Verordening 2008/340 - Aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 17 april 2008 gepubliceerd en is op 20 april 2008 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 340/2008 van de Commissie van 16 april 2008 betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 340/2008 of 16 April 2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2008/340
Celex-nummer i 32008R0340

3.

Key dates

Document 16-04-2008
Bekendmaking in Publicatieblad 17-04-2008; OJ L 107, 17.4.2008,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 025
Inwerkingtreding 20-04-2008; in werking datum publicatie + 3 zie art 23
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

17.4.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/6

 

VERORDENING (EG) Nr. 340/2008 VAN DE COMMISSIE

van 16 april 2008

betreffende de aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen te betalen vergoedingen krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (1), en met name op artikel 74, lid 1, en artikel 132,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De structuur en de bedragen van de door het Europees Agentschap voor chemische stoffen (hierna „het Agentschap” genoemd) in rekening gebrachte vergoedingen en de voorschriften inzake de betaling van die vergoedingen moeten worden vastgesteld.

 

(2)

Bij de vaststelling van de structuur en de bedragen van de vergoedingen moet rekening worden gehouden met de bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 verlangde werkzaamheden van het Agentschap en de bevoegde instanties, en de vergoedingen moeten zo hoog worden vastgesteld, dat de opbrengsten ervan in combinatie met de andere inkomstenbronnen van het Agentschap overeenkomstig artikel 96, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 toereikend zijn om de kosten van de verrichte diensten te dekken. Bij het bepalen van de vergoedingen voor registratie moet ook rekening worden gehouden met de werkzaamheden die overeenkomstig titel VI van Verordening (EG) nr. 1907/2006 kunnen worden verricht.

 

(3)

Voor de registratie van stoffen moet een vergoeding worden vastgesteld, die afhankelijk is van de hoeveelheidsklasse van de stof. Er dient echter geen vergoeding te worden geheven voor de registratie van een stof indien aan artikel 74, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 is voldaan.

 

(4)

Speciale vergoedingen moeten worden geheven voor de registratie van geïsoleerde tussenproducten, die worden ingediend overeenkomstig artikel 17, lid 2, artikel 18, lid 2 of lid 3, of artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

 

(5)

In geval van verzoeken krachtens artikel 10, onder a) xi), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 moet ook een vergoeding worden betaald.

 

(6)

Een vergoeding moet in rekening worden gebracht voor de aanpassing van een registratie. Met name moet een vergoeding worden betaald voor de aanpassing van de hoeveelheidsklasse, de wijziging van de identiteit van de registrant met een wijziging van zijn rechtspersoonlijkheid en bepaalde wijzigingen van de status van de in de registratie vervatte informatie.

 

(7)

Een vergoeding moet in rekening worden gebracht voor de mededeling van informatie betreffende onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Ook moet een vergoeding in rekening worden gebracht voor de verlenging van een vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés.

 

(8)

Een vergoeding moet in rekening worden gebracht voor het indienen van een autorisatieaanvraag. De vergoeding moet bestaan uit een basisvergoeding voor één stof, één vorm van gebruik en één aanvrager en een aanvullende vergoeding...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.