BESLUIT VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-MAROKKO betreffende de bepalingen voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vervat in de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds - EU monitor

EU monitor
Donderdag 21 juni 2018
kalender

1.

Tekst

ASSOCIATIE Brussel, 9 december 2010 TUSSEN (OR. fr)

DE EUROPESE UNIE EN MAROKKO

——————

De Associatieraad

UE-MA 2706/10

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Betreft: BESLUIT VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-MAROKKO betreffende de bepalingen voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels vervat in de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand

wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

UE-MA 2706/10 CS/lg

DG E V NL

BESLUIT Nr. …/2010 VAN DE ASSOCIATIERAAD EU-MAROKKO

van

betreffende de bepalingen voor de coördinatie

van de socialezekerheidsstelsels

vervat in de Euro-mediterrane overeenkomst

waarbij een associatie tot stand wordt gebracht

tussen de Europese Gemeenschappen

en hun lidstaten, enerzijds,

en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

DE ASSOCIATIERAAD,

Gezien de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de

Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds 1 , met

name artikel 67,

UE-MA 2706/10 CS/lg 1

DG E V NL

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De artikelen 65 tot en met 68 van de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds ("de overeenkomst") voorzien in de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van Marokko en de lidstaten. De beginselen voor deze coördinatie zijn vastgesteld in artikel 65.

(2) Overeenkomstig artikel 67 van de overeenkomst stelt de Associatieraad vóór het einde van het eerste jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst een besluit vast met het oog op de toepassing van de in artikel 65 vervatte beginselen.

(3) Overeenkomstig doelstelling 29, derde streepje, van het Actieplan EU-Marokko dat de

Associatieraad op 27 juli 2005 heeft goedgekeurd in het kader van het Europese nabuurschapsbeleid, moet een besluit ter uitvoering van artikel 65 van de overeenkomst worden vastgesteld.

(4) Wat de toepassing van het non-discriminatiebeginsel betreft, kunnen, behoudens het recht op export van bepaalde socialezekerheidsprestaties, aan dit besluit geen extra rechten

worden ontleend die voortvloeien uit bepaalde feiten of gebeurtenissen die zich op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij hebben voorgedaan en die krachtens de wetgeving van de eerste overeenkomstsluitende partij niet in aanmerking worden genomen.

(5) Bij de toepassing van dit besluit hebben Marokkaanse werknemers slechts recht op gezinsuitkeringen als hun gezinsleden legaal bij die werknemers wonen in de lidstaat waar deze werken. Dit besluit houdt geen recht op gezinsuitkeringen in voor gezinsleden die in een

ander land, bijvoorbeeld Marokko, wonen.

DG E V NL

(6) De bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 i en Verordening (EEG) nr. 574/72 i zijn

bij Verordening (EG) nr. 859/2003 i van de Raad 1 uitgebreid tot de onderdanen van derde

landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder die bepalingen vallen. Het in artikel 65, lid 2, van de overeenkomst vervatte beginsel dat tijdvakken van verzekering die Marokkaanse werknemers in de verschillende lidstaten hebben vervuld, worden samengeteld met betrekking tot het recht op bepaalde prestaties, is in Verordening (EG) nr. 859/2003 i vervat.

(7) Om de toepassing van de coördinatievoorschriften te vergemakkelijken, kan het nodig zijn bijzondere bepalingen vast te stellen die in overeenstemming zijn met de specifieke

kenmerken van de wetgeving van Marokko.

(8) Om de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten van de Europese Unie en Marokko soepel te laten functioneren, moeten er specifieke bepalingen worden

vastgesteld betreffende de samenwerking tussen de lidstaten en Marokko en tussen de betrokkene en het orgaan van het bevoegde land.

(9) Om de personen op wie dit besluit van toepassing is, te beschermen en om te voorkomen dat zij door de inwerkingtreding van dit besluit rechten verliezen, moeten overgangsbepalingen

worden vastgesteld,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

1 PB EU L 124 van 20.5.2003, blz. 1.

DG E V NL

DEEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

 • 1. 
  In dit besluit wordt verstaan onder:
  • a) 
   "overeenkomst": de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds;
  • b) 
   "verordening": Verordening (EG) nr. 883/2004 i van het Europees Parlement en de

   Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels 1

   die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie;

  • d) 
   "lidstaat": een lidstaat van de Europese Unie;

1 PB EU L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

2 PB EU L 284 van 30.10.2009, blz. 1.

DG E V NL

 • e) 
  "werknemer":
  • i) 
   voor de toepassing van de wetgeving van een lidstaat: een persoon die een werkzaamheid in loondienst verricht in de zin van artikel 1, onder a), van de verordening;
 • ii) 
  voor de toepassing van de wetgeving van Marokko: een persoon die een

werkzaamheid in loondienst verricht in de zin van die wetgeving;

 • f) 
  "gezinslid":
  • i) 
   voor de toepassing van de wetgeving van een lidstaat: een gezinslid in de zin van artikel 1, onder i), van de verordening;
  • ii) 
   voor de toepassing van de wetgeving van Marokko: een gezinslid in de zin van die wetgeving;
 • g) 
  "wetgeving":
  • i) 
   met betrekking tot de lidstaten: wetgeving in de zin van artikel 1, onder l), van de verordening;
  • ii) 
   met betrekking tot Marokko: de overeenstemmende wetgeving die in Marokko van toepassing is;
 • h) 
  "prestaties":
  • i) 
   met betrekking tot de lidstaten: prestaties in de zin van artikel 3 van de verordening;

DG E V NL

 • ii) 
  met betrekking tot Marokko: de overeenstemmende prestaties die in Marokko van toepassing zijn;
 • i) 
  "exporteerbare prestaties":
  • i) 
   met betrekking tot de lidstaten:

   – ouderdomspensioenen,

   – nabestaandenpensioenen,

   – prestaties in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten,

   – invaliditeitspensioenen in verband met arbeidsongevallen en beroepsziekten,

   in de zin van de verordening, met uitzondering van bijzondere, niet op premieof bijdragebetaling berustende prestaties als vermeld in bijlage X bij de verordening;

  • ii) 
   met betrekking tot Marokko: de overeenstemmende prestaties op grond van de wetgeving van Marokko, met uitzondering van bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties als vermeld op de lijst in bijlage I bij dit besluit.
 • 2. 
  De overige in dit besluit gebruikte termen worden verstaan volgens de definities:
  • a) 
   met betrekking tot de lidstaten: in de verordening of de uitvoeringsverordening;
  • b) 
   met betrekking tot Marokko: in de overeenstemmende wetgeving die in Marokko van toepassing is.

   DG E V NL

   Artikel 2 Personele werkingssfeer

Dit besluit is van toepassing op:

 • a) 
  werknemers die Marokkaans onderdaan zijn en legaal werken of legaal hebben gewerkt op het grondgebied van een lidstaat en op wie de wetgeving van een of meer lidstaten van

  toepassing is of geweest is, en hun nabestaanden;

 • b) 
  de gezinsleden van de onder a) bedoelde werknemers, mits deze gezinsleden legaal bij de betrokken werknemer wonen of gewoond hebben terwijl de werknemer in een lidstaat

  werkt;

 • c) 
  werknemers die onderdaan van een lidstaat zijn en legaal werken of legaal gewerkt hebben op het grondgebied van Marokko en op wie de wetgeving van Marokko van toepassing is

  of geweest is, en hun nabestaanden; en

 • d) 
  de gezinsleden van de onder c) bedoelde werknemers, mits deze gezinsleden legaal bij de betrokken werknemer in Marokko wonen of gewoond hebben terwijl de werknemer in

  Marokko werkt.

DG E V NL

Artikel 3 Gelijkheid van behandeling

 • 1. 
  Werknemers die Marokkaans onderdaan zijn en legale arbeid verrichten in een lidstaat, en hun gezinsleden die legaal bij hen wonen, worden, wat de prestaties in de zin van artikel 1, lid 1, onder h), betreft, niet op grond van hun nationaliteit gediscrimineerd ten opzichte van de onderdanen van de lidstaten waar zij werken.
 • 2. 
  Werknemers die onderdaan van een lidstaat zijn en legale arbeid verrichten in Marokko, en hun gezinsleden die legaal bij hen wonen, worden, wat de prestaties in de zin van artikel 1, lid 1, onder h), betreft, niet op grond van hun nationaliteit gediscrimineerd ten opzichte van Marokkaanse onderdanen.

DEEL II

BETREKKINGEN TUSSEN DE LIDSTATEN

EN MAROKKO

Artikel 4 Opheffing van woonplaatsvereisten

 • 1. 
  Exporteerbare prestaties in de zin van artikel 1, lid 1, onder i), waarop de in artikel 2, onder a) en c), bedoelde personen recht hebben, kunnen niet worden verminderd,

  gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende:

  DG E V NL

  • i) 
   wat een prestatie op grond van de wetgeving van een lidstaat betreft, op het grondgebied van Marokko woont, of
  • ii) 
   wat een prestatie op grond van de wetgeving van Marokko betreft, op het grondgebied van een lidstaat woont.
 • 2. 
  Gezinsleden van een werknemer, zoals bedoeld in artikel 2, onder b), hebben recht op exporteerbare prestaties in de zin van artikel 1, lid 1, onder i), op dezelfde wijze als de gezinsleden van een werknemer die onderdaan is van de betrokken lidstaat, wanneer deze gezinsleden op het grondgebied van Marokko wonen.

3 Gezinsleden van een werknemer, zoals bedoeld in artikel 2, onder d), hebben recht op exporteerbare prestaties in de zin van artikel 1, onder i), op dezelfde wijze als de gezinsleden van een werknemer die onderdaan is van Marokko, wanneer deze gezinsleden op het grondgebied van een lidstaat wonen.

DEEL III

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 5 Samenwerking

 • 1. 
  De lidstaten en Marokko verstrekken elkaar informatie over wijzigingen in hun wetgeving die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van dit besluit.

DG E V NL

 • 2. 
  Bij de toepassing van dit besluit zijn de autoriteiten en organen van de lidstaten en

  Marokko elkaar behulpzaam als betrof het de toepassing van hun eigen wetgeving. De administratieve bijstand tussen deze autoriteiten en organen is in principe kosteloos. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten en Marokko kunnen evenwel overeenkomen om bepaalde kosten te vergoeden.

 • 3. 
  Voor de toepassing van dit besluit kunnen de autoriteiten en de organen van de lidstaten en Marokko zich rechtstreeks met elkaar en met de betrokkenen of hun gemachtigden in

  verbinding stellen.

 • 4. 
  Met het oog op de correcte toepassing van dit besluit moeten de organen en personen die onder deze verordening vallen, elkaar wederzijds inlichtingen verstrekken en samenwerken.
 • 5. 
  De betrokkenen moeten de organen van de bevoegde lidstaat of, indien Marokko het bevoegde land is, van Marokko en de organen van de lidstaat van verblijf of, indien Marokko het land van verblijf is, van Marokko, zo spoedig mogelijk in kennis stellen van veranderingen in hun persoonlijke of gezinssituatie die gevolgen hebben voor hun recht op prestaties op grond van dit besluit.
 • 6. 
  Indien niet voldaan wordt aan de informatieplicht als bedoeld in lid 5, kunnen overeenkomstig het nationale recht evenredige maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen zijn echter gelijkwaardig aan de maatregelen die in soortgelijke, onder het nationale recht vallende situaties van toepassing zijn en mogen in de praktijk de uitoefening van de bij dit besluit aan de betrokkenen verleende rechten niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken.

DG E V NL

 • 7. 
  De lidstaten en Marokko kunnen nationale bepalingen vaststellen die voorwaarden bevatten om na te gaan of iemand voor de prestaties in aanmerking komt, teneinde in aanmerking te nemen dat de begunstigden verblijven of wonen buiten het grondgebied van de staat waar het debiteurorgaan zich bevindt. Dergelijke bepalingen zijn proportioneel, vrij van elke vorm van discriminatie op grond van nationaliteit en in overeenstemming met de beginselen van dit besluit. Dergelijke bepalingen worden medegedeeld aan de

  Associatieraad.

  Artikel 6 Geneeskundig onderzoek en administratieve controle

 • 1. 
  Dit artikel is van toepassing op de in artikel 2 bedoelde personen die exporteerbare prestaties als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder i), ontvangen, en op de organen die bevoegd zijn voor de uitvoering van dit besluit.
 • 2. 
  Indien een rechthebbende op of aanvrager van prestaties, dan wel een lid van diens gezin, op het grondgebied van een lidstaat woont of verblijft terwijl het debiteurorgaan zich in

  Marokko bevindt, dan wel in Marokko woont of verblijft terwijl het debiteurorgaan zich in een lidstaat bevindt, wordt het geneeskundig onderzoek op verzoek van laatstgenoemd orgaan verricht door het orgaan van de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende, volgens de procedures die zijn vastgelegd in de door dit orgaan toegepaste wetgeving.

  Het debiteurorgaan stelt het orgaan van de woon- of verblijfplaats in kennis van eventuele speciale vereisten waaraan moet worden voldaan en van de specifieke aspecten waarop het geneeskundig onderzoek betrekking heeft.

DG E V NL

Het orgaan van de woon- of verblijfplaats doet aan het debiteurorgaan dat om het geneeskundig onderzoek heeft verzocht, een rapport toekomen.

Het debiteurorgaan behoudt zich het recht voor de rechthebbende door een arts van zijn keuze te laten onderzoeken, hetzij op het grondgebied waar de rechthebbende op of aanvrager van prestaties verblijft of woont, hetzij in het land waar het debiteurorgaan zich bevindt. De rechthebbende kan echter alleen worden verzocht zich naar de staat van het debiteurorgaan te begeven, indien hij in staat is de reis te ondernemen zonder dat dit zijn gezondheid schaadt en mits reis- en verblijfkosten voor rekening komen van het debiteurorgaan.

 • 3. 
  Indien een rechthebbende op of aanvrager van prestaties, of een lid van diens gezin, op het grondgebied van een lidstaat woont of verblijft terwijl het debiteurorgaan zich in Marokko bevindt, dan wel in Marokko woont of verblijft terwijl het debiteurorgaan zich in een

  lidstaat bevindt, wordt de administratieve controle op verzoek van dit orgaan verricht door het orgaan van de woon- of verblijfplaats van de rechthebbende.

  Het orgaan van de woon- of verblijfplaats doet aan het debiteurorgaan dat om de administratieve controle heeft verzocht een rapport toekomen.

  Het debiteurorgaan behoudt zich het recht voor de situatie van de rechthebbende door een deskundige van zijn keuze te laten onderzoeken. De rechthebbende kan echter alleen worden verzocht zich naar de staat van het debiteurorgaan te begeven, indien hij in staat is de reis te ondernemen zonder dat dit zijn gezondheid schaadt en mits reis- en verblijfkosten voor rekening komen van het debiteurorgaan.

  DG E V NL

 • 4. 
  Een of meer lidstaten en Marokko kunnen andere administratieve bepalingen overeenkomen, op voorwaarde dat zij de Associatieraad hiervan op de hoogte brengen.
 • 5. 
  In afwijking van het in artikel 5, lid 2, neergelegde beginsel van kosteloze administratieve bijstand worden de daadwerkelijke uitgaven voor de in de leden 2 en 3 van dit artikel

  bedoelde onderzoeken en controles, door het debiteurorgaan dat om de onderzoeken en controles had verzocht, terugbetaald aan het orgaan dat werd verzocht de onderzoeken en controles uit te voeren.

  Artikel 7 Toepassing van artikel 90 van de overeenkomst

Artikel 90 van de overeenkomst wordt toegepast indien een partij van oordeel is dat de andere partij de verplichtingen als neergelegd in de artikelen 5 en 6 van dit besluit niet heeft nageleefd.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen betreffende de toepassing

van de wetgeving van Marokko

Zo nodig kan de Associatieraad bijzondere bepalingen betreffende de toepassing van de wetgeving van Marokko opnemen in bijlage II.

DG E V NL

Artikel 9 Administratieve procedures van bestaande bilaterale overeenkomsten

De administratieve procedures die zijn vervat in bestaande bilaterale overeenkomsten tussen een lidstaat en Marokko kunnen van toepassing blijven, mits zulke procedures de bij dit besluit vastgestelde rechten en verplichtingen van de betrokkenen niet nadelig beïnvloeden.

Artikel 10 Overeenkomsten ter aanvulling van de procedures

voor de toepassing van dit besluit

Een of meer lidstaten en Marokko kunnen overeenkomsten sluiten ter aanvulling van de administratieve procedures voor de toepassing van dit besluit, in het bijzonder wat het voorkomen en bestrijden van fraude en gebreken betreft.

DEEL IV

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1. 
  Aan dit besluit kunnen geen rechten worden ontleend voor het tijdvak dat aan de datum van inwerkingtreding voorafgaat.

DG E V NL

 • 2. 
  Onverminderd lid 1 ontstaat krachtens dit besluit ook een recht indien dit recht betrekking heeft op een gebeurtenis die vóór de datum van inwerkingtreding heeft plaatsgevonden.
 • 3. 
  Prestaties die niet zijn toegekend of zijn geschorst wegens de nationaliteit of woonplaats van de betrokkene worden op verzoek van de betrokkene toegekend of hervat met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit, mits de vroeger toegekende rechten niet in de vorm van een afkoopsom zijn vereffend.
 • 4. 
  Indien het in lid 3 bedoelde verzoek binnen twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt ingediend, worden de aan dit besluit te ontlenen rechten met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit besluit verkregen, zonder dat de wetgeving van een lidstaat of Marokko betreffende het verval of de beperking van rechten op de

  betrokkenen kan worden toegepast.

 • 5. 
  Indien het in lid 3 bedoelde verzoek na afloop van de termijn van twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit wordt ingediend, worden de niet vervallen of niet

  verjaarde rechten verkregen met ingang van de datum waarop het verzoek is ingediend, tenzij gunstigere bepalingen van de wetgeving van een lidstaat of Marokko van toepassing zijn.

  DG E V NL

  Artikel 12 Bijlagen bij dit besluit

 • 1. 
  De bijlagen bij dit besluit vormen een integrerend deel daarvan.
 • 2. 
  Op verzoek van Marokko kunnen deze bijlagen door een besluit van de Associatieraad worden gewijzigd.

  Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de dag van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te

Voor de Associatieraad De voorzitter

DG E V NL

BIJLAGE I

Lijst van de Marokkaanse bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties

UE-MA 2706/10 CS/lg 1

BIJLAGE I DG E V NL

BIJLAGE II

Bijzondere bepalingen betreffende de toepassing van de wetgeving van Marokko

UE-MA 2706/10 CS/lg 1

BIJLAGE II DG E V NL

2.

Originele weergave

afbeelding document
 
 
 
 

3.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.