Richtlijn 1979/7 - Geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 10 januari 1979 gepubliceerd, is op 22 december 1978 in werking getreden en moest uiterlijk op 23 december 1984 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

officiële Engelstalige titel

Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of social security
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1979/7
Origineel voorstel COM(1976)650 EN
Celex-nummer i 31979L0007

3.

Key dates

Document 19-12-1978
Bekendmaking in Publicatieblad 10-01-1979; Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 05 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003,OJ L 6, 10.1.1979,Special edition in Spanish: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001
Inwerkingtreding 22-12-1978; in werking datum kennisgeving
Deadline 23-12-1985; zie art 9
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 23-12-1984; zie art. 8
Kennisgeving 22-12-1978

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31979L0007

Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

Publicatieblad Nr. L 006 van 10/01/1979 blz. 0024 - 0025

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 2 blz. 0111

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 3 blz. 0160

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 2 blz. 0111

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0174

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 2 blz. 0174

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 19 december 1978

betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid

( 79/7/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in artikel 1 , lid 2 , van Richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976 betreffende de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces , de beroepsopleiding en de promotiekansen en ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden ( 4 ) , is bepaald dat de Raad , ten einde de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid te waarborgen , op voorstel van de Commissie bepalingen vaststelt waarbij met name de inhoud , de dragwijdte en de wijze van toepassing van dat beginsel nader worden omschreven ; dat in het Verdrag niet is voorzien in de daartoe vereiste specifieke bevoegdheden ;

Overwegende dat het beginsel van gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid in de eerste plaats ten uitvoer dient te worden gelegd in de wettelijke regelingen die bescherming bieden tegen ziekte , invaliditeit , ouderdom , arbeidsongevallen , beroepsziekten en werkloosheid , alsmede in de sociale-bijstandsregelingen voor zover deze een aanvulling vormen op of in de plaats komen van genoemde regelingen ;

Overwegende dat de tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling op het gebied van de sociale zekerheid geen beletsel vormt voor de bepalingen inzake bescherming van de vrouw wegens moederschap , en dat de Lid-Staten in dit kader ten gunste van de vrouw specifieke bepalingen kunnen vaststellen om de bestaande ongelijke behandeling op te heffen ,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Deze richtlijn beoogt de geleidelijke tenuitvoerlegging , voor wat betreft de in artikel 3 genoemde gebieden van de sociale zekerheid en van de andere factoren van sociale bescherming , van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid , hierna " beginsel van gelijke behandeling " genoemd .

Artikel 2

Deze richtlijn is van toepassing op de beroepsbevolking - met inbegrip van zelfstandigen , van werknemers en zelfstandigen wier arbeid is onderbroken door ziekte , ongeval of onvrijwillige werkloosheid en van werkzoekenden - alsmede op gepensioneerde of invalide werknemers en zelfstandigen .

Artikel 3

1 . Deze richtlijn is van toepassing op :

a ) de wettelijke regelingen die bescherming bieden tegen de volgende eventualiteiten :

  • ziekte ,
  • invaliditeit ,
  • ouderdom ,
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten ,
  • werkloosheid ;

b ) de sociale-bijstandsregelingen , voor zover deze een aanvulling vormen op of in de plaats komen van de sub a ) bedoelde regelingen .

2 . Deze richtlijn is niet van toepassing op de bepalingen betreffende de prestaties aan nagelaten betrekkingen noch op die betreffende...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.