Reglement van Orde ministerraad

Met dank overgenomen van Parlement.com.

De werkwijze van de ministerraad i is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers i onder leiding van de minister-president i over het algemene regeringsbeleid. Het reglement bepaalt dat er eenheid van kabinetsbeleid moet zijn.

In het reglement staan regels over de samenstelling, bevoegdheden i en besluitvorming in de ministerraad en over de geheimhoudingsplicht. Het reglement is tevens van toepassing op de koninkrijksministerraad (bij aanwezigheid van de gevolmachtigde ministers).

1.

Onderdelen

Het reglement kent de volgende onderdelen

  • Begripsbepalingen
  • De samenstelling en bevoegdheid
  • De werkwijze van de raad
  • De onderraden
  • Andere commissies uit de raad
  • De geheimhouding
  • Slotbepalingen

2.

Historische ontwikkeling

In 1842 kwam er voor het eerst een reglement van orde voor de vergadering van alle ministers, hoewel er toen nog geen kabinetten i bestonden. Tot die tijd vergaderden ministers onder voorzitterschap van de Koning.

Na de staatkundige wijzigingen van 1848 werd in 1850 de homogeniteitsvereiste i ingevoerd. Er was toen een roulerend voorzitterschap, al was er in de praktijk vaak een vaste minister-president i. Kuyper i legde dat in 1901 vast in het reglement, maar dat werd in 1905 ongedaan gemaakt. In 1922 kwam er alsnog een vaste voorzitter, die in 1945 de titel minister-president kreeg. Er was al enkele jaren eerder een vaste ambtelijke secretaris gekomen.

Het huidige reglement van orde dateert van 1994.


Meer over