Richtlijn 1980/155 - Harmonisatie van nationale wetgevingbetreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van verloskundige

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 23 januari 1980 tot 19 oktober 2007 en moest uiterlijk op 24 januari 1983 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 80/155/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van verloskundige

officiële Engelstalige titel

Council Directive 80/155/EEC of 21 January 1980 concerning the coordination of provisions laid down by Law, Regulation or Administrative Action relating to the taking up and pursuit of the activities of midwives
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1980/155
Origineel voorstel COM(1969)1152
Celex-nummer i 31980L0155

3.

Key dates

Document 21-01-1980
Bekendmaking in Publicatieblad 11-02-1980; OJ L 33, 11.2.1980,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Greek: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001
Inwerkingtreding 23-01-1980; in werking datum kennisgeving
Deadline 23-01-1986; zie art 2
Einde geldigheid 19-10-2007; opgeheven door 32005L0036
Omzetting 24-01-1983; zie art. 6
Kennisgeving 23-01-1980

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31980L0155

Richtlijn 80/155/EEG van de Raad van 21 januari 1980 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van verloskundige

Publicatieblad Nr. L 033 van 11/02/1980 blz. 0008 - 0012

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0051

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0081

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 2 blz. 0051

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0095

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 06 Deel 2 blz. 0095

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 21 januari 1980 inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van verloskundige (80/155/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 49,57 en 66,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat krachtens artikel 57 van het Verdrag de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van verloskundigen moet worden verwezenlijkt ; dat men om redenen van volksgezondheid binnen de Gemeenschap moet streven naar een gemeenschappelijke afbakening van het werkterrein van de betrokken beroepsbeoefenaren en van hun opleiding ; dat het te dien einde niet wenselijk voorkwam voor alle Lid-Staten een zelfde studieprogramma verplicht te stellen ; dat aan deze Lid-Staten daarentegen de grootst mogelijke vrijheid moet worden gelaten bij de organisatie van hun onderwijs ; dat bijgevolg de beste regeling erin bestaat om alleen minimumnormen vast te leggen;

Overwegende dat de door deze richtlijn beoogde coördinatie van de uitoefeningsvoorwaarden een verdere coördinatie evenwel niet uitsluit;

Overwegende dat er in de meeste Lid-Staten momenteel geen onderscheid bestaat tussen de opleiding van verloskundigen in loondienst en die van zelfstandige verloskundigen ; dat het derhalve noodzakelijk lijkt het toepassingsgebied van deze richtlijn uit te breiden tot verloskundigen in loondienst,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  De Lid-Staten stellen de toegang tot de werkzaamheden van verloskundige en de uitoefening ervan onder de in artikel 1 van Richtlijn 80/154/EEG (4) bedoelde titels afhankelijk van het bezit van een diploma, certificaat of andere titel als bedoeld in artikel 3 van voornoemde richtlijn, waardoor wordt gewaarborgd dat de betrokkene gedurende zijn totale opleidingstijd: a) voldoende kennis heeft verworven van de wetenschappen waarop de werkzaamheden van de verloskundige berusten, met name de verloskunde en de gynaecologie;
 • b) 
  voldoende kennis heeft verworven van de beroepsethiek en de beroepswetgeving;
 • c) 
  een diepgaande kennis heeft verworven van de biologische functies, de anatomie en de fysiologie op het gebied van de verloskunde en de perinatalogie, alsmede een kennis van het verband tussen de gezondheidstoestand en de natuurlijke en sociale omgeving van de mens, en van zijn gedrag;
 • d) 
  voldoende klinische ervaring heeft opgedaan onder toezicht van deskundigen op het gebied van de verloskunde en in erkende inrichtingen;
 • e) 
  het noodzakelijke begrip heeft verkregen betreffende de opleiding van het op het gebied van de gezondheidszorg werkzame personeel, en ervaring heeft opgedaan op het stuk van samenwerking met dit personeel.
 • 2. 
  De in lid 1 bedoelde opleiding omvat: - hetzij een specifieke full-time opleiding tot verloskundige van ten minste drie jaar praktisch en theoretisch onderwijs ; voor de toelating tot deze opleiding is vereist dat de eerste tien jaar van de...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.