Verordening 2010/72 - Procedures voor inspecties door de Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Verordening 2010/72 - Procedures voor inspecties door de Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 27 januari 2010 gepubliceerd en is op 16 februari 2010 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EU) nr. 72/2010 van de Commissie van 26 januari 2010 tot vaststelling van procedures voor inspecties door de Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart

officiële Engelstalige titel

Commission Regulation (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 2010/72
Celex-nummer i 32010R0072

3.

Key dates

Document 26-01-2010
Bekendmaking in Publicatieblad 27-01-2010; Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025,PB L 23 p. 1-5
Inwerkingtreding 16-02-2010; in werking datum publicatie + 20 zie art 16
29-04-2010; Toepassing ten laatste zie art 16
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

27.1.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 23/1

 

VERORDENING (EU) Nr. 72/2010 VAN DE COMMISSIE

van 26 januari 2010

tot vaststelling van procedures voor inspecties door de Commissie op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1), en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Commissie dient inspecties uit te voeren om toezicht te houden op de toepassing van Verordening (EG) nr. 300/2008 door de lidstaten. Het organiseren van inspecties onder toezicht van de Commissie is noodzakelijk om de doeltreffendheid van de nationale kwaliteitscontroleprogramma’s te verifiëren.

 

(2)

De Commissie en de lidstaten moeten samenwerken tijdens de voorbereiding en uitvoering van de inspecties van de Commissie.

 

(3)

De Commissie moet over de mogelijkheid beschikken om gekwalificeerde nationale inspecteurs, die door de lidstaten ter beschikking worden gesteld, op te nemen in haar inspectieteams.

 

(4)

De inspecties van de Commissie en de verslaggeving daarvan dienen te worden uitgevoerd volgens een vaste procedure, met inbegrip van een standaardmethodiek.

 

(5)

De lidstaten dienen erop toe te zien dat de tijdens de inspecties van de Commissie vastgestelde tekortkomingen snel worden verholpen.

 

(6)

De Commissie moet in staat zijn follow-upinspecties uit te voeren om na te gaan of de tekortkomingen zijn verholpen.

 

(7)

Er moet een procedure worden opgesteld om tekortkomingen te verhelpen die zo ernstig worden geacht dat ze een grote invloed hebben op het algemene niveau van de luchtvaartbeveiliging in de Gemeenschap.

 

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 300/2008 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1

Onderwerp

In deze verordening worden procedures vastgesteld voor de inspecties die de Commissie uitvoert om toezicht te houden op de toepassing van Verordening (EG) nr. 300/2008 door de lidstaten. De inspecties van de Commissie hebben betrekking op bevoegde autoriteiten van de lidstaten en geselecteerde luchthavens, exploitanten en entiteiten die de normen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart toepassen. De inspecties worden op een transparante, effectieve, geharmoniseerde en samenhangende wijze uitgevoerd.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1. 
  „bevoegde autoriteit”: de door een lidstaat overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EG) nr. 300/2008 aangewezen nationale autoriteit;
 • 2. 
  „inspectie van de Commissie”: een door inspecteurs van de Commissie ingesteld onderzoek naar bestaande kwaliteitscontrolevoorzieningen en maatregelen, procedures en structuren voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, teneinde het niveau van naleving van Verordening (EG) nr. 300/2008 te bepalen;
 • 3. 
  „inspecteur van de Commissie”: een passend gekwalificeerd persoon in dienst van de Commissie of een persoon die door de lidstaat in dienst is genomen om op nationaal niveau namens de bevoegde autoriteiten toezicht te houden op de naleving en die geselecteerd is om deel te nemen aan inspecties van de Commissie;
 • 4. 
  „comité”: het bij artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 300/2008 ingestelde comité;
 • 5. 
  „tekortkoming”: het niet nakomen van de in Verordening (EG) nr. 300/2008...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.