Verordening 2007/1238 - Regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 24 oktober 2007 gepubliceerd en is op dezelfde dag in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 1238/2007 van de Commissie van 23 oktober 2007 tot vaststelling van regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 1238/2007 of 23 October 2007 on laying down rules on the qualifications of the members of the Board of Appeal of the European Chemicals Agency
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2007/1238
Celex-nummer i 32007R1238

3.

Key dates

Document 23-10-2007
Bekendmaking in Publicatieblad 24-10-2007; Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043,OJ L 280, 24.10.2007
Inwerkingtreding 24-10-2007; in werking datum publicatie zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

24.10.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 280/10

 

VERORDENING (EG) Nr. 1238/2007 VAN DE COMMISSIE

van 23 oktober 2007

tot vaststelling van regels voor de kwalificaties van de leden van de kamer van beroep van het Europees Agentschap voor chemische stoffen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name op artikel 76, lid 1, onder h), en artikel 89,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 verleent het Europees Agentschap voor chemische stoffen („het Agentschap”) de bevoegdheid om afzonderlijke besluiten te nemen ten aanzien van de registratie van chemische stoffen; de verordening stelt tevens een kamer van beroep in waarbij tegen die afzonderlijke besluiten van het Agentschap in beroep kan worden gegaan.

 

(2)

Artikel 89 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 verleent de Commissie de bevoegdheid om nadere regels vast te stellen betreffende de voor de leden van de kamer vereiste kwalificaties.

 

(3)

De kamer zou moeten worden voorgezeten door een persoon met erkende ervaring in het Gemeenschapsrecht.

 

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Kwalificaties van de leden van de kamer van beroep

  • 1. 
    De kamer van beroep bestaat uit technisch en juridisch gekwalificeerde leden. De voorzitter moet juridisch gekwalificeerd zijn.
  • 2. 
    De technisch gekwalificeerde leden en hun plaatsvervangers moeten in het bezit zijn van een universitair diploma of een daarmee gelijkgesteld getuigschrift en ruime beroepservaring hebben op het gebied van risico- en blootstellingsbeoordeling of risicobeheersing met betrekking tot de gevaren van chemische stoffen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu, of op aanverwante gebieden.
  • 3. 
    De juridisch gekwalificeerde leden en hun plaatsvervangers moeten een titel in de rechten hebben behaald en erkende ervaring in het Gemeenschapsrecht hebben.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2007.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter

 

 


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.