Besluit 2002/622 - Beleidsgroep Radiospectrum - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

Besluit 2002/622 - Beleidsgroep Radiospectrum

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit was geldig van 27 juli 2002 tot 1 juli 2019.

2.

Kerngegevens

officiële titel

2002/622/EG: Besluit van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum

officiële Engelstalige titel

2002/622/EC: Commission Decision of 26 July 2002 establishing a Radio Spectrum Policy Group
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2002/622
Celex-nummer i 32002D0622

3.

Key dates

Document 26-07-2002
Bekendmaking in Publicatieblad 27-07-2002; Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029,OJ L 198, 27.7.2002,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 036,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 036,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029
Inwerkingtreding 27-07-2002; in werking datum publicatie zie art 7
Einde geldigheid 01-07-2019; opgeheven door 32019D0612(01)

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

32002D0622

2002/622/EG: Besluit van de Commissie van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 198 van 27/07/2002 blz. 0049 - 0051

Besluit van de Commissie

van 26 juli 2002

tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/622/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:

 • (1) 
  Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap(1) (hierna de "Radiospectrumbeschikking" genoemd) brengt een beleids- en juridisch kader voor radiospectrumbeleid in de Gemeenschap tot stand waarmee kan worden gezorgd voor de coördinatie van beleid en, waar van toepassing, geharmoniseerde voorwaarden met betrekking tot de beschikbaarheid en het efficiënt gebruik van radiospectrum zoals vereist voor het tot stand brengen en het functioneren van de interne markt op communautaire beleidsgebieden als elektronische communicatie, vervoer en onderzoek en ontwikkeling.
 • (2) 
  De radiospectrumbeschikking herinnert eraan dat de Commissie overleg mag organiseren teneinde rekening te kunnen houden met de standpunten van de lidstaten, de communautaire instellingen, de industrie en alle betrokken radiospectrumgebruikers, zowel commerciële als niet-commerciële, alsmede andere betrokken partijen inzake technologische, markt- en regelgevende ontwikkelingen die betrekking kunnen hebben op het gebruik van radiospectrum.
 • (3) 
  Het is wenselijk een raadgevende groep op te richten, Beleidsgroep Radiospectrum te noemen (hierna "de groep"). De groep zou de Commissie bijstaan en adviseren inzake radiospectrumbeleidskwesties zoals beschikbaarheid van radiospectrum, harmonisatie en toewijzing van radiospectrum, levering van informatie met betrekking tot toewijzing, beschikbaarheid en gebruik van radiospectrum, methoden voor het verlenen van rechten op radiospectrumgebruik, herschikking, verplaatsing, waardering en efficiënt gebruik van radiospectrum, alsmede bescherming van de volksgezondheid.
 • (4) 
  De groep zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van een radiospectrumbeleid in de Gemeenschap dat niet alleen rekening houdt met technische parameters, maar ook met economische, politieke, culturele, strategische, gezondheids- en maatschappelijke overwegingen, alsmede met de verschillende, potentieel tegenstrijdige behoeften van radiospectrumgebruikers, teneinde ervoor te zorgen dat een evenwichtige situatie wordt bereikt die eerlijk, niet-discriminerend en evenredig is.
 • (5) 
  De groep zou moeten bestaan uit deskundigen op hoog niveau van de overheden van de lidstaten en een hooggeplaatst ambtenaar van de Commissie. De groep zou ook waarnemers kunnen omvatten en zonodig andere personen uitnodigen om vergaderingen bij te wonen, met inbegrip van regelgevers, mededingingsautoriteiten, marktdeelnemers, gebruikers of consumentengroepen. De groep zou het de lidstaten derhalve mogelijk moeten maken met elkaar en met de Commissie zodanig samen te werken dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van de interne markt.
 • (6) 
  Als hoofdaandachtspunt bij de behandeling van radiospectrumbeleidskwesties in de context van alle relevante communautaire beleidslijnen zou de groep nauwe operationele banden onderhouden met specifieke groepen of comités die werden ingesteld voor de tenuitvoerlegging van sectoriaal communautair beleid, met inbegrip van beleid op het gebied van vervoer, de interne markt voor radioapparatuur, de audiovisuele sector, ruimtevaart en communicatie.
 • (7) 
  Met de radiospectrumbeschikking is het Radiospectrumcomité ingesteld dat de Commissie bijstaat bij het uitwerken van bindende uitvoeringsmaatregelen waarmee wordt ingegaan op...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.