Verordening 1999/1073 - Onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 juni 1999 tot 30 september 2013.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1999/1073
Origineel voorstel COM(1998)717 NLEN
Celex-nummer i 31999R1073

3.

Key dates

Document 25-05-1999
Bekendmaking in Publicatieblad 31-05-1999; Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002,OJ L 136, 31.5.1999,Special edition in Slovenian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003
Inwerkingtreding 01-06-1999; in werking zie art 16
Einde geldigheid 30-09-2013; opgeheven door 32013R0883

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31999R1073

Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Publicatieblad Nr. L 136 van 31/05/1999 blz. 0001 - 0007

VERORDENING (EG) Nr. 1073/1999 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 25 mei 1999

betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 280,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van de Rekenkamer(2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3),

 • (1) 
  Overwegende dat de instellingen en de lidstaten groot belang hechten aan de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen, alsook aan de bestrijding van fraude en elke andere onwettige activiteit waardoor de communautaire financiële belangen worden geschaad; dat de verantwoordelijkheid van de Commissie in dit verband nauw verweven is met haar taak uit hoofde van artikel 274 van het EG-Verdrag om de begroting ten uitvoer te leggen; dat het belang van dit optreden bevestiging vindt in artikel 280 van het EG-Verdrag;
 • (2) 
  Overwegende dat de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen niet alleen betrekking heeft op het beheer van de begrotingskredieten, maar op alle maatregelen die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het communautaire patrimonium;
 • (3) 
  Overwegende dat alle beschikbare middelen moeten worden ingezet om deze doelstellingen te verwezenlijken, met name in het kader van de onderzoekopdracht van de Gemeenschap, onder behoud van de huidige verdeling van de verantwoordelijkheden over het nationale en het Gemeenschapsniveau en van het thans daarbij bestaande evenwicht;
 • (4) 
  Overwegende dat, ter versterking van de middelen voor fraudebestrijding, de Commissie bij Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom(4) en met eerbiediging van het beginsel van interne organisatorische autonomie van elke instelling, intern het Europees Bureau voor fraudebestrijding (hierna "het Bureau" genoemd) heeft opgericht en belast met het verrichten van administratieve fraudeonderzoeken; dat zij dit Bureau de uitoefening van zijn voor onderzoekstaken volledige onafhankelijkheid heeft toegekend;
 • (5) 
  Overwegende dat de verantwoordelijkheid van het door de Commissie opgerichte Bureau niet beperkt blijft tot de bescherming van de financiële belangen, maar zich uitstrekt tot alle werkzaamheden ter vrijwaring van de belangen van de Gemeenschappen tegen onregelmatige handelingen waartegen administratieve of strafrechtelijke vervolging kan worden ingesteld;
 • (6) 
  Overwegende dat dient te worden bepaald dat de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie voor de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 280 van het EG-Verdrag wordt verzekerd door het Bureau;
 • (7) 
  Overwegende dat het Bureau, gezien de noodzaak van een krachtigere bestrijding van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Gemeenschappen worden geschaad, bij alle instellingen, organen en instanties die bij het EG-Verdrag of op basis daarvan zijn opgericht (hierna "instellingen, organen en instanties" genoemd), interne onderzoeken moet kunnen verrichten;
 • (8) 
  Overwegende dat in Besluit 1999/352/EG, EGKS, Euratom voor wat de onderzoekstaak betreft, bepaald is dat dit Bureau de door de communautaire wetgever toebedeelde bevoegdheden uitoefent binnen de grenzen en onder de voorwaarden welke die heeft vastgesteld;
 • (9) 
  Overwegende dat aan het Bureau de uitoefening moet worden toevertrouwd van de bevoegdheden die aan de Commissie zijn toegekend bij Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.