Richtlijn 1985/337 - Milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 3 juli 1985 tot 16 februari 2012 en moest uiterlijk op 3 juli 1988 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1985/337
Origineel voorstel COM(1982)158
Celex-nummer i 31985L0337

3.

Key dates

Document 27-06-1985
Bekendmaking in Publicatieblad 05-07-1985; Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 006,OJ L 175, 5.7.1985,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Spanish: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Portuguese: Chapter 15 Volume 006,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001
Inwerkingtreding 03-07-1985; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 16-02-2012; opgeheven door 32011L0092
Omzetting 03-07-1988; zie art. 12
Kennisgeving 03-07-1985

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31985L0337

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Publicatieblad Nr. L 175 van 05/07/1985 blz. 0040 - 0048

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0226

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0009

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0226

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 15 Deel 6 blz. 0009

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 27 juni 1985

betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

(85/337/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 100 en 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat er in de actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu van 1973 (4) en 1977 (5), alsmede in het actieprogramma van 1983 (6), waarvan de algemene strekking door de Raad van de Europese Gemeenschappen en de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten is goedgekeurd, op wordt gewezen dat het beste milieubeleid erin bestaat het ontstaan van vervuiling of hinder van meet af aan te vermijden, veeleer dan later de gevolgen ervan te bestrijden; dat in die programma's wordt gesteld dat in een zo vroeg mogelijk stadium rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van alle technische plannings- en beslissingsprocessen voor het milieu; dat zij daartoe voorzien in de toepassing van procedures voor de beoordeling van dergelijke gevolgen;

Overwegende dat de verschillen tussen de in de Lid-Staten van kracht zijnde wetgevingen inzake milieu-effectbeoordeling van openbare en particuliere projecten aanleiding kunnen geven tot ongelijke concurrentievoorwaarden en zodoende rechtstreeks van invloed kunnen zijn op de werking van de gemeenschappelijke markt; dat derhalve moet worden overgegaan tot de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen op dit gebied overeenkomstig artikel 100 van het Verdrag;

Overwegende dat het anderzijds noodzakelijk blijkt één van de doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van de bescherming van het milieu en de kwaliteit van het bestaan te verwezenlijken; dat het Verdrag niet in de hiertoe vereiste bevoegdheden voorziet en derhalve gebruik dient te worden gemaakt van artikel 235 van het Verdrag;

Overwegende dat er algemene beginselen voor de milieu-effectbeoordeling moeten worden ingevoerd ter aanvulling op en ter cooerdinatie van de vergunningsprocedures voor particuliere en openbare projecten die mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu hebben;

Overwegende dat voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke milieu-effecten kunnen hebben alleen een vergunning dient te worden verleend na een voorafgaande beoordeling van de aanzienlijke milieu-effecten die deze projecten kunnen hebben; dat deze beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die verstrekt wordt door de opdrachtgever en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en het publiek voor wie het project gevolgen kan hebben;

Overwegende dat het noodzakelijk lijkt dat de beginselen van de milieu-effectbeoordeling worden geharmoniseerd, met name ten aanzien van de vraag welke projecten aan milieu-effectbeoordeling moeten worden onderworpen, de voornaamste verplichtingen van de opdrachtgevers en de inhoud van de milieu-effectbeoordeling;

Overwegende dat projecten van bepaalde categorieën aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu en dat deze projecten in beginsel aan een systematische milieu-effectbeoordeling moeten worden onderworpen;

Overwegende dat projecten van andere categorieën niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen aanzienlijke gevolgen hebben voor het milieu en dat die...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.