Richtlijn 1969/493 - Onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake kristalglas - EU monitor

EU monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Richtlijn 1969/493 - Onderlinge aanpassing der wetgevingen van de lidstaten inzake kristalglas

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 29 december 1969 gepubliceerd, is op 16 december 1969 in werking getreden en moest uiterlijk op 16 juni 1971 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas

officiële Engelstalige titel

Council Directive 69/493/EEC of 15 December 1969 on the approximation of the laws of the Member States relating to crystal glass
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1969/493
Celex-nummer i 31969L0493

3.

Key dates

Document 15-12-1969
Bekendmaking in Publicatieblad 29-12-1969; Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001,Special edition in English: Chapter I Volume 1969
Inwerkingtreding 16-12-1969; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 16-06-1971; zie art. 8
01-07-1973; Verenigd koninkrijk zie 172BN11/9/PT1A21
Kennisgeving 18-12-1969

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31969L0493

Richtlijn 69/493/EEG van de Raad van 15 december 1969 voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas

Publicatieblad Nr. L 326 van 29/12/1969 blz. 0036 - 0039

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0115

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0581

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0115

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1969(II) blz. 0599

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0042

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0170

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0170

++++

( 1 ) PB nr . C 108 van 19 . 10 . 1968 , blz . 35 .

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 15 december 1969

voor de onderlinge aanpassing der wetgevingen van de Lid-Staten inzake kristalglas

( 69/493/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ,

Overwegende dat de mogelijkhid van een speciale aanduiding van kristalglasprodukten en de daarmede gepaard gaande verplichting ten aanzien van de samenstelling van deze produkten in sommige Lid-Staten verschillend is geregeld ; dat deze verschillen de handel in deze produkten belemmeren en kunnen leiden tot concurrentiedistorsies binnen de Gemeenschap ;

Overwegende dat deze belemmeringen voor het tot stand komen en de werking van de gemeenschappelijke markt kunnen worden opgeheven indien in alle Lid-Staten dezelfde voorschriften worden toegepast ;

Overwegende dat de vast te leggen communautaire bepalingen ten aanzien van de vastgestelde aanduidingen voor de verschillende categorieën kristalglas alsmede de kenmerken van deze categorieën enerzijds ten doel hebben om de koper tegen bedrog en anderzijds om de fabrikant die deze bepalingen naleeft , te beschermen ;

Overwegende dat het voor het tot stand brengen van een communautaire regeling noodzakelijk is uniforme methodes vast te leggen voor het bepalen der chemische en fysische eigenschappen van kristalglasprodukten die met de door de onderhavige richtlijn vastgestelde benamingen worden aangeduid ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze richtlijn is van toepassing op de onder post 70.13 van het gemeenschappelijk douanetarief vermelde produkten .

Artikel 2

De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen om te bewerken dat samenstelling , fabricagekenmerken , etikettering en elke vorm van aanprijzing der produkten als bedoeld in artikel 1 voldoen aan de definities en voorschriften als vastgesteld in deze richtlijn met bijlagen .

Artikel 3

De Lid-Staten treffen alle dienstige maatregelen ten einde te voorkomen dat de benamingen voorkomend in kolom b ) van bijlage I in de handel worden gebruikt ter aanduiding van produkten die niet de in de kolommen d ) tot en met g ) van bijlage I vermelde kenmerken bezitten .

Artikel 4

1 . Indien een produkt als bedoeld in de onderhavige richtlijn één der benamingen voert volgens bijlage I , kolom b ) , dan mag dit produkt tevens zijn voorzien van een kenmerkend symbool als vastgesteld in bijlage I , kolommen h ) en i ) van deze richtlijn .

2 . Wanneer in het fabrieksmerk , de handelsnaam van een onderneming of enig ander opschrift , hetzij als hoofdwoord , hetzij als bijvoeglijk naamwoord , hetzij als stam , één van de in de kolommen b ) en c ) van bijlage I vermelde benamingen wordt gebruikt of een andere die daarmede kan worden verward , treffen de Lid-Staten alle dienstige maatregelen opdat in zeer duidelijke letters de volgende gegevens worden vermeld , onmiddellijk gevolgd door het merk , de handelsnaam of het opschrift :

a ) de benaming van het produkt , wanneer dit de in de kolommen d ) tot en met...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.