Hoofdstuk 3: De adviesorganen van de europese unie - EU monitor

EU monitor
Maandag 21 oktober 2019
kalender

Inhoudsopgave

1.

Onderverdeling

300.

Artikel 300

 • 1. 
  Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden bijgestaan door een Economisch en Sociaal ComitÚ en een ComitÚ van de Regio's, die een adviserende taak hebben.
 • 2. 
  Het Economisch en Sociaal ComitÚ bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers, werknemers en andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, met name sociaal-economische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties.
 • 3. 
  Het ComitÚ van de Regio's bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.
 • 4. 
  De leden van het Economisch en Sociaal ComitÚ en van het ComitÚ van de Regio's zijn niet gebonden door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Unie.
 • 5. 
  De in de leden 2 en 3 bedoelde regels betreffende de aard van de samenstelling van die comitÚs worden door de Raad op gezette tijden getoetst aan de economische, sociale en demografische evolutie in de Unie. De Raad stelt daartoe op voorstel van de Commissie besluiten vast.