Richtlijn 2009/83 - Wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 2006/48/EG wat een aantal technische voorschriften inzake risicobeheer betreft

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 17 augustus 2009 tot 31 december 2013 en moest uiterlijk op 31 oktober 2010 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 2009/83/EG van de Commissie van 27 juli 2009 tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat een aantal technische voorschriften inzake risicobeheer betreft (Voor de EER relevante tekst )

officiële Engelstalige titel

Commission Directive 2009/83/EC of 27 July 2009 amending certain Annexes to Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards technical provisions concerning risk management (Text with EEA relevance )
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 2009/83
Celex-nummer i 32009L0083

3.

Key dates

Document 27-07-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 28-07-2009; Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014,OJ L 196, 28.7.2009
Inwerkingtreding 17-08-2009; in werking datum publicatie +20 zie art 3
31-12-2010; Toepassing zie art 2
Einde geldigheid 31-12-2013; opgeheven door 32013L0036
Omzetting 31-10-2010; zie art. 2

4.

Wettekst

28.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 196/14

 

RICHTLIJN 2009/83/EG VAN DE COMMISSIE

van 27 juli 2009

tot wijziging van bepaalde bijlagen bij Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad wat een aantal technische voorschriften inzake risicobeheer betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (1), en met name op artikel 150, lid 1, onder l),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Om ervoor te zorgen dat Richtlijn 2006/48/EG overal in de Europese Unie op coherente wijze ten uitvoer wordt gelegd en wordt toegepast, hebben de Commissie en het Comité van Europese bankentoezichthouders in 2006 een werkgroep (Capital Requirements Directive Transposition Group — CRDTG) opgericht, die werd belast met de taak de met de tenuitvoerlegging en toepassing van de richtlijn verband houdende problemen te bespreken en op te lossen. Volgens de CRDTG dienen bepaalde technische voorschriften die in de bijlagen V, VI, VII, VIII, IX, X en XII van Richtlijn 2006/48/EG zijn vervat, nader te worden gespecificeerd teneinde een convergente toepassing ervan te waarborgen. Bovendien stroken sommige voorschriften niet met de goede risicomanagementpraktijken van kredietinstellingen. Het verdient daarom aanbeveling deze voorschriften aan te passen.

 

(2)

Ter wille van de totstandbrenging van de interne markt dient duidelijkheid te worden verschaft over de manieren waarop een kredietinstelling kan aantonen dat haar balans gekenmerkt wordt door een overdracht van een aanzienlijk deel van het risico aan derden. Het verdient tevens aanbeveling de omrekeningsfactor voor door kredietinstellingen aan buitenbalansvehikels toegekende liquiditeitsfaciliteiten te verhogen.

 

(3)

Richtlijn 2006/48/EG dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

 

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Europees Comité voor het bankwezen,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2006/48/EG wordt als volgt gewijzigd:

 

1)

Bijlage V, punt 8, komt als volgt te luiden:

 

„8.

De risico’s die voortvloeien uit securitisatietransacties waarbij de kredietinstellingen als investeerder, initiator of sponsor optreden, worden beoordeeld en aangepakt aan de hand van passende gedragslijnen en procedures. Deze gedragslijnen en procedures zorgen er met name voor dat bij het nemen van beslissingen op het gebied van de risicobeoordeling en het risicobeheer ten volle met het economische belang van de transactie rekening wordt gehouden.”.

 

2)

Bijlage VI, deel 1, wordt als volgt gewijzigd:

 

a)

punt 29, eerste alinea, komt als volgt te luiden:

 

„29.

Aan vorderingen op instellingen met een resterende looptijd van meer dan drie maanden waarvoor een kredietbeoordeling van een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt conform tabel 4 een risicogewicht toegekend in overeenstemming met de onderbrenging door de bevoegde autoriteiten van de kredietbeoordelingen van erkende EKBI’s in zes categorieën van een kredietkwaliteitbeoordelingsschaal.”;

 

b)

punt 31, eerste alinea, komt als volgt te luiden:

 

„31.

Aan vorderingen op instellingen met een resterende looptijd van ten hoogste drie maanden waarvoor een kredietbeoordeling van een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt conform tabel 5 een risicogewicht toegekend in overeenstemming met de onderbrenging door de bevoegde autoriteiten van de kredietbeoordelingen van erkende EKBI’s in zes categorieën van een...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.