Richtlijn 1979/409 - Behoud van de vogelstand

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 6 april 1979 tot 14 februari 2010 en moest uiterlijk op 7 april 1981 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

officiële Engelstalige titel

Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1979/409
Origineel voorstel COM(1976)676 EN
Celex-nummer i 31979L0409

3.

Key dates

Document 02-04-1979
Bekendmaking in Publicatieblad 25-04-1979; Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002,OJ L 103, 25.4.1979,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Greek: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 002
Inwerkingtreding 06-04-1979; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 14-02-2010; opgeheven door 32009L0147
Omzetting 07-04-1981; zie art. 18
Kennisgeving 06-04-1979

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31979L0409

Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand

Publicatieblad Nr. L 103 van 25/04/1979 blz. 0001 - 0018

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 15 Deel 1 blz. 0202

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0125

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0125

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0161

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 2 blz. 0161

++++

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 2 april 1979

inzake het behoud van de vogelstand

( 79/409/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 235 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 3 ) ,

Overwegende dat in de verklaring van de Raad van 22 november 1973 betreffende een actieprogramma van de Europese Gemeenschappen op het gebied van het milieu ( 4 ) wordt voorzien in specifieke acties voor de vogelbescherming , welke zijn aangevuld door de resolutie van de Raad van de Europese Gemeenschappen en van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten , in het kader van de Raad bijeen , van 17 mei 1977 betreffende de voortzetting en verwezenlijking van een beleid en een actieprogramma van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu ( 5 ) ;

Overwegende dat een groot aantal in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van de Gemeenschap een achteruitgang van hun populatie vertonen die bij bepaalde soorten zeer snel verloopt , en dat deze achteruitgang een ernstige bedreiging vormt voor het behoud van het natuurlijk milieu , met name wegens het biologisch evenwicht dat hierdoor wordt bedreigd ;

Overwegende dat de natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lid-Staten voor het overgrote deel trekvogels zijn , dat dergelijke soorten een gemeenschappelijk erfgoed vormen en dat de doeltreffende bescherming van de vogels een typisch grensoverschrijdend milieuvraagstuk is dat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid impliceert ;

Overwegende dat de levensomstandigheden voor vogels in Groenland fundamenteel verschillen van die in de andere gebieden van het Europese grondgebied van de Lid-Staten , gezien de algemene situatie en in het bijzonder het klimaat , de geringe bevolkingsdichtheid en de uitzonderlijke omvang en geografische ligging van dit eiland ;

Overwegende dat deze richtlijn derhalve niet op Groenland van toepassing dient te zijn ;

Overwegende dat de instandhouding van de natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lid-Staten in verband met de werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van de verbetering van de levensomstandigheden , van een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteiten in de gehele Gemeenschap en van een voortdurende en evenwichtige uitbreiding ; dat echter het Verdrag niet voorziet in de ter zake vereiste specifieke handelingsbevoegdheid ;

Overwegende dat de te treffen maatregelen van toepassing dienen te zijn op de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het populatieniveau van de vogels , namelijk de weerslag van de activiteiten van de mens , en met name de vernietiging en de verontreiniging van hun verblijfplaatsen , het vangen en het vernietigen door de mens en de handel die uit deze praktijken voortvloeit , en dat het nodig is deze maatregelen aan te passen aan de situatie van de verschillende soorten in het kader van een op hun instandhouding gericht beleid ;

Overwegende dat de instandhouding de bescherming op lange termijn en het beheer van de natuurlijke bronnen als integrerend deel van het erfgoed van de Europese volkeren behelst , dat zij de regulering...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.