Richtlijn 1984/156 - Grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 12 maart 1984 tot 22 december 2012 en moest uiterlijk op 12 maart 1986 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 84/156/EEG van de Raad van 8 maart 1984 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden

officiële Engelstalige titel

Council Directive 84/156/EEC of 8 March 1984 on limit values and quality objectives for mercury discharges by sectors other than the chlor-alkali electrolysis industry
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1984/156
Origineel voorstel COM(1982)838
Celex-nummer i 31984L0156

3.

Key dates

Document 08-03-1984
Bekendmaking in Publicatieblad 17-03-1984; Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007,OJ L 74, 17.3.1984,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 005,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007
Inwerkingtreding 12-03-1984; in werking datum kennisgeving
01-07-1989; Toepassing zie art 4
Einde geldigheid 22-12-2012; opgeheven door 32008L0105
Omzetting 12-03-1986; zie art. 7
Kennisgeving 12-03-1984

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31984L0156

Richtlijn 84/156/EEG van de Raad van 8 maart 1984 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden

Publicatieblad Nr. L 074 van 17/03/1984 blz. 0049 - 0054

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 4 blz. 0183

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 5 blz. 0020

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 4 blz. 0183

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 5 blz. 0020

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 8 maart 1984

betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden

(84/156/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 en 235,

Gelet op Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (1), inzonderheid op de artikelen 6 en 12,

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat, met het oog op de bescherming van het aquatisch milieu van de Gemeenschap tegen door bepaalde gevaarlijke stoffen veroorzaakte verontreiniging, bij artikel 3 van Richtlijn 76/464/EEG een stelsel is ingevoerd van voorafgaande vergunningen waarin emissienormen voor lozingen van onder lijst I van de bijlage bij die richtlijn vallende stoffen worden vastgesteld; dat in artikel 6 van genoemde richtlijn is bepaald dat er grenswaarden voor de emissienormen dienen te worden vastgesteld, alsmede kwaliteitsdoelstellingen voor het aquatisch milieu waarop lozingen van die stoffen van nadelige invloed zijn;

Overwegende dat kwik en kwikverbindingen onder lijst I vallen;

Overwegende dat de Lid-Staten verplicht zijn de grenswaarden toe te passen, met uitzondering van de gevallen waarin zij een systeem van kwaliteitsdoelstellingen mogen hanteren;

Overwegende dat, aangezien de verontreiniging door lozing van kwik in het water door een groot aantal industrieën wordt veroorzaakt, er specifieke grenswaarden naar gelang van het type industrie moeten worden vastgesteld, alsmede kwaliteitsdoelstellingen voor het aquatisch milieu waarin door deze industrieën kwik wordt geloosd;

Overwegende dat kwaliteitsdoelstellingen gericht moeten zijn op het voorkomen van vervuiling door kwik van de verschillende delen van het aquatisch milieu die kunnen worden beïnvloed door kwikhoudende lozingen;

Overwegende dat dergelijke kwaliteitsdoelstellingen uitdrukkelijk hiertoe moeten worden vastgesteld en niet met de bedoeling voorschriften vast te stellen die betrekking hebben op de bescherming van de consument of de afzet van produkten uit het aquatisch milieu;

Overwegende dat, om de Lid-Staten in staat te stellen aan te tonen dat de kwaliteitsdoelstellingen in acht zijn genomen, in een specifieke controleprocedure dient te worden voorzien;

Overwegende dat er met het oog op een doeltreffende toepassing van deze richtlijn, dient te worden bewerkstelligd dat de Lid-Staten toezicht houden op het aquatisch milieu dat door genoemde kwiklozingen wordt beïnvloed; dat artikel 6 van Richtlijn 76/464/

EEG niet voorziet in de bevoegdheid om zulk een toezicht in te voeren; dat het Verdrag niet in de voor de aanneming van deze richtlijn vereiste specifieke bevoegdheid voorziet en dat derhalve een beroep op artikel 235 dient te worden gedaan;

Overwegende dat het voor lozingen van bepaalde categorieën van bedrijven waarvoor de emissienormen niet kunnen worden vastgesteld en de toepassing ook niet regelmatig kan worden gecontroleerd wegens de verspreiding van de bronnen, noodzakelijk is specifieke programma's op te stellen voor het vermijden of opheffen van...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.