Verordening 2000/2037 - Ozonlaag afbrekende stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 30 september 2000 tot 31 december 2009.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EC) No 2037/2000 of the European Parliament and of the Council of 29 June 2000 on substances that deplete the ozone layer
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2000/2037
Origineel voorstel COM(1999)67 NLEN
Celex-nummer i 32000R2037

3.

Key dates

Document 29-06-2000
Bekendmaking in Publicatieblad 29-09-2000; Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006,OJ L 244, 29.9.2000,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005
Inwerkingtreding 30-09-2000; in werking datum publicatie + 1 zie art 24
01-10-2000; Toepassing zie art 24
Einde geldigheid 31-12-2009; opgeheven door 32009R1005

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32000R2037

Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

Publicatieblad Nr. L 244 van 29/09/2000 blz. 0001 - 0024

Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad

van 29 juni 2000

betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 175, lid 1,

Gezien het voorstel van de Commissie(1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité(2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(3), in het licht van de gemeenschappelijke tekst zoals goedgekeurd op 5 mei 2000 door het Bemiddelingscomité,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Er is vastgesteld dat de aanhoudende emissie van ozonafbrekende stoffen op de huidige niveaus aan de ozonlaag significante schade blijft toebrengen. De aantasting van de ozonlaag heeft in het zuidelijk halfrond in 1998 een ongekende hoogte bereikt. In drie voorjaren op vier heeft zich recentelijk een sterke afname van de ozonconcentraties boven het noordpoolgebied voorgedaan. De toename van de UV-B-straling als gevolg van de aantasting van de ozonlaag vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid en het milieu. Derhalve dienen nadere maatregelen te worden genomen om een afdoende bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te waarborgen.
 • (2) 
  De Gemeenschap is, gezien haar verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu en de handel, bij Beschikking 88/540/EEG(4) partij geworden bij het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en bij het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, zoals dat door de partijen bij het protocol in hun tweede vergadering in Londen en voorts in hun vierde vergadering in Kopenhagen is gewijzigd.
 • (3) 
  De partijen bij het Protocol van Montreal hebben in hun zevende vergadering in Wenen in december 1995 alsook in hun negende vergadering in Montreal in september 1997, waaraan de Gemeenschap heeft deelgenomen, aanvullende maatregelen ter bescherming van de ozonlaag vastgesteld.
 • (4) 
  Op Gemeenschapsniveau dienen maatregelen te worden genomen om de verplichtingen van de Gemeenschap uit hoofde van het Verdrag van Wenen na te komen alsmede wegens de meest recente wijzigingen en aanpassingen van het Protocol van Montreal, met name om binnen de Gemeenschap de productie en het op de markt brengen van methylbromide geleidelijk te beëindigen en niet alleen voor de invoer maar ook voor de uitvoer van ozonafbrekende stoffen een vergunningensysteem in te voeren.
 • (5) 
  In bepaalde gevallen dienen, aangezien de technologieën voor de vervanging van ozonafbrekende stoffen eerder dan verwacht beschikbaar zijn, tijdpaden voor geleidelijke eliminatie te worden gevolgd die strikter zijn dan die in Verordening (EG) nr. 3093/94 van de Raad van 15 december 1994 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken(5) en in het Protocol van Montreal.
 • (6) 
  Verordening (EG) nr. 3093/94 moet ingrijpend worden gewijzigd; met het oog op juridische duidelijkheid en doorzichtigheid is het wenselijk deze verordening volledig te herzien.
 • (7) 
  Krachtens de bepalingen van Verordening (EG) nr. 3093/94 is de productie van chloorfluorkoolstoffen, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan en broomfluorkoolwaterstoffen geleidelijk beëindigd. De productie van deze gereguleerde stoffen is derhalve verboden behoudens mogelijke afwijkingen voor essentiële toepassingen en om in de fundamentele binnenlandse behoeften van de partijen overeenkomstig artikel 5 van het Protocol van Montreal te voorzien. Nu dient ook het op de markt brengen en het gebruik van deze stoffen en van producten en...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.