Richtlijn 1975/35 - Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Richtlijn 1975/35 - Uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 18 december 1974 tot 29 april 2006 en moest uiterlijk op 18 december 1975 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 75/35/EEG van de Raad van 17 december 1974 houdende uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

officiële Engelstalige titel

Council Directive 75/35/EEC of 17 December 1974 extending the scope of Directive No 64/221/EEC on the coordination of special measures concerning the movement and residence of foreign nationals which are justified on grounds of public policy, public security or public health to include nationals of a Member State who exercise the right to remain in the territory of another Member State after having pursued therein an activity in a self-employed capacity
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1975/35
Celex-nummer i 31975L0035

3.

Key dates

Document 17-12-1974
Bekendmaking in Publicatieblad 20-01-1975; Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001,OJ L 14, 20.1.1975,Special edition in Portuguese: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001
Inwerkingtreding 18-12-1974; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 18-12-1975; zie art. 2
Kennisgeving 18-12-1974

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31975L0035

Richtlijn 75/35/EEG van de Raad van 17 december 1974 houdende uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

Publicatieblad Nr. L 014 van 20/01/1975 blz. 0014 - 0014

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0175

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 1 blz. 0195

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 1 blz. 0175

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0045

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0045

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 17 december 1974

houdende uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr . 64/221/EEG voor de coordinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid , tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

( 75/35/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 56 , lid 2 , en artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europees Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat door Richtlijn nr . 64/221/EEG ( 3 ) de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf , die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde , de openbare veiligheid en de volksgezondheid , zijn gecoordineerd en dat in Richtlijn nr . 75/34/EEG ( 4 ) de voorwaarden voor de uitoefening van het recht van onderdanen van een Lid-Staat om verblijf te houden op het grondgebied van een andere Lid-Staat na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend , zijn vastgesteld ;

Overwegende dat het van belang is dat Richtlijn nr . 64/221/EEG dientengevolge van toepassing is op de begunstigden van Richtlijn nr . 75/34/EEG ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Richtlijn nr . 64/221/EEG is van toepassing op de onderdanen van de Lid-Staten en op hun familieleden die krachtens Richtlijn nr . 75/34/EEG het recht hebben verblijf te houden op het grondgebied van een Lid-Staat .

Artikel 2

Binnen een termijn van twaalf maanden volgende op de kennisgeving van deze richtlijn doen de Lid-Staten de nodige maatregelen voor het volgen van deze richtlijn in werking treden ; zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 17 december 1974 .

Voor de Raad

De Voorzitter

M . DURAFOUR

( 1 ) PB nr . C 14 van 27 . 3 . 1973 , blz . 21 .

( 2 ) PB nr . C 142 van 31 . 12 . 1972 , blz . 10 .

( 3 ) PB nr . 56 van 4 . 4 . 1964 , blz . 850/64 .

( 4 ) Zie blz . 10 van dit Publikatieblad .


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.