Pierre Heijnen brengt werkbezoek aan Haagse wijk Escamp - deel 3

Met dank overgenomen van P.M.M. (Pierre) Heijnen i, gepubliceerd op vrijdag 26 augustus 2011.

In het reces bezoek ik ambtenaren, instellingen, bewoners van het Haagse stadsdeel Escamp. Zuidwest, als onderdeel van Escamp, is Krachtwijk. Deel 3.

Eerste resultaten (Kracht)wijkenaanpak

Een uitgebreide toelichting op de wijkaanpak in Zuidwest door allemaal enthousiaste medewerkers in Villa Escamp. De ambities waren en zijn hoog. Zowel in de politiek (achterstandswijken was een van de belangrijkste issues in de verkiezingscampagne van 2006; er kwam zelfs een aparte minister, Vogelaar, later Van der Laan, in het kabinet-Balkenende/Bos; wat lijkt dat alweer lang geleden!) als bij gemeenten, corporaties, welzijnsinstellingen en bewoners. De woon- en leefomstandigheden in deze wijken zouden een flinke impuls moeten krijgen. In Zuidwest is men nu circa drie jaar bezig met een stevige inzet op maar liefst 27 ‘business cases’ op uiteenlopende terreinen als werk, woningbouw, openbare ruimte, veiligheid, gezondheid, enzovoort. Van sommige impulsen zijn de resultaten nu al zichtbaar: de circa tien wijkverpleegkundigen, de combinatiemedewerkers sport/onderwijs/welzijn, theater Dakota, het is echt schoner op straat mede dankzij de vele ondergrondse vuilcontainers, de nieuwe buurten in Morgenstond en de Raden, in het bijzonder de Otterrade. Andere impulsen moeten nog gestalte krijgen, zoals het Media-Lab en de brede buurtscholen. De voorgenomen sloop- en nieuwbouw van veel woningen is als gevolg van de crisis op de lange baan geschoven.

Van chillen naar willen

In hoog tempo word ik bijgepraat over onder meer de ontwikkeling van het Media-Lab, de bewonersinitiatieven en de aanpak van de gezondheidsproblemen in Escamp (Escampers sterven zeven jaar eerder en zijn gedurende langere tijd ongezond). José Loof en Anneke van Soest proberen allerlei partijen in Escamp mee te krijgen in het bestrijden van de oorzaken van deze gezondheidsproblemen. Een van hun projecten is JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht): samen met alle negen basisscholen en ouders wordt geprobeerd obesitas te bestrijden. Bewoners met leuke kleinschalige initiatieven worden ondersteund door Ruby de Boer. En het toekomstige Media-Lab moet jongeren in Escamp van ‘chillen naar willen’ brengen. Enthousiast was, ben en blijf ik over het topsportcentrum in het Zuiderpark, MITS het geen in zichzelf gekeerd project wordt, maar daadwerkelijk de breedtesport in Escamp op sleeptouw gaat nemen.

Rolmodellen

Daarna krijg ik een uitgebreide toelichting van Hans Rasenberg van de politie over het project Rolmodellen. Hij signaleert toenemende ongelijkheid, het ontstaan van een nieuwe onderklasse (mijn woorden) die achterblijft in onderwijskansen, inkomen, werk, gezondheid. Hij wijst op de criminaliteit die voor sommigen een lucratieve uitweg vormt. Ook wijst hij op de steeds grotere schaal waarop criminele netwerken opereren. Hij strijdt tegen carrières in de criminaliteit door negatieve rolmodellen in de buurten aan te pakken en de positieve rolmodellen te erkennen en actief in te zetten. Bij de laatste oud-en-nieuwviering liepen bijna 300 rolmodellen (afkomstig van de kickboksvereniging, sportverenigingen en de moskeeën op straat om problemen onmiddellijk de kop in te drukken. En met succes. Hij investeert in het vertrouwen van families en netwerken, speelt in op de ‘eer’ van de families en rolt - mede dankzij de vertrouwensband in de gemeenschappen - intussen twee bendes op: de Zijdeboys en Los Banditos. Zijn aanpak gaat nu worden uitgerold naar andere wijken. Ik hoop dat het lukt, ook met de voorgenomen reorganisatie van de politie. Ik vraag hem naar zijn opvatting over de roep om zwaardere straffen, zeker ook op het Binnenhof. Niet nodig volgens Hans, maar wel consequenter handhaven. Ik ga collega Marcouch maar eens op hem afsturen ;-)

Moerwijk

In de politiebus door Moerwijk valt op dat delen van deze wijk wel onder druk staan van de vele verhuizingen, van jonge arme gezinnen in te kleine portiekwoningen, van veel Oost-Europeanen, van veel kwetsbare mensen (uitkeringsafhankelijk, psychische en/of verslavingsproblemen, enzovoort) die zijn aangewezen op de goedkope woningen (die eerder gesloopt zouden worden), van gebrek aan buurt- en burenverbondenheid, van jongerenoverlast. De wijkagent, de jongerenwerker, de Kinderwinkel, de kerk, Staedion en vele anderen proberen met man en macht de problemen aan te pakken, maar enige ‘verdunning’ zou echt helpen. In de bus komen we te spreken over de wet Victoria. Deze stelt gemeenten in staat mensen uit hun eigen woning te zetten als ze ontzettend veel overlast veroorzaken. De rechter blijkt tot nu alle voorgedragen uitzettingen te hebben geblokkeerd!

Wat neem ik mee naar de Tweede Kamer?

  • Continuïteit wijkaanpak bewaken
  • Succes wijkverpleegkundigen en combinatiemedewerkers
  • Belang wijkagenten en aanpak rolmodellen
  • Nog meer bewonersbetrokkenheid bij wijkaanpak
  • Strijd tegen (sociaal-economische) gezondheidsverschillen
  • Harde aanpak illegale huisvesting MOE-migranten
  • Versterken positie gemeenten in wet Victoria