Verordening 2009/272 - Aanvulling van de in de bijlage bij Verordening 300/2008 vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

Verordening 2009/272 - Aanvulling van de in de bijlage bij Verordening 300/2008 vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 3 april 2009 gepubliceerd en is op 23 april 2009 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EC) No 272/2009 of 2 April 2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security laid down in the Annex to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2009/272
Celex-nummer i 32009R0272

3.

Key dates

Document 02-04-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 03-04-2009; PB L 91 p. 7-13
Inwerkingtreding 23-04-2009; in werking datum publicatie + 20 zie art 3
29-04-2010; ten laatste zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

3.4.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 91/7

 

VERORDENING (EG) Nr. 272/2009 VAN DE COMMISSIE

van 2 april 2009

ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1), en met name op artikel 4, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 300/2008 moet de Commissie algemene maatregelen vaststellen die beogen niet-essentiële onderdelen van de in de bijlage bij die verordening vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart te wijzigen door deze aan te vullen.

 

(2)

In artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 300/2008 is voorts bepaald dat de Commissie, ter aanvulling van de algemene maatregelen die zij overeenkomstig artikel 4, lid 2, heeft vastgesteld, gedetailleerde maatregelen moet vaststellen voor de toepassing van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart.

 

(3)

Derhalve moeten, ter aanvulling van de gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, algemene maatregelen worden vastgesteld met betrekking tot beveiligingsonderzoek, toegangscontrole en andere beveiligingscontroles, en met betrekking tot verboden voorwerpen, erkenning van de gelijkwaardigheid van derde landen, recrutering van personeel, opleiding, bijzondere beveiligingsprocedures en vrijstellingen van beveiligingscontroles.

 

(4)

Deze algemene maatregelen zijn noodzakelijk om in de Europese Unie een niveau van beveiliging van de luchtvaart te bereiken dat gelijkwaardig is aan de normen van Verordening (EG) nr. 2320/2002 van het Europees Parlement en de Raad (2), die is ingetrokken bij Verordening (EG) nr. 300/2008.

 

(5)

Overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 300/2008 is de bijlage bij de genoemde verordening van toepassing vanaf de datum die is vermeld in de uitvoeringsbepalingen, maar uiterlijk 24 maanden na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 300/2008. Derhalve moet de toepassing van de overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 300/2008 vastgestelde algemene maatregelen worden uitgesteld tot overeenkomstig artikel 4, lid 3, uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld, maar uiterlijk tot 29 april 2010.

 

(6)

Teneinde passagiers in staat te stellen schadeloze vloeistoffen zonder beperkingen mee te nemen, moeten zo snel mogelijk, en uiterlijk op 29 april 2010, in de hele EU methoden (inclusief technologieën) worden toegepast om vloeibare explosieven in luchthavens te detecteren. Als het niet mogelijk is om tijdig in de hele EU methoden (inclusief technologieën) toe te passen om vloeibare explosieven te detecteren, zal de Commissie de nodige toevoegingen aan de categorieën verboden artikelen voorstellen (deel B van de bijlage). Als het om objectieve redenen niet mogelijk is op bepaalde luchthavens dergelijke methoden (inclusief technologieën) toe te passen, zal de Commissie in uitvoeringsbepalingen vaststellen onder welke voorwaarden vloeistoffen kunnen worden meegenomen zonder de beveiligingsnormen in gevaar te brengen.

 

(7)

De maatregelen van deze verordening zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de beveiliging van de burgerluchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze verordening voorziet in...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.