Nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening 1798/2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de btw - EU monitor

EU monitor
Donderdag 21 juni 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De verordening is op 25 november 2004 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

Officiële titel Verordening (EG) nr. 1925/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde
EURlex-code i 32004R1925
Rechtsinstrument Verordening
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 29-10-2004
Datum inwerkingtreding i 25-11-2004
Datum einde geldigheid 20-02-2012

3.

Wettekst

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92 (1) , en met name op de artikelen 18, 35 en 37,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De bepalingen betreffende de administratieve samenwerking op BTW-gebied die zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 218/92 en Richtlijn 77/799/EEG van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen, bepaalde accijnzen en heffingen op verzekeringspremies (2) , werden in Verordening (EG) nr. 1798/2003 samengebracht en aangescherpt.

(2) Het is noodzakelijk de exacte categorieën van inlichtingen die zonder voorafgaand verzoek zullen worden uitgewisseld, en de frequentie van deze uitwisselingen te specificeren alsook de praktische regelingen daarvoor te treffen.

(3) Er dient een regeling te worden vastgesteld voor de elektronische uitwisseling van inlichtingen die krachtens Verordening (EG) nr. 1798/2003 worden verstrekt.

(4) Tot slot dient een lijst te worden vastgesteld met de statistische gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van Verordening (EG) nr. 1798/2003.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité inzake administratieve samenwerking,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden de nadere voorschriften voor de uitvoering van de artikelen 18, 35 en 37 van Verordening (EG) nr. 1798/2003 vastgesteld.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • 1) 
    „ploffer”: een voor BTW-doeleinden geïdentificeerde ondernemer die, mogelijkerwijs met frauduleus oogmerk, goederen of diensten verwerft of veinst te verwerven zonder de BTW te betalen, en deze goederen of diensten vervolgens met BTW levert, doch de verschuldigde BTW niet aan de bevoegde nationale autoriteiten afdraagt;
  • 2) 
    „een BTW-nummer kapen”: onwettig gebruikmaken van het BTW-identificatienummer van een andere ondernemer.

Artikel 3

Categorieën van inlichtingen bij uitwisseling zonder voorafgaand verzoek


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex .
 

4.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.