Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 32222 VI - Wijziging begroting Justitie 2009 (Najaarsnota).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting
Document­datum 27-11-2009
Publicatie­datum 28-11-2009
Nummer KST137747
Kenmerk 32222 VI, nr. 2
Van Justitie (JUS)
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

 • 1. 
  Inleiding
 • 2. 
  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De beleidsartikelen

11  Nederlandse rechtsorde

12  Rechtspleging en rechtsbijstand

13  Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding

14  Jeugd

15  Vreemdelingen 17 Internationale rechtsorde

2.3 De niet-beleidsartikelen

91  Algemeen

92  Nominaal en onvoorzien

93  Geheim

 • 1. 
  INLEIDING

Dit is de 2de suppletoire begroting 2009 van het Ministerie van Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2009.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

de stand vastgestelde begroting 2009;

de stand 1ste suppletoire begroting 2009;

stand mutaties 2de suppletoire begroting 2009;

de stand 2de suppletoire begroting 2009 met daarbij de budgetflexibili-

teit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.

 • 2. 
  HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2009 (Najaarsnota)        x € 1 000

Beleidsartikel

Uitgaven

Stand vastgestelde begroting 2009 Stand 1ste suppletoire begroting 2009

Belangrijkste suppletoire mutaties:

1  Loonbijstelling 2009

2  Prijsbijstelling 2009

3  Voorlopige afrekening 2009

4  Efficiënter kasbeheer

5  Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen 5 Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen

5  Interne herschikking Dienst Justitiële Inrichtingen

6  Meevaller huisvesting RANOV

 
 

5 730 878

 

6 206 861

11-93

159 300

11-93

28 500

13

 • 12 558

13

 • 15 000

13

41 618

14

 • 20 406

15

 • 21 212

15

10 000

Stand 2de suppletoire begroting 2009

6 167 027

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1.  Loonbijstelling 2009

De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde loonbijstelling van € 159,3 miljoen is over de Justitie-onderdelen verdeeld.

2.  Prijsbijstelling 2009

De bij Voorjaarsnota 2009 vastgestelde prijsbijstelling van € 28,5 miljoen is over de Justitie-onderdelen verdeeld.

3.  Voorlopige afrekening 2009 De bijdrage aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wordt vastgesteld

op basis van outputfinanciering (OPF). Dit betekent dat productie- en bezettingsverschillen met het moederdepartement worden afgerekend op basis van de afgesproken OPF-spelregels. In 2009 is er sprake van een lagere productie en/of bezetting. Vooruitlopend op de definitieve OPF-afrekening na afloop van het jaar, vindt reeds een terugbetaling aan het moederdepartement plaats op basis van de vermoedelijk uitkomst 2009.

4.  Efficiënter kasbeheer

Bij Voorjaarsnota 2009 zijn door het eenmalig aanpassen van het kasritme van de batenlasten diensten middelen vrijgespeeld, die nu verdeeld worden over de Justitie-onderdelen.

5.  Interne herschikking DJI

De bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vindt plaats vanuit vijf operationele doelstellingen (13.4.1, 13.4.2, 14.2.1, 15.3.1 en 15.3.2). Er heeft een technische herverdeling over deze operationele doelstellingen plaatsgevonden naar aanleiding van de concrete invulling van de taakstellingen uit het coalitieakkoord en andere algemene bijtellingen. Op deze wijze worden de bijdragen uit de verschillende operationele doelstellingen aan DJI inzichtelijk.

6.  Meevaller huisvesting RANOV

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich een meevaller voor van € 10 miljoen. In 2009 is minder uitgegeven aan huisvesting in het kader van de regeling afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet (RANOV) dan eerder verwacht. Begin 2010 vindt de afrekening plaats over de laatste maanden van 2009.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2009 (Najaarsnota) x € 1 000

Beleidsartikel

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2009 Stand 1ste suppletoire begroting 2009

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 • 1) 
  Tegenvaller boeten & transacties
 • 2) 
  ODA toerekening hogere instroom asiel

13 15

1 253 338 1 286 951

84 400 48 859

Stand 2de suppletoire begroting 2009

1 276 588

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1.  Tegenvaller boeten en transacties

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 86 miljoen op de ontvangsten bij Boeten en Transacties. Door het optimaliseren van de maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid wordt voorkomen dat deze tegenvaller een structureel karakter krijgt. In 2009 leveren deze maatregelen naar verwachting een eerste opbrengst op van € 1,6 miljoen.

2.  ODA toerekening hogere instroom asiel

Op operationele doelstelling 15.2 «Verblijfsrechten vreemdelingen» nemen de ontvangsten uit ODA (Official Development Assistance) ten behoeve van de eerstejaars opvang toe met € 48,9 miljoen in 2009. Dit naar aanleiding van de nieuwe vastgestelde in- en uitstroom gegevens.

2.2 De beleidsartikelen

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

11.1 (Nationale) wetgeving 11.1.1 Directie Wetgeving

11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid 11.2.1 Directie Wetgeving

Ontvangsten

11 480

4 092

15 572

775

0000

14 797

 

11 480

4 092

15 572

 • 775

14 797

6 150

92

6 242

662

6 904

6 150

92

6 242

662

6 904

5 330

4 000

9 330

 • 1 437

7 893

5 330

4 000

9 330

 • 1 437

7 893

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 
   

Stand

Mutaties 1ste

Stand 1ste

Mutaties 2de

Stand 2de

   

vastgestelde

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

   

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Verplichtingen

 

1 342 926

45 989

1 388 915

35 987

1 424 902

Programma-uitgaven

 

1 342 926

45 989

1 388 915

35 987

1 424 902

12.1 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtsple-

         

ging

 

911 796

4 919

916 715

33 802

950 517

Waarvan juridisch verplicht

         

949 057

12.1.1 Raad voor de rechtspraak –

gerechten

869 983

4 920

874 903

32 396

907 299

12.1.2 Hoge Raad

 

26 022

 • 1

26 021

1 165

27 186

12.1.3 Overige diensten

 

15 791

0

15 791

241

16 032

12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

431 130

41 070

472 200

2 185

474 385

Waarvan juridisch verplicht

         

447 578

12.2.1 Raden voor rechtsbijstand

 

396 806

40 900

437 706

9 079

446 785

12.2.2 Overig

 

34 324

170

34 494

 • 6 894

27 600

Ontvangsten

 

184 895

5 000

189 895

 • 302

189 593

Waarvan Griffie-ontvangsten

 

176 526

5 000

181 526

0

181 526

Artikel 12: Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd voor bestuurlijk gebonden uitgaven via diverse subsidiebeschikkingen, onder meer voor de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, de Nederlandse Orde van Advocaten en het Bureau Financieel Toezicht. Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten. Ook zijn er middelen bestemd voor toezicht en onderzoek, bijvoorbeeld op het terrein van rechtspraak, schuldsanering en rechtsbijstand.

Toelichting op beleidsartikel 12

Uitgaven

Meevaller inbedding mediation en schuldsaneringstrajecten Op operationele doelstelling 12.2 «Adequate toegang tot het rechtsbestel» doet zich een meevaller voor van € 6 miljoen. Bij de inbedding van mediation bij de juridisch loketten en de gerechten, zijn minder middelen nodig

dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast blijft de instroom in schuldsaneringstrajecten achter ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

13 RECHTSHANDHAVING, CRIMINALITEITSBESTRIJDING EN TERRORISMEBESTRJDING

 

Budgettaire gevolgen van beleid

       

x € 1 000

 

Stand

Mutaties 1ste

Stand 1ste

Mutaties 2de

Stand 2de

 

vastgestelde

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

 

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Verplichtingen

2 746 513

64 346

2 810 859

115 419

2 926 278

Programma-uitgaven

2 746 513

65 122

2 811 635

100 420

2 912 055

13.1 Preventieve maatregelen

21 265

85

21 350

1 431

22 781

Waarvan juridisch verplicht

       

22 781

13.1.1 Dienst Justis

6 130

 • 2

6 128

 • 1 845

4 283

13.1.2 Overig

15 135

87

15 222

3 276

18 498

13.3 Handhaving en vervolging

731 836

17 241

749 077

29 143

778 220

Waarvan juridisch verplicht

       

663 158

13.3.1 Rechtshandhaving

100 749

11 591

112 340

 • 7 762

104 578

13.3.2 Openbaar Ministerie

566 643

4 043

570 686

35 588

606 274

13.3.3 NFI

64 444

1 607

66 051

1 317

67 368

13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

1 914 432

49 366

1 963 798

78 287

2 042 085

Waarvan juridisch verplicht

       

2 041 823

13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier

1 006 178

26 230

1 032 408

117 284

1 149 692

13.4.2 DJI-Forensische zorg

589 922

15 100

605 022

 • 27 896

577 126

13.4.3 Reclassering

244 753

6 630

251 383

 • 6 609

244 774

13.4.5 CJIB

67 881

155

68 036

 • 5 217

62 819

13.4.6 Overig

5 698

1 251

6 949

725

7 674

13.5 Slachtofferzorg

43 263

 • 273

42 990

 • 8 878

34 112

Waarvan juridisch verplicht

       

34 112

13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)

20 552

 • 303

20 249

 • 4 260

15 989

13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

22 711

30

22 741

 • 4 618

18 123

13.6 Terrorismebestrijding

35 717

 • 1 297

34 420

437

34 857

Waarvan juridisch verplicht

       

19 673

13.6.1 NCTb

32 578

 • 1 239

31 339

345

31 684

13.6.2 IND

3 139

 • 58

3 081

92

3 173

Ontvangsten

889 708

13 172

902 880

 • 60 186

842 694

Waarvan Boeten & Transacties

858 785

0

858 785

 • 84 400

774 385

Waarvan Pluk-Ze

15 820

8 000

23 820

0

23 820

Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arron-dissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB. Ook de beschikbare middelen voor het programma Veiligheid begint bij Voorkomen (VbbV) zijn grotendeels bestuurlijk gebonden.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Voorlopige Afrekening 2009

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Efficiënter kasbeheer

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Interne herschikking DJI

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Ontvangsten

Tegenvaller boeten en transacties

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Niet geraamde ontvangsten verbeurd verklaarde gelden Verbeurd verklaarde gelden vloeien voort uit rechtelijke uitspraken. Deze rechtelijke uitspraken zijn niet te sturen en niet beïnvloedbaar. Gedurende 2009 blijken er meer verbeurd verklaringen te zijn uitgesproken dan eerder geraamd, hierdoor stijgen de ontvangsten met € 7,8 miljoen.

14 JEUGD

 

Budgettaire gevolgen van beleid

       

x € 1 000

 

Stand

Mutaties 1ste

Stand 1ste

Mutaties 2de

Stand 2de

 

vastgestelde

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

 

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Verplichtingen

571 219

21 479

592 698

 • 15 353

577 345

Programma-uitgaven

571 219

 • 22 480

548 739

 • 15 353

533 386

14.1 Uitvoering jeugdbescherming

10 869

 • 42

10 827

206

11 033

Waarvan juridisch verplicht

       

10 937

14.1.1 RvdK – civiele maatregelen

4 722

 • 42

4 680

126

4 806

14.1.4 Overig

6 147

0

6 147

80

6 227

14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd

560 350

 • 22 438

537 912

 • 15 559

522 353

Waarvan juridisch verplicht

       

520 306

14.2.1 DJI – jeugd

351 972

 • 16 441

335 531

 • 10 320

325 211

14.2.2 RvdK – strafzaken

90 355

 • 3 700

86 655

15 684

102 339

14.2.3 HALT

13 062

 • 400

12 662

 • 461

12 201

14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering

57 493

3 000

60 493

 • 2 554

57 939

14.2.5 DJJ – overig

47 468

 • 4 897

42 571

 • 17 908

24 663

Ontvangsten

1 487

0

1 487

921

2 408

Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere het gebied van de aanpak van de jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de JJI’s.

Toelichting op beleidsartikel 14

Uitgaven

Interne herschikking DJI

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

15 VREEMDELINGEN

 

Budgettaire gevolgen van beleid

       

x € 1 000

 

Stand

Mutaties 1ste

Stand 1ste

Mutaties 2de

Stand 2de

 

vastgestelde

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

 

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Verplichtingen

850 296

214 826

1 065 122

16 861

1 081 983

Programma-uitgaven

850 296

214 826

1 065 122

16 861

1 081 983

15.1 Verblijfsrechten vreemdelingen

207 819

58 749

266 568

27 515

294 083

Waarvan juridisch verplicht

       

294 083

15.1.1 IND

207 561

58 829

266 390

27 511

293 901

15.1.2 Overig

258

 • 80

178

4

182

15.2 Opvang gedurende beoordeling verblijf

356 917

153 100

510 017

7 229

517 246

Waarvan juridisch verplicht

       

517 246

15.2.1 COA en overige opvanginstellingen

321 229

153 100

474 329

11 928

486 257

15.2.2 Overige instellingen

35 688

0

35 688

 • 4 699

30 989

15.3 Terugkeer vreemdelingen

285 560

2 977

288 537

 • 17 883

270 654

Waarvan juridisch verplicht

       

270 654

15.3.1 DJI – vreemdelingenbewaring

160 708

0

160 708

 • 18 265

142 443

15.3.2 DJI - uitzetcentra

42 452

0

42 452

887

43 339

15.3.3 IND

23 412

0

23 412

699

24 111

15.3.4 Overig

6 605

0

6 605

699

7 304

15.3.5 Dienst terugkeer en vertrek

52 383

2 977

55 360

 • 1 903

53 457

Ontvangsten

175 175

15 441

190 616

48 859

239 475

Artikel 15: Het niet-juridisch verplichte deel van het budget op dit beleids-artikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland (VVN), voor de begeleiding van asielzoekers. Daarnaast is een deel bestuurlijk verplicht voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) teneinde haar in staat te stellen om (gewezen) asielzoekers te faciliteren om Nederland vrijwillig te verlaten. Tevens worden de kosten voor tolken en vertalers hieruit betaald.

Toelichting op beleidsartikel 15

Uitgaven

Meevaller huisvesting RANOV

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Interne herschikking DJI

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

Kasschuif dekking budgettaire problematiek

Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten vreemdelingen» wordt

door middel van een besparing in de jaren 2010 en 2011 de resterende

budgettaire problematiek bij de IND ter grootte van € 7 miljoen in 2009

gedekt.

Ophogen bezetting AMV campussen

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» wordt € 5,8 miljoen generaal toegevoegd. Het aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) dat naar Nederland komt, is hoger dan eerder geraamd. Er worden 200 extra AMV-plaatsen gecreëerd.

Tegenvaller ontvangen leges

Op operationele doelstelling 15.1 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet

zich een tegenvaller voor van € 6,2 miljoen. De tegenvaller bij de ontvang-

sten van leges wordt voor een belangrijk deel (€ 5 miljoen) verklaard door te lage ontvangsten voor naturalisatie. Belangrijkste oorzaak hiervan is vertraging in de invoering van de nieuwe regelgeving voor naturalisatie. De verhoging van de leges is nu per 1-1-2010 voorzien. Ook bleek het juridisch niet mogelijk al in 2009 leges in te voeren voor VVA aanvragen voor onbepaalde tijd waardoor ruim € 1 miljoen aan legesontvangsten op dit type aanvragen niet geïnd kunnen worden.

Meevaller diverse projecten

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich per saldo een meevaller voor van € 9 miljoen. Deze meevaller heeft betrekking op projecten ten aanzien van asielopvang die in 2009 zijn afgerond, onder andere het Terugkeerproject en Beëindiging leefgelden.

Meevaller krimpkosten COA

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich per saldo een meevaller voor van € 7,4 miljoen. Dit bedrag zou in 2009 worden ingezet ter financiering van de krimpkosten waar het COA mee te maken krijgt bij het afnemen van de bezetting. Dit laatste heeft zich niet voorgedaan en daarmee valt het genoemde bedrag vrij.

Tegenvaller meer kleinschalige opvang

Op operationele doelstelling 15.2 «verblijfsrechten vreemdelingen» doet zich een tegenvaller voor van € 8,2 miljoen. Op korte termijn is uitbreiding van de kleinschalige opvang nodig met 225 plaatsen à € 36 000,–. Door de kleinschaligheid en hoeveelheid begeleiding is deze opvang duurder dan de reguliere opvang.

Ontvangsten

ODA toerekening hogere instroom asiel

Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste

uitgaven- en ontvangstenmutaties».

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

17.1 Internationale regelgeving 17.1.1 Directie Wetgeving

Ontvangsten

1 886

0

1 886

8

0000

1 878

 

1 886

0

1 886

 • 8

1 878

1 886

0

1 886

 • 8

1 878

1 886

0

1 886

 • 8

1 878

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

2.3 De niet-beleidsartikelen 91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

 
 

Stand

Mutaties 1ste

Stand 1ste

Mutaties 2de

Stand 2de

 

vastgestelde

suppletoire

suppletoire

suppletoire

suppletoire

 

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

Verplichtingen

213 543

-890

212 653

 • 5 642

207 011

Apparaat-uitgaven

214 224

-890

213 334

 • 5 642

207 692

91.1 Algemeen

214 224

 • 890

213 334

 • 5 642

207 692

91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie

         

apparaat

214 224

 • 890

213 334

 • 5 642

207 692

Ontvangsten

2 073

0

2 073

345

2 418

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Uitgaven

Op operationele doelstelling 91.1 «effectieve besturing van het Justitie apparaat» doet zich een meevaller voor van € 6 miljoen. Dit is het saldo van een reeks van kleine meevallers die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld het eerder realiseren van de efficiencytaakstelling, door maatregelen ter vermindering van externe inhuur en door het uitstel of afstel van kleine projecten.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Apparaat-uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien 92.1.1 Nominaal en onvoorzien

Ontvangsten

 

10 676

169 324

158 648

 • 170 874
 • 12 226

10 676

169 324

158 648

 • 170 874
 • 12 226

10 676

169 324

158 648

 • 170 874

12 226

10 676

169 324

158 648

 • 170 874

12 226

0000

Uitgaven

Taakstelling inhuur externen

Ter dekking van de financiële consequenties van de aanvaarde moties tijdens de Algemene Politiek Beschouwingen (APB) op de miljoenennota, is een taakstelling opgelegd op de inhuur van externe krachten. Deze taakstelling is over de Justitie-onderdelen verdeeld.

Resterend saldo mee- en tegenvallers

Het geraamde tekort op de begroting 2009 van € 23 miljoen zal met € 8,4

miljoen afnemen.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid

x € 1 000

Stand

vastgestelde

begroting

Mutaties 1ste

suppletoire

begroting

Stand 1ste

suppletoire

begroting

Mutaties 2de

suppletoire

begroting

Stand 2de

suppletoire

begroting

Verplichtingen

Programma-uitgaven

93.1 Geheim

93.1.1 Geheime uitgaven

Ontvangsten

3 010

0

3 010

450

0000

2 560

 

3 010

0

3 010

 • 450

2 560

3 010

0

3 010

 • 450

2 560

3 010

0

3 010

 • 450

2 560

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.