Additionele artikelen

Na een herziening van de Grondwet i kunnen additionele artikelen het moment bepalen waarop een bepaald Grondwetsartikel in werking treedt. Daarnaast regelen ze of en hoelang de vroegere grondwetsartikelen van kracht blijven. Hierdoor vormen de additionele artikelen een overgangsregeling bij de wijziging van de Grondwet i.

Na een grondwetswijziging is het vaak nodig om een aantal (gewone) wetten aan te passen. Om dit mogelijk te maken kan met behulp van additionele artikelen worden bepaald dat de nieuwe grondwetsbepalingen op een later tijdstip van kracht worden. Daarnaast kan in de additionele artikelen worden vastgelegd dat een vervallen grondwetsartikel van kracht blijft totdat bestaande wetten en regels zijn ingetrokken of gewijzigd. Hierdoor krijgt de wetgever tijd om de (gewone) wetten aan te passen aan de grondwetsherziening.

Na verloop van tijd verliezen de additionele bepalingen hun betekenis, omdat het tijdstip wordt bereikt waarop de herziene grondwetsbepalingen ingaan. Via een afzonderlijke wet worden de additionele artikelen dan weer vervallen verklaard.