Verordening 2007/105 - Wijziging van de bijlagen bij Verordening 1059/2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 10 februari 2007 gepubliceerd en is op 2 maart 2007 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 105/2007 van de Commissie van 1 februari 2007 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 105/2007 of 1 February 2007 amending the annexes to Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2007/105
Celex-nummer i 32007R0105

3.

Key dates

Document 01-02-2007
Bekendmaking in Publicatieblad 10-02-2007; Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001,OJ L 39, 10.2.2007
Inwerkingtreding 02-03-2007; in werking datum publicatie + 2 zie art 3
01-01-2008; Gedeeltelijke toepassing zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

10.2.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 39/1

 

VERORDENING (EG) Nr. 105/2007 VAN DE COMMISSIE

van 1 februari 2007

tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (1), en met name op artikel 5, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EG) nr. 1059/2003 vormt het rechtskader voor de regionale nomenclatuur teneinde het verzamelen, het opstellen en het verspreiden van geharmoniseerde statistieken voor de regio’s in de Gemeenschap mogelijk te maken.

 

(2)

In de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 worden de territoriale eenheden vermeld die voor de statistiek gebruikt moeten worden.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 5, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1059/2003 worden wijzigingen in de NUTS-nomenclatuur niet vaker dan om de drie jaar aangenomen in de tweede helft van het kalenderjaar.

 

(4)

Volgens de aan de Commissie verstrekte informatie is de bestuurlijke territoriale indeling in een aantal lidstaten gewijzigd.

 

(5)

Verordening (EG) nr. 1059/2003 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

 

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité statistisch programma,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1059/2003 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening is, wat de indiening van gegevens bij de Commissie (Eurostat) betreft, van toepassing met ingang van 1 januari 2008.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2007.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie

 

 

BIJLAGE

BIJLAGE I

De NUTS-nomenclatuur (code — naam)

BELGIQUE-BELGIË

 

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BE

     

BE1

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE/BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

   

BE10

 

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE100

   

Arr. (1) de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad

BE2

VLAAMS GEWEST

   

BE21

 

Prov. (2) Antwerpen

 

BE211

   

Arr. Antwerpen

BE212

   

Arr. Mechelen

BE213

   

Arr. Turnhout

BE22

 

Prov. Limburg (B)

 

BE221

   

Arr. Hasselt

BE222

   

Arr. Maaseik

BE223

   

Arr. Tongeren

BE23

 

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE231

   

Arr. Aalst

BE232

   

Arr. Dendermonde

BE233

   

Arr. Eeklo

BE234

   

Arr. Gent

BE235

   

Arr. Oudenaarde

BE236

   

Arr. Sint-Niklaas

BE24

 

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE241

   

Arr. Halle-Vilvoorde

BE242

   

Arr. Leuven

BE25

 

Prov. West-Vlaanderen

 

BE251

   

Arr. Brugge

BE252

   

Arr. Diksmuide

BE253

   

Arr. Ieper

BE254

   

Arr....


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.