Richtlijn 1968/360 - Opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der lidstaten en van hun familie binnen de EG - EU monitor

EU monitor
Maandag 24 februari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn was geldig van 16†oktober†1968 tot 29†april†2006 en moest uiterlijk op 16†juli†1969 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid- Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap

officiŽle Engelstalige titel

Council Directive 68/360/EEC of 15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement and residence within the Community for workers of Member States and their families
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1968/360
Celex-nummer†i 31968L0360

3.

Key dates

Document 15-10-1968
Bekendmaking in Publicatieblad 19-10-1968; Special edition in English: Chapter I Volume 1968
Inwerkingtreding 16-10-1968; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 16-07-1969; zie art. 12
01-07-1973; zie 172BN11/8
Kennisgeving 16-10-1968

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31968L0360

Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers der Lid- Staten en van hun familie binnen de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0013 - 0016

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0044

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1968(II) blz. 0477

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0044

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1968(II) blz. 0485

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0043

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0088

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0088

++++

( 1 ) PB NR . 268 VAN 6 . 11 . 1967 , BLZ . 9 .

( 2 ) PB NR . 298 VAN 7 . 12 . 1967 , BLZ . 10 .

( 3 ) PB NR . L 257 VAN 19 . 10 . 1968 , BLZ . 2

( 4 ) PB NR . 56 VAN 4 . 4 . 1964 , BLZ . 850/64 .

( 5 ) PB NR . 56 VAN 4 . 4 . 1964 , BLZ . 869/64 .

( 6 ) PB NR . 62 VAN 17 . 4 . 1964 , BLZ . 981/64 .

RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN 15 OKTOBER 1968 INZAKE DE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN VAN DE VERPLAATSING EN HET VERBLIJF VAN DE WERKNEMERS DER LID-STATEN EN VAN HUN FAMILIE BINNEN DE GEMEENSCHAP

( 68/360/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 49 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 1 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE ( 2 ) ,

OVERWEGENDE DAT BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1612/68 VAN DE RAAD VAN 15 OKTOBER 1968 ( 3 ) DE BEPALINGEN INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP ZIJN VASTGESTELD ; DAT BIJGEVOLG MAATREGELEN INZAKE DE OPHEFFING VAN DE NOG BESTAANDE BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE VERPLAATSING EN HET VERBLIJF BINNEN DE GEMEENSCHAP DIENEN TE WORDEN GENOMEN , DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE RECHTEN EN BEVOEGDHEDEN WELKE BIJ GENOEMDE VERORDENING WORDEN TOEGEKEND AAN DE ONDERDANEN VAN EEN LID-STAAT DIE ZICH VERPLAATSEN TEN EINDE ARBEID IN LOONDIENST TE VERRICHTEN , ALSMEDE AAN HUN FAMILIELEDEN ;

OVERWEGENDE DAT DE REGELING DIE VAN TOEPASSING IS OP HET VERBLIJF , DE POSITIE VAN DE WERKNEMERS VAN DE ANDERE LID-STATEN EN VAN HUN FAMILIELEDEN ZOVEEL MOGELIJK IN OVEREENSTEMMING DIENT TE BRENGEN MET DIE VAN DE NATIONALE ONDERDANEN ;

OVERWEGENDE DAT DE COORDINATIE VAN DE VOOR VREEMDELINGEN GELDENDE BIJZONDERE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN VERPLAATSING EN VERBLIJF , DIE GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN DE OPENBARE ORDE , DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VOLKSGEZONDHEID , HET ONDERWERP VORMT VAN DE RICHTLIJN VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 1964 ( 4 ) , DIE IS VASTGESTELD KRACHTENS ARTIKEL 56 , LID 2 , VAN HET VERDRAG ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE LID-STATEN HEFFEN , ONDER DE IN DEZE RICHTLIJN BEPAALDE VOORWAARDEN , DE BEPERKINGEN OP TEN AANZIEN VAN DE VERPLAATSING EN HET VERBLIJF VAN DE ONDERDANEN DER LID-STATEN EN VAN HUN FAMILIELEDEN OP WIE VERORDENING ( EEG ) NR . 1612/68 VAN TOEPASSING IS .

ARTIKEL 2

1 . DE LID-STATEN VERLENEN AAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE ONDERDANEN HET RECHT OM HUN GRONDGEBIED TE VERLATEN , TEN EINDE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT ARBEID IN LOONDIENST TE AANVAARDEN EN TE VERRICHTEN . VOOR DE UITOEFENING VAN DIT RECHT BEHOEFT SLECHTS EEN GELDIGE IDENTITEITSKAART OF EEN GELDIG PASPOORT TE WORDEN OVERGELEGD . DIT RECHT IS VOOR DE FAMILIELEDEN HETZELFDE ALS VOOR DE ONDERDAAN VAN WIE ZIJ AFHANKELIJK ZIJN .

2 . OVEREENKOMSTIG HUN WETGEVING VERSTREKKEN OF VERLENGEN DE LID-STATEN TEN BEHOEVE VAN DEZE ONDERDANEN EEN IDENTITEITSKAART OF EEN PASPOORT WAARIN INZONDERHEID DE NATIONALITEIT IS VERMELD .

3 . HET PASPOORT MOET TEN MINSTE GELDIG ZIJN VOOR ALLE LID-STATEN ALSOOK VOOR DE LANDEN DIE EEN RECHTSTREEKSE VERBINDING TUSSEN DE LID-STATEN VORMEN . INGEVAL HET PASPOORT HET ENIGE GELDIGE DOCUMENT IS...


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.
 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.