Verordening 2006/474 - Opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening 2111/2005 bedoelde gemeenschappelijke lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de EG

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 23 maart 2006 gepubliceerd en is op 24 maart 2006 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 474/2006 of 22 March 2006 establishing the Community list of air carriers which are subject to an operating ban within the Community referred to in Chapter II of Regulation (EC) No 2111/2005 of the European Parliament and of the Council
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2006/474
Celex-nummer i 32006R0474

3.

Key dates

Document 22-03-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 23-03-2006; OJ L 330M , 9.12.2008,OJ L 84, 23.3.2006,Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 011,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015
Inwerkingtreding 24-03-2006; in werking datum publicatie +1 zie art 4
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

23.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 84/14

 

VERORDENING (EG) Nr. 474/2006 VAN DE COMMISSIE

van 22 maart 2006

tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name op artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

In hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 (hierna „de basisverordening” genoemd) zijn procedures vastgesteld voor het opstellen van de communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap, alsook procedures die de lidstaten in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bieden uitzonderingsmaatregelen te nemen waarbij op hun grondgebied een exploitatieverbod wordt opgelegd.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de basisverordening heeft elke lidstaat de Commissie meegedeeld aan welke luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op zijn nationaal grondgebied is opgelegd, samen met de redenen waarom het verbod is opgelegd en andere relevante informatie.

 

(3)

De Commissie heeft alle betrokken luchtvaartmaatschappijen rechtstreeks of, wanneer dit praktisch niet mogelijk was, via de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht, in kennis gesteld van de essentiële feiten en overwegingen die aan de basis liggen van haar beslissing om aan deze luchtvaartmaatschappijen een exploitatieverbod op te leggen in de Gemeenschap.

 

(4)

Overeenkomstig artikel 7 van de basisverordening heeft de Commissie de betrokken luchtvaartmaatschappijen de gelegenheid geboden de door de lidstaten verstrekte documenten in te zien, schriftelijke opmerkingen te maken en (binnen 10 werkdagen) een mondelinge toelichting te geven aan de Commissie en het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart (2).

 

(5)

De gemeenschappelijke criteria voor het om veiligheidsredenen opleggen van een exploitatieverbod op communautair niveau zijn uiteengezet in de bijlage bij de basisverordening.

 

(6)

Er zijn geverifieerde aanwijzingen voor ernstige veiligheidstekortkomingen bij bepaalde luchtvaartuigen van de vloot van Air Bangladesh. Deze tekortkomingen zijn vastgesteld tijdens platforminspecties die door Duitsland zijn uitgevoerd in het kader van het SAFA-programma (3).

 

(7)

Air Bangladesh heeft niet tijdig en adequaat gereageerd op een vraag van de Duitse burgerluchtvaartautoriteiten in verband met de veiligheid van zijn activiteiten. Het feit dat de luchtvaartmaatschappij geen antwoord heeft gegeven op de correspondentie van Duitsland wijst op een gebrek aan transparantie en communicatie. Duitsland heeft tot op heden nog niet de gelegenheid gehad na te gaan of de veiligheidstekortkomingen zijn verholpen.

 

(8)

De autoriteiten van Bangladesh die verantwoordelijk zijn voor regelgevend toezicht op Air Bangladesh hebben nagelaten om, overeenkomstig hun verplichtingen uit hoofde van het Verdrag van Chicago, adequaat toezicht te houden op een specifiek luchtvaartuig dat door deze luchtvaartmaatschappij wordt gebruikt.

 

(9)

Op basis van de gemeenschappelijke criteria wordt hieruit geconcludeerd dat een...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.