Besluit 1994/1 - 94/1/EG, EGKS: Besluit van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst betreffende de EER tussen de EG en Oostenrijk, Finland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zweden en Zwitserland

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 3 januari 1994 gepubliceerd en is op 13 december 1993 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

94/1/EG, EGKS: Besluit van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid-Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat

officiële Engelstalige titel

94/1/EC, ECSC: Decision of the Council and the Commission of 13 December 1993 on the conclusion of the Agreement on the European Economic Area between the European Communities, their Member States and the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden and the Swiss Confederation
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 1994/1
Origineel voorstel SEC(1992)814
Celex-nummer i 31994D0001

3.

Key dates

Document 13-12-1993; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 03-01-1994; Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 053,Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011,Special edition in Hungarian: Chapter 11 Volume 019,Special edition in Slovenian: Chapter 11 Volume 019,Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011,Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 019,Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 019,Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 019,Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 019,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 106,Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 053,Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 019,OJ L 1, 3.1.1994,Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 019,Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 019
Inwerkingtreding 13-12-1993; in werking datum document
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31994D0001

94/1/EG, EGKS: Besluit van de Raad en de Commissie van 13 december 1993 betreffende de sluiting van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid-Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat

Publicatieblad Nr. L 001 van 03/01/1994 blz. 0001 - 0001

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 11 blz. 0037

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 11 blz. 0037

BESLUIT VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE

van 13 december 1993

betreffende de sluiting van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid-Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat

(94/1/EGKS, EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 238, juncto artikel 228, lid 3, tweede alinea,

Gezien de instemming van het Europees Parlement (1),

Overwegende dat de op 2 mei 1992 in Porto ondertekende Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid-Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat dient te worden goedgekeurd,

BESLUITEN:

Artikel 1

De Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tussen de Europese Gemeenschappen, hun Lid-Staten en de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland, de Republiek IJsland, het Vorstendom Liechtenstein, het Koninkrijk Noorwegen, het Koninkrijk Zweden en de Zwitserse Bondsstaat, met inbegrip van de protocollen, en daaraan gehechte bijlagen, alsmede de verklaringen, het proces-verbaal van overeenkomst en de briefwisselingen gehecht aan de Slotakte, worden namens de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal goedgekeurd.

De in de eerste alinea bedoelde teksten zijn aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De in artikel 129 van de Overeenkomst bedoelde akte van goedkeuring wordt namens de Europese Gemeenschap door de Voorzitter van de Raad en namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal door de Voorzitter van de Commissie nedergelegd (2).

Gedaan te Brussel, 13 december 1993.

Voor de Raad

De Voorzitter

Ph. MAYSTADT

Voor de Commissie

De Voorzitter

  • J. 
    DELORS
  • (1) 
    PB nr. C 305 van 23. 11. 1992, blz. 66.
  • (2) 
    Zie bladzijde 606 van dit Publikatieblad.

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.