Secretaris-Generaal

De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie i. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister i en/of staatssecretaris i(sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat.

De secretaris-generaal is onder meer betrokken bij de voorbereiding van de inbreng van de minister in de ministerraad i en de onderraden van de ministerraad. Daarnaast speelt de secretaris-generaal een rol bij de contacten met het parlement i (coördinatie beantwoording kamervragen, toezeggingen, begrotingsbehandeling). De secretaris-generaal treedt in sommige gevallen op als vertegenwoordiger van de minister, bijvoorbeeld bij officiële handelingen, werkbezoeken, etc.

1.

Overzicht huidige Secretarissen-Generaal

fotonaamministerie
Gert-Jan BuitendijkBuitendijk, G.J. (Gert-Jan)Algemene Zaken
Jan Hendrik DronkersDronkers, J.H. (Jan Hendrik)Infrastructuur en Waterstaat
Bas van den DungenDungen, B.E. (Bas) van denFinanciën
Sandor GaastraGaastra, A.F. (Sandor)Economische Zaken en Klimaat
Jan-Kees GoetGoet, J.C. (Jan-Kees)Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Loes MulderMulder, L. (Loes)Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Chistaan RebergenRebergen, A.C.C. (Christiaan)Buitenlandse Zaken
S. RiedstraRiedstra, S. (Siebe)Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vincent RoozenRoozen, V.J.M. (Vincent)Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Maarten SchurinkSchurink, M.R. (Maarten)Defensie
Marieke van WallenburgWallenburg, M. (Marieke) vanSociale Zaken en Werkgelegenheid

2.

Taken en bevoegdheden

Waar een minister politiek verantwoordelijk is op een ministerie, is de secretaris-generaal ambtelijk verantwoordelijk. De voornaamste taak is het aansturen van het ambtelijke apparaat. Samen met de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) en de directeuren-generaal (DG) vormt de secretaris-generaal de ambtelijke top van een ministerie.

Een bijzondere secretaris-generaal is die van het ministerie van Algemene Zaken i. Deze secretaris-generaal is tevens het hoofd van het Kabinet Minister-President en is coördinator van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Vanwege de nabijheid bij de minister-president i wordt de secretaris-generaal van Algemene Zaken ook wel beschouwd als de machtigste ambtenaar van het land.

Wekelijks is er een vergadering van alle secretarissen-generaal, het zogeheten SG-beraad van het College van secretarissen-generaal. Dit is het hoogste ambtelijke overleg en wordt voorgezeten door de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Het SG-beraad is bedoeld om de advisering aan het kabinet i af te stemmen en de projecten te bespreken waarbij meerdere departementen of ministeries betrokken zijn.

3.

Regelgeving

De functie en verantwoordelijkheid van de secretaris zijn bij Koninklijk Besluit i van 18 oktober 1988 vastgelegd. Omdat de precieze verantwoordelijkheden per ministerie kunnen verschillen hebben de ministeries het mandaat van de secretaris-generaal apart vastgelegd in mandaat- en volmachtbesluiten.

4.

Organisatie

De secretarissen-generaal behoren tot de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. Dit is een groep van ongeveer 65 managers die in 2000 is opgericht om het maken van werkafspraken tussen bewindspersonen, topambtenaren en secretarissen-generaal te bevorderen.

De secretaris-generaal deelt een deel van zijn verantwoordelijkheden met de plaatsvervangend secretaris-generaal. Het verschilt per ministerie welke taken de plaatsvervangend secretaris-generaal op zich neemt. Daarnaast zijn er verschillende directoraten-generaal die geleid worden door de directeuren-generaal. Deze directoraten-generaal ondersteunen de bewindslieden van het ministerie op verschillende beleidsterreinen.

Benoemingen

Omdat de seretarissen-generaal tot de topmanagementgroep behoren, hebben zij een benoemingsprocedure die afwijkt van die van andere managers binnen de Algemene Bestuursdienst. De minister van Binnenlandse Zaken i doet een voorstel voor een benoeming van een secretaris-generaal aan de ministerraad. De minister van Binnenlandse Zaken doet dit in overleg met de minister van het betreffende ministerie waar de secretaris-generaal wordt benoemd. In de ministerraad wordt vervolgens het besluit genomen om tot benoeming over te gaan.

Volgens de regels van de topmanagementgroep mag een secretaris-generaal maximaal 7 jaar een post bekleden.

5.

Historische ontwikkeling

De rol van de secretarissen-generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog was bijzonder omdat zij door de afwezigheid van koningin en ministers zelfstandig de leiding hadden over de ministeries. Toen Arthur Seyss-Inquart als rijkscommissaris Nederland bestuurde, werkten een aantal secretarissen-generaal onder hem terwijl anderen opstapten.

Medio jaren '90 is functie van secretaris-generaal veranderd met de komst van de Algemene Bestuursdienst. De politieke invloed van de secretaris-generaal werd zoveel mogelijk geneutraliseerd en de nadruk kwam meer te liggen op het leiding geven aan de ambtenaren. Daarnaast werd vastgelegd dat een secretaris-generaal maar 7 jaar de functie mag uitoefenen. Situaties waarin een secretaris-generaal soms wel 30 jaar een functie bekleden komen daarom niet meer voor.

 

Meer over