Richtlijn 1970/156 - Harmonisatie van nationale wetgeving betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 10 februari 1970 tot 28 april 2009 en moest uiterlijk op 10 augustus 1971 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

officiële Engelstalige titel

Council Directive 70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1970/156
Celex-nummer i 31970L0156

3.

Key dates

Document 06-02-1970
Bekendmaking in Publicatieblad 23-02-1970; Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001,Special edition in Danish: Chapter I Volume 1970
Inwerkingtreding 10-02-1970; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 28-04-2009; opgeheven door 32007L0046
Omzetting 10-08-1971; zie art. 15
01-07-1973; zie 172BN11/9/PT1A21
Kennisgeving 10-02-1970

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31970L0156

Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

Publicatieblad Nr. L 042 van 23/02/1970 blz. 0001 - 0015

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0120

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(I) blz. 0082

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0120

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(I) blz. 0096

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0046

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0174

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 1 blz. 0174

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 6 februari 1970

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

( 70/156/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat motorvoertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen of personen in iedere Lid-Staat aan bepaalde dwingend vastgestelde technische voorschriften moeten voldoen ; dat deze voorschriften van land tot land verschillen ; dat zij daardoor het handelsverkeer binnen de Europese Economische Gemeenschap belemmeren ;

Overwegende dat deze belemmeringen voor de totstandbrenging en de werking van de gemeenschappelijke markt kunnen worden beperkt en zelfs opgeheven , wanneer alle Lid-Staten dezelfde voorschriften aanvaarden ter aanvulling of in de plaats van hun huidige wetgeving ;

Overwegende dat de controle op de naleving van de technische voorschriften door de Lid-Staten gewoonlijk wordt verricht voordat de voertuigen waarop deze voorschriften van toepassing zijn , in de handel worden gebracht ; dat deze controle betrekking heeft op typen voertuigen ;

Overwegende dat de geharmoniseerde technische voorschriften voor elk der verschillende onderdelen of kenmerken van voertuigen in bijzondere richtlijnen dienen te worden vastgesteld ;

Overwegende dat op communautair vlak voor de controle op de naleving van deze voorschriften , alsmede voor de erkenning door elke Lid-Staat van de door de andere Lid-Staten verrichte controle voor ieder type voertuig een communautaire goedkeuringsprocedure moet worden ingevoerd ;

Overwegende dat deze procedure het voor iedere Lid-Staat mogelijk moet maken , vast te stellen dat ieder type voertuig de controles , bedoeld in de bijzondere richtlijnen en vermeld in een goedkeuringsformulier heeft ondergaan ; dat deze procedure voorts de fabrikanten in staat moet stellen een certificaat van overeenstemming op te stellen voor alle voertuigen die in overeenstemming zijn met een goedgekeurd type ; dat een voertuig dat van dit certificaat is voorzien , door alle Lid-Staten als in overeenstemming met hun eigen wetgeving moet worden beschouwd ; dat iedere Lid-Staat de overige Lid-Staten in kennis dient te stellen van deze vaststelling door hun een afschrift toe te zenden van het goedkeuringsformulier dat voor elk goedgekeurd type voertuig is opgesteld ;

Overwegende dat de goedkeuring bij wijze van overgang moet kunnen geschieden op de grondslag van de communautaire voorschriften , naarmate de bijzondere richtlijnen betreffende de verschillende onderdelen of kenmerken van voertuigen in werking treden , en voor het overige op de grondslag van de nationale voorschriften ;

Overwegende dat het , onverminderd de artikelen 169 en 170 van het Verdrag , wenselijk is om in het kader van de samenwerking tussen de bevoegde instanties van de Lid-Staten bepalingen vast te stellen , waardoor geschillen van technische aard...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.