Besluit 1998/663 - 98/663/EG: Beschikking van de Commissie van 26 juni 1997 waarbij een concentratie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.890 - Blokker/Toys "R" Us)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze beschikking is op 25 november 1998 gepubliceerd en moest uiterlijk op dezelfde dag zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

98/663/EG: Beschikking van de Commissie van 26 juni 1997 waarbij een concentratie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.890 - Blokker/Toys "R" Us) (Kennisgeving geschied onder nummer C(1997) 1884) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

officiële Engelstalige titel

98/663/EC: Commission Decision of 26 June 1997 declaring a concentration to be incompatible with the common market (Case No IV/M.890 - Blokker/Toys 'R' Us) (notified under document number C(1997) 1884) (Only the English text is authentic)
 
Rechtsinstrument Beschikking
Wetgevingsnummer Besluit 1998/663
Celex-nummer i 31998D0663

3.

Key dates

Document 26-06-1997
Bekendmaking in Publicatieblad 25-11-1998; PB L 316 p. 1-19
Inwerkingtreding 25-11-1998; van kracht datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-9999
Kennisgeving 25-11-1998; {titleAndReference.draft.disclaimer.new|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/titleAndReference.draft.disclaimer.new}

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31998D0663

98/663/EG: Beschikking van de Commissie van 26 juni 1997 waarbij een concentratie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.890 - Blokker/Toys "R" Us) (Kennisgeving geschied onder nummer C(1997) 1884) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 316 van 25/11/1998 blz. 0001 - 0019

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 26 juni 1997 waarbij een concentratie onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.890 - Blokker/Toys "R" Us) (Kennisgeving geschied onder nummer C(1997) 1884) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (98/663/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inzonderheid op artikel 57, lid 2, onder a),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad van 21 december 1989 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen (1), gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, inzonderheid op artikel 8, leden 3 en 4, en op artikel 22,

Gezien het besluit van de Commissie van 21 februari 1997 om in de onderhavige zaak de procedure in te leiden,

Na de betrokken ondernemingen in de gelegenheid te hebben gesteld hun opmerkingen ten aanzien van de bezwaren van de Commissie kenbaar te maken,

Gezien het advies van het Adviescomité voor concentraties (2),

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  De onderhavige procedure heeft betrekking op een verzoek om de verwerving van de Nederlandse activiteiten van Toys "R" Us door Blokker te onderzoeken, dat de Commissie op 23 januari 1997 van de Nederlandse regering heeft ontvangen overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EEG) nr. 4064/89, hierna "concentratieverordening" genoemd. De overeenkomst (die mede uitvoeringsovereenkomsten omvat) die aan de transactie ten grondslag ligt, werd door de partijen op 24 december 1996 in de vorm van een briefwisseling ondertekend. Bij schrijven van 13 januari 1997 werd de transactie bij de Nederlandse autoriteiten aangemeld.
 • (2) 
  Op 21 februari 1997 gaf de Commissie een beschikking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c), in samenhang met artikel 22 van de concentratieverordening, waarbij werd vastgesteld dat het verzoek ontvankelijk was op grond van artikel 22, dat het verzoek binnen de in artikel 22, lid 4, genoemde termijn van een maand was ingediend en dat de concentratie aanleiding gaf tot ernstige twijfel over de verenigbaarheid daarvan met de gemeenschappelijke markt.
 • I. 
  DE PARTIJEN
 • (3) 
  Blokker Holding BV, hierna "Blokker" genoemd, is een grote detailhandelsketen in Nederland. Haar voornaamste activiteiten omvatten de detailhandel in huishoudelijke artikelen, speelgoed en andere producten. Blokker exploiteert diverse detailhandelsketens, waarbij zij de winkels zelf in eigendom heeft of in franchise geeft. Blokker exploiteert thans 147 volledig eigen speelgoedwinkels onder de handelsnaam "Bart Smit" en 196 speelgoedwinkels onder de handelsnaam "Intertoys", waarvan [. . .] in franchise. Ook verkoopt Blokker speelgoed in haar winkels voor huishoudelijke artikelen, met name in de winkels onder de handelsnamen "Blokker", "Marskramer" en "Familux" (431 winkels, waarvan [. . .] (3*) in franchise). De totale omzet van Blokker in 1995 bedroeg [. . .] ECU.
 • (4) 
  Blokker is ook actief in andere lidstaten en exploiteert ongeveer 160 Blokker-winkels voor huishoudelijke artikelen in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, 15 Bart Smit-winkels in België en twee Intertoys-winkels in Duitsland.
 • (5) 
  Toys "R" Us Inc. (US) is een van de grootste speelgoedketens ter wereld en is in de meeste lidstaten van de Gemeenschap actief. Haar wereldomzet in 1996 bedroeg 7 523 miljoen ECU. Toys "R" Us...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.