Richtlijn 1997/11 - Wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu- effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 3 april 1997 tot 16 februari 2012 en moest uiterlijk op 14 maart 1999 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu- effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1997/11
Origineel voorstel COM(1993)575 NLEN
Celex-nummer i 31997L0011

3.

Key dates

Document 03-03-1997
Bekendmaking in Publicatieblad 14-03-1997; Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003,OJ L 73, 14.3.1997,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003
Inwerkingtreding 03-04-1997; in werking datum publicatie + 20 zie art 4
Deadline 04-04-2002; zie art 2
Einde geldigheid 16-02-2012; opgeheven door 32011L0092
Omzetting 14-03-1999; ten laatste zie art. 3

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31997L0011

Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu- effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Publicatieblad Nr. L 073 van 14/03/1997 blz. 0005 - 0015

RICHTLIJN 97/11/EG VAN DE RAAD van 3 maart 1997 tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),

Overeenkomstig de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (4),

 • (1) 
  Overwegende dat met Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (5) wordt beoogd de bevoegde instanties passende informatie te verschaffen aan de hand waarvan zij over een bepaald project een besluit kunnen nemen met volledige kennis van zaken wat betreft de daarvan te verwachten aanzienlijke milieu-effecten; dat deze procedure een fundamenteel instrument is van het milieubeleid, zoals in artikel 130 R van het Verdrag omschreven, en van het vijfde beleidsplan/actieprogramma van de Gemeenschap inzake het milieu en duurzame ontwikkeling;
 • (2) 
  Overwegende dat in artikel 130 R, lid 2, van het Verdrag is bepaald dat het milieubeleid van de Gemeenschap met name berust op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, alsmede op de beginselen dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en dat de vervuiler betaalt;
 • (3) 
  Overwegende dat de hoofdbeginselen van de milieu-effectbeoordeling geharmoniseerd moeten worden en dat de lidstaten ter bescherming van het milieu strengere voorschriften kunnen vaststellen;
 • (4) 
  Overwegende dat uit de ervaringen met de milieu-effectbeoordeling, neergelegd in het verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 85/337/EEG dat op 2 april 1993 door de Commissie is goedgekeurd, de noodzaak blijkt van voorschriften ter verduidelijking, aanvulling en verbetering van de regelgeving inzake de beoordelingsprocedure, teneinde ervoor te zorgen dat de richtlijn op een meer en meer geharmoniseerde en doeltreffende wijze wordt toegepast;
 • (5) 
  Overwegende dat een vergunning moet worden geëist voor projecten waarvoor een beoordeling vereist is; overwegende dat de beoordeling dient te worden uitgevoerd voordat die vergunning wordt verleend;
 • (6) 
  Overwegende dat het dienstig is de lijst aan te vullen van projecten die aanzienlijke milieu-effecten hebben en derhalve in regel aan een systematische beoordeling moeten worden onderworpen;
 • (7) 
  Overwegende dat andere soorten projecten niet in alle gevallen aanzienlijke milieu-effecten behoeven te hebben; dat die projecten beoordeeld moeten worden wanneer de lidstaten van mening zijn dat zij aanzienlijke milieu-effecten kunnen hebben;
 • (8) 
  Overwegende dat de lidstaten drempels of criteria kunnen vaststellen om te bepalen welke van die projecten op grond van de omvang van hun milieu-effecten moeten worden beoordeeld en dat van de lidstaten niet zal worden geëist dat zij projecten die onder die drempels blijven of buiten die criteria vallen stuk voor stuk bestuderen;
 • (9) 
  Overwegende dat de lidstaten bij de vaststelling van deze drempels of criteria en bij het stuk voor stuk bestuderen van projecten om te bepalen, welke van die projecten op grond van de omvang van hun milieu-effecten moeten worden beoordeeld, rekening dienen te houden met de relevante selectiecriteria in deze richtlijn; dat de lidstaten volgens het subsidiariteitsbeginsel het meest in aanmerking komen om deze criteria in de praktijk toe te...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.