Verordening 2009/1254 - Criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 5 juni 2020
kalender

Verordening 2009/1254 - Criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 19 december 2009 gepubliceerd en is op 8 januari 2010 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 1254/2009 van de Commissie van 18 december 2009 tot vaststelling van criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EU) No 1254/2009 of 18 December 2009 setting criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2009/1254
Celex-nummer i 32009R1254

3.

Key dates

Document 18-12-2009
Bekendmaking in Publicatieblad 19-12-2009; Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025,PB L 338 p. 17-17
Inwerkingtreding 01-01-1001; Toepassing zie art 2
08-01-2010; in werking datum publicatie + 20 zie art 2
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

19.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 338/17

 

VERORDENING (EU) Nr. 1254/2009 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2009

tot vaststelling van criteria waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

Er moeten criteria worden vastgesteld waaraan lidstaten moeten voldoen om te mogen afwijken van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart en om alternatieve beveiligingsmaatregelen te mogen vaststellen die een passend beschermingsniveau garanderen op basis van een [lokale] risicobeoordeling. Dergelijke alternatieve maatregelen moeten worden gemotiveerd op grond van de grootte van het luchtvaartuig of de aard, schaal of frequentie van de vlucht- of andere relevante activiteiten. De criteria moeten derhalve op dezelfde gronden worden gebaseerd.

 

(2)

Overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 300/2008 is de bijlage bij de genoemde verordening van toepassing vanaf de datum die is vermeld in de uitvoeringsbepalingen, maar uiterlijk 24 maanden na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 300/2008. Derhalve moet de toepassing van de overeenkomstig artikel 4, lid 4, van Verordening (EG) nr. 300/2008 vastgestelde criteria worden uitgesteld tot overeenkomstig artikel 4, lid 3, uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld, maar uiterlijk tot 29 april 2010.

 

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de beveiliging van de burgerluchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De lidstaten mogen afwijken van de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 300/2008 vermelde gemeenschappelijke basisnormen die een passend beschermingsniveau garanderen, op basis van een lokale risicobeoordeling op luchthavens of afgebakende zones van luchthavens die alleen mogen worden gebruikt door één of meer van de volgende categorieën:

 

1.

luchtvaartuigen met een maximaal opstijggewicht van minder dan 15 000 kg,

 

2.

helikopters,

 

3.

rechtshandhavingsvluchten,

 

4.

brandbestrijdingsvluchten,

 

5.

vluchten voor medische dienstverlening, nood- of reddingsdiensten,

 

6.

vluchten voor onderzoek en ontwikkeling,

 

7.

vluchten voor luchtvaartactiviteiten,

 

8.

vluchten voor humanitaire hulp,

 

9.

door luchtvaartmaatschappijen, fabrikanten van luchtvaartuigen of onderhoudsbedrijven geëxploiteerde vluchten waarbij geen passagiers, bagage, goederen of post worden vervoerd,

 

10.

vluchten met luchtvaartuigen met een maximaal opstijggewicht van minder dan 45 500 kg voor het vervoer van eigen personeel en niet-betalende passagiers of goederen, ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Ze is van toepassing met ingang van de datum die vermeld is in de overeenkomstig de procedure van artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 300/2008 vastgestelde tenuitvoerleggingsregels, maar ten laatste met ingang van 29 april 2010.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.