Richtlijn 2006/70 - Uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 24 augustus 2006 tot 25 juni 2017 en moest uiterlijk op 15 december 2007 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten

officiële Engelstalige titel

Commission Directive 2006/70/EC of 1 August 2006 laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council as regards the definition of politically exposed person and the technical criteria for simplified customer due diligence procedures and for exemption on grounds of a financial activity conducted on an occasional or very limited basis
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2006/70
Celex-nummer i 32006L0070

3.

Key dates

Document 01-08-2006
Bekendmaking in Publicatieblad 04-08-2006; Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002,OJ L 322M , 2.12.2008,Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002,OJ L 214, 4.8.2006
Inwerkingtreding 24-08-2006; in werking datum publicatie + 20 zie art 6
Einde geldigheid 25-06-2017; afgeschaft en vervangen door 32015L0849
Omzetting 15-12-2007; ten laatste

4.

Wettekst

4.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/29

 

RICHTLIJN 2006/70/EG VAN DE COMMISSIE

van 1 augustus 2006

tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (1), en met name op artikel 40, lid 1, onder a), b) en d),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Op grond van Richtlijn 2005/60/EG moeten de onder die richtlijn vallende instellingen en personen, naar gelang de risicogevoeligheid, verscherpte klantenonderzoeksmaatregelen treffen bij transacties of zakelijke relaties met politiek prominente personen die in een andere lidstaat of in een derde land wonen. In het kader van deze risicoanalyse is het wenselijk, dat de middelen van de desbetreffende instellingen en personen met name worden gericht op producten en transacties die door een hoog witwasrisico worden gekenmerkt. Onder politiek prominente personen worden personen verstaan, die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed, en de directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen. Met het oog op een consistente toepassing van het begrip politiek prominente personen, is het bij de vaststelling van de daaronder vallende groepen of personen, van wezenlijk belang de maatschappelijke, politieke en economische verschillen tussen de diverse landen in aanmerking te nemen.

 

(2)

Het is mogelijk, dat de onder Richtlijn 2005/60/EG vallende instellingen en personen er niet in slagen een cliënt die tot een van de categorieën politiek prominente personen behoort, als zodanig te herkennen, ook al hebben zij redelijke en adequate maatregelen terzake genomen. In deze omstandigheden moeten de lidstaten bij de uitoefening van hun bevoegdheden in verband met de toepassing van die richtlijn er voldoende rekening mee houden dat ervoor moet worden gezorgd, dat deze personen niet automatisch voor een dergelijk verzuim verantwoordelijk worden gesteld. Ook moeten de lidstaten de mogelijkheid overwegen, de instellingen en personen de nodige richtsnoeren te geven die de naleving van de genoemde richtlijn vergemakkelijken.

 

(3)

Publieke functies die op lager dan nationaal niveau worden uitgeoefend, behoeven gewoonlijk niet als prominent te worden aangemerkt. Wanneer de politieke invloed ervan echter vergelijkbaar is met die van soortgelijke posities op nationaal niveau, dienen de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen naar gelang de risicogevoeligheid te overwegen, of de personen die deze publieke functies uitoefenen, als politiek prominent moeten worden aangemerkt.

 

(4)

Wanneer ingevolge Richtlijn 2005/60/EG de onder die richtlijn vallende instellingen en personen de naaste geassocieerden van natuurlijke personen die een prominente politieke functie bekleden, moeten identificeren, geldt dit vereiste voorzover de betrekking tussen de geassocieerde en deze natuurlijke persoon openbaar bekend is of de instelling of persoon redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke betrekking bestaat. Het veronderstelt dus niet een actief onderzoek van de kant van de onder de richtlijn vallende instellingen en personen.

 

(5)

Politiek prominente personen dienen na hun functie te hebben beëindigd, niet meer als zodanig te worden aangemerkt, met inachtneming van een bepaalde...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.