Verordening 1970/1251 - Recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld - EU monitor

EU monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De verordening was geldig van 20†juli†1970 tot 26†april†2006.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Verordening (EEG) nr. 1251/70 van de Commissie van 29 juni 1970 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

officiŽle Engelstalige titel

Regulation (EEC) No 1251/70 of the Commission of 29 June 1970 on the right of workers to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1970/1251
Celex-nummer†i 31970R1251

3.

Key dates

Document 29-06-1970
Bekendmaking in Publicatieblad 30-06-1970; Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Danish: Chapter I Volume 1970
Inwerkingtreding 20-07-1970; in werking datum publicatie + 20 zie 157E191
Einde geldigheid 26-04-2006; opgeheven door 32006R0635

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31970R1251

Verordening (EEG) nr. 1251/70 van de Commissie van 29 juni 1970 met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

Publicatieblad Nr. L 142 van 30/06/1970 blz. 0024 - 0026

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0052

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1970(II) blz. 0348

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0052

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1970(II) blz. 0402

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0064

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0093

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0093

++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1251/70 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 1970

met betrekking tot het recht van werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 48 , lid 3 , sub d ) , en artikel 2 van het Protocol betreffende het Groothertogdom Luxemburg ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Overwegende dat Verordening ( EEG ) nr . 1612/68 van de Raad ( 2 ) van 15 oktober 1968 en Richtlijn nr . 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 ( 3 ) als sluitstuk van een reeks van maatregelen te zijner geleidelijke verwezenlijking , het vrij verkeer van werknemers tot stand hebben gebracht ; dat het door werknemers verkregen recht op verblijf als complement heeft het door het Verdrag erkende recht van deze werknemers om verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat na er een betrekking te hebben vervuld ; dat het derhalve nodig is de voorwaarden vast te stellen waaronder dat recht kan worden uitgeoefend ;

Overwegende dat genoemde verordening en richtlijn de geŽigende bepalingen bevatten inzake het recht van werknemers tot verblijf op het grondgebied van een Lid-Staat ten einde er een betrekking te vervullen ; dat het recht om verblijf te houden als bedoeld in artikel 48 , lid 3 , sub d ) , van het Verdrag bijgevolg moet worden uitgelegd als het recht van de werknemer om zijn verblijf op het grondgebied van een Lid-Staat te handhaven , wanneer hij ophoudt er een betrekking te vervullen ;

Overwegende dat de mobiliteit van arbeidskrachten in de Gemeenschap medebrengt dat de werknemers successievelijk betrekkingen kunnen vervullen in verschillende Lid-Staten zonder daarvan nadelige gevolgen te ondervinden ;

Overwegende dat de werknemer die op het grondgebied woonachtig is in de eerste plaats het recht moet worden toegekend op dat grondgebied zijn verblijf te kunnen houden op het tijdstip dat hij ophoudt er een betrekking te vervullen als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of van een blijvende arbeidsongeschiktheid ; dat het echter ook noodzakelijk is dat recht te verzekeren voor de werknemer die , na een bepaalde tijd te hebben gewerkt en gewoond op het grondgebied van een Lid-Staat een betrekking in loondienst op het grondgebied van een andere Lid-Staat vervult , waarbij hij zijn woonplaats op het grondgebied van de eerste staat behoudt ;

Overwegende dat men , bij het bepalen van de voorwaarden voor de uitoefening van het recht om verblijf te houden , rekening moet houden met de redenen die tot de arbeidsbeŽindiging op het grondgebied van de betrokken Lid-Staat hebben geleid , met name met het verschil tussen het pensioen , normale en te voorziene beŽindiging van het beroepsleven , en de arbeidsongeschiktheid die een voortijdige en niet te voorziene arbeidsbeŽindiging met zich meebrengt ; dat bijzondere voorwaarden moeten worden gesteld indien de arbeidsbeŽindiging het gevolg is van een arbeidsongeval of van een beroepsziekte , dan wel indien de echtgenoot van de werknemer onderdaan van de betrokken...


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.