Verordening 2001/1788 - Nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen op grond van artikel 11 van Verordening 2092/91 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 20 september 2001 tot 16 juli 2008.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1788/2001 van de Commissie van 7 september 2001 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen op grond van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 1788/2001 of 7 September 2001 laying down detailed rules for implementing the provisions concerning the certificate of inspection for imports from third countries under Article 11 of Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2001/1788
Celex-nummer i 32001R1788

3.

Key dates

Document 07-09-2001
Bekendmaking in Publicatieblad 13-09-2001; Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 006,OJ L 243, 13.9.2001,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007
Inwerkingtreding 20-09-2001; in werking datum publicatie + 7 zie art 9
01-11-2002; Toepassing zie art 9 en 32002R1113
Einde geldigheid 16-07-2008; opgeheven door 32008R0605

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32001R1788

Verordening (EG) nr. 1788/2001 van de Commissie van 7 september 2001 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen op grond van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

Publicatieblad Nr. L 243 van 13/09/2001 blz. 0003 - 0014

Verordening (EG) nr. 1788/2001 van de Commissie

van 7 september 2001

tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van de voorschriften inzake het controlecertificaat voor de invoer uit derde landen op grond van artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 436/2001 van de Commissie(2), en met name op artikel 11, lid 3, onder b), en lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Er moet een procedure worden vastgesteld voor de coördinatie op communautair niveau van bepaalde controles van uit derde landen ingevoerde producten die in de handel worden gebracht met naar de biologische productiemethode verwijzende aanduidingen.
 • (2) 
  Voor producten die in het kader van de regeling van artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 worden ingevoerd, is de inhoud van het controlecertificaat in datzelfde artikel vastgesteld. Voor in het kader van de regeling van artikel 11, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 ingevoerde producten, zijn dergelijke voorschriften niet voorhanden. Daarom moet het gebruik van dat certificaat worden uitgebreid tot producten die worden ingevoerd op grond van artikel 11, lid 6, opdat kan worden nagegaan of die producten vervaardigd zijn volgens productievoorschriften die gelijkwaardig zijn aan de in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 vastgestelde voorschriften, en gecontroleerd zijn volgens methoden die even doeltreffend zijn als de in de artikelen 8 en 9 vermelde controles, en dat de bedoelde controlemaatregelen in het betrokken derde land permanent en efficiënt zijn toegepast.
 • (3) 
  Bij Verordening (EEG) nr. 3457/92 van de Commissie(3) is een controlecertificaat vastgesteld voor producten die uit derde landen worden ingevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2092/91. Duidelijkheidshalve moet de genoemde Verordening (EEG) nr. 3457/92 worden vervangen door deze verordening.
 • (4) 
  Deze verordening geldt onverminderd de controleregeling die in de artikelen 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 en in deel B en deel C van bijlage III bij die verordening is vastgesteld.
 • (5) 
  Deze verordening geldt onverminderd de communautaire douanevoorschriften en alle andere voorschriften betreffende invoer van de in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 bedoelde producten die bestemd zijn om in de Gemeenschap in de handel te worden gebracht.
 • (6) 
  De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 bedoelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

 • 1. 
  Deze verordening voorziet in nadere toepassingsbepalingen met betrekking tot het controlecertificaat dat op grond van artikel 11, lid 1, onder b), en lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2092/91 is vereist, en met betrekking tot de indiening van een dergelijk certificaat voor overeenkomstig artikel 11, lid 6, van diezelfde verordening verrichte...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.