Brief commissie; Mededeling inzake de uitgevoerde subsidiariteitstoets en toezending concept-brief aan de Eurocommissaris - EU-voorstel: Wijziging verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigen - COM(2010)486 - EU monitor

EU monitor
Woensdag 21 oktober 2020
kalender

Brief commissie; Mededeling inzake de uitgevoerde subsidiariteitstoets en toezending concept-brief aan de Eurocommissaris - EU-voorstel: Wijziging verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigen - COM(2010)486

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 553

EU-voorstel: Wijziging verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigen COM(2010)486 i

Nr. 2

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 november 2010

Op 17 september 2010 heeft de Europese Commissie het voorstel tot een wijzing van de verordening voedselverstrekking aan de meest behoeftigen COM(2010)486gepubliceerd.

De vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie heeft dit voorstel getoetst op subsidiariteit. Door deze commissie is bijgaande conceptbrief opgesteld.

Conform de procedureafspraak bij het Reglement van Orde leg ik namens de vaste commissie voor Europese zaken deze brief nu graag ter instemming aan de Kamer voor. De Eerste Kamer heeft de intentie uitgesproken deze brief mede te ondertekenen.

Voorgesteld wordt, de brief aan de Europese Commissie te sturen, en tevens aan de overige Europese instellingen en de Nederlandse regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Verburg

CONCEPT

Brief aan de Eurocommissaris Inter-institutionele betrekkingen en administratie

Geachte heer Sˇ efcˇovicˇ,

Den Haag, .. november 2010

De Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal hebben, overeenkomstig de daarvoor vastgestelde procedure, het bovengenoemde voorstel getoetst aan de beginselen van subsidiariteit. Daarmee is toepassing gegeven aan artikel 5 EU-Verdrag. De beide Kamers zijn zich ervan bewust dat de termijn voor het inzenden van een gemotiveerd advies op 15 november is verstreken, maar zij hecht er toch aan om u in kennis te stellen van haar standpunt. Gelijkluidende brieven zijn gezonden aan het Europees Parlement, de Raad en de Nederlandse regering.

De beide Kamers zijn van oordeel dat de Europese Commissie onvoldoende heeft aangetoond dat het voorstel voldoet aan de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. De Kamers zijn dan ook niet overtuigd dat het voorstel aan deze beginselen voldoet.

Beide Kamers delen niet de overweging van de Europese Commissie dat de artikelen 42 en 43 VWEU (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) de rechtsgrondslag kunnen vormen voor het door u gedane voorstel COM(2010)486 i. Zowel de Eerste als de Tweede Kamer der Staten-Generaal betwisten daarom deze rechtsgrondslag.

Het voorstel is namelijk niet in lijn met de doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zoals vermeld in artikel 39 VWEU. Het aanwenden van producten uit de interventievoorraden zou nog kunnen bijdragen aan stabilisatie van de markt en het verzekeren van redelijke prijzen bij de levering aan gebruikers. Dit kan echter niet gezegd worden van het aankopen van producten op de markt zoals in het Commissievoorstel beschreven staat.

Gezien de inhoud van het voorstel gaat het hier eerder om sociaal beleid, met name bestrijding van armoede en sociale uitsluiting dan om het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is primair een nationale aangelegenheid en de EU heeft hierbij slechts een aanvullende bevoegdheid (art 153 lid 1 sub j VWEU). Voedselhulp aan de minder bedeelden in de EU is derhalve primair geen zaak van de EU maar van de Lidstaten. Tegen het licht van het voorgaande is in het voorstel onvoldoende gemotiveerd welke meerwaarde of transnationale aspecten een EU-optreden zoals voorgesteld zouden rechtvaardigen.

Gezien bovenstaande bezwaren zijn beide Kamers van mening dat het voorgestelde optreden niet voldoet aan het subsidiariteitsbeginsel.

Hoogachtend,

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, P. R. H. M. van der Linden

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, G. A. Verbeet

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.