Richtlijn 1976/464 - Verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de EG worden geloosd

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 5 mei 1976 tot 23 maart 2006 en moest uiterlijk op 5 mei 1976 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd

officiële Engelstalige titel

Council Directive 76/464/EEC of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1976/464
Origineel voorstel COM(1974)1706 EN
Celex-nummer i 31976L0464

3.

Key dates

Document 04-05-1976
Bekendmaking in Publicatieblad 18-05-1976; Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Greek: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002,OJ L 129, 18.5.1976,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 001
Inwerkingtreding 05-05-1976; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 23-03-2006; opgeheven door 32006L0011
Omzetting 05-05-1976
Kennisgeving 05-05-1976

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31976L0464

Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd

Publicatieblad Nr. L 129 van 18/05/1976 blz. 0023 - 0029

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0138

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0165

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0165

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0046

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0046

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 4 mei 1976

betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd

( 76/464/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op de artikelen 100 en 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat het dringend noodzakelijk is dat de Lid-Staten een algemene en gelijktijdige actie ondernemen ter bescherming van het aquatisch milieu van de Gemeenschap tegen verontreiniging , met name door bepaalde stoffen die persistent , toxisch en bioaccumuleerbaar zijn ;

Overwegende dat verscheidene verdragen of ontwerpverdragen , zoals het Verdrag ter voorkoming van de verontreiniging van de zee vanaf het land , het ontwerp-verdrag voor de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging en het ontwerp voor een Europees verdrag inzake de bescherming van internationale waterlopen egen verontreiniging , tot doel hebben de internationale waterlopen en het mariene milieu tegen verontreiniging te beschermen ; dat het van belang is zorg te dragen voor de geharmoniseerde tenuitvoerlegging van deze verdragen ;

Overwegende dat een dispariteit tussen de bepalingen die in de verschillende Lid-Staten reeds van toepassing dan wel in voorbereiding zijn met betrekking tot het lozen van bepaalde gevaarlijke stoffen in het water , kan leiden tot ongelijke concurrentievoorwaarden en derhalve rechtstreeks van invloed kan zijn op de goede werking van de gemeenschappelijke markt ; dat derhalve op dit gebied de wetgevingen nader tot elkaar dienen te worden gebracht , zoals bepaald in artikel 100 van het Verdrag ;

Overwegende dat het noodzakelijk blijkt dit nader tot elkaar brengen van de wetgevingen vergezeld te doen gaan van een actie van de Gemeenschap die erop gericht is om , door middel van een meer omvattende regeling , één der doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van de bescherming van het milieu en de verbetering van de kwaliteit van het bestaan te verwezenlijken ; dat hiertoe derhalve een aantal specifieke bepalingen dienen te worden vastgesteld ; dat , aangezien het Verdrag niet voorziet in de hiertoe vereiste bevoegdheden , artikel 235 van het Verdrag dient te worden toegepast ;

Overwegende dat het actieprogramma van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu ( 3 ) voorziet in een aantal maatregelen ter bescherming van zoet water en zeewater tegen bepaalde verontreinigende stoffen ;

Overwegende dat het , ter waarborging van een doelmatige bescherming van het aquatisch milieu in de Gemeenschap , nodig is een eerste lijst , lijst I genaamd , op te stellen van bepaalde afzonderlijke stoffen die in hoofdzaak moeten worden gekozen op basis van hun toxiciteit , persistentie , bio-accumulatie , met uitzondering van die stoffen welke biologisch onschadelijk zijn of die snel worden omgezet in biologisch onschadelijke stoffen , alsmede een tweede lijst , lijst II genaamd , van stoffen met een schadelijke werking op het water , die evenwel beperkt kan zijn tot een bepaald gebied en afhangt van de kenmerken van de ontvangende wateren en de plaats daarvan ; dat elke lozing van deze...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.