Besluit 1987/95 - Normalisatie op het gebied van de informatietechnologieŽn en de telecommunicatie - EU monitor

EU monitor
Maandag 27 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Het besluit was geldig van 7†februari†1987 tot 31†december†2012.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

87/95/EEG: Beschikking van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieŽn en de telecommunicatie

officiŽle Engelstalige titel

87/95/EEC: Council Decision of 22 December 1986 on standardization in the field of information technology and telecommunications
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 1987/95
Origineel voorstel COM(1985)230
Celex-nummer†i 31987D0095

3.

Key dates

Document 22-12-1986
Bekendmaking in Publicatieblad 07-02-1987; Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008,OJ L 36, 7.2.1987
Inwerkingtreding 07-02-1987; Toepassing datum publicatie +1 jaar zie art 10
Einde geldigheid 31-12-2012; opgeheven door 32012R1025

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31987D0095

87/95/EEG: Beschikking van de Raad van 22 december 1986 betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieŽn en de telecommunicatie

Publicatieblad Nr. L 036 van 07/02/1987 blz. 0031 - 0037

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 16 blz. 0105

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 16 blz. 0105

*****

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 22 december 1986

betreffende de normalisatie op het gebied van de informatietechnologieŽn en de telecommunicatie

(87/95/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comitť (2),

Overwegende dat in normen op het gebied van de informatietechnologieŽn en bij het werk dat nodig is voor de opstelling van die normen, met name rekening moet worden gehouden met:

  • de ingewikkeldheid van de technische specificaties en de nauwkeurigheid die vereist is om de uitwisseling van informatie en gegevens en de interoperabiliteit van systemen mogelijk te maken;
  • de behoefte snel over gepubliceerde normen te beschikken zodat de teksten niet tengevolge van een al te trage gang van zaken voortijdig door de snelheid van de technologische ontwikkelingen worden achterhaald;
  • de noodzaak de toepassing van internationale normen voor informatie- en gegevensuitwisseling aan te moedigen op een basis die deze normen uit een oogpunt van praktisch gebruik geloofwaardigheid verleent;
  • het economische belang van de normalisatie als bijdrage tot de totstandbrenging van een gemeenschappelijke markt op dit gebied;

Overwegende dat Richtlijn 83/189/EEG (3) de Commissie, de Lid-Staten en de normalisatie-instellingen de mogelijkheid biedt kennis te nemen van de voornemens van de normalisatie-instellingen om een norm vast te stellen of te wijzigen; dat de Commissie krachtens die richtlijn een omschrijving kan vaststellen van de in samenwerking en in een vroeg stadium te verrichten normalisatiewerkzaamheden van gemeenschappelijk belang;

Overwegende dat die richtlijn niet alle bepalingen bevat die vereist zijn voor de uitvoering van een communautair normalisatiebeleid op het gebied van informatietechnologieŽn en de telecommunicatie;

Overwegende dat de toename van technische overlappingen tussen de onderscheiden normalisatiegebieden, met name tussen de informatietechnologieŽn en de telecomunicatie, nauwe samenwerking rechtvaardigt tussen de normalisatie-instellingen, die, om deze gemeenschappelijke gebieden te kunnen behandelen, zouden moeten samenwerken;

Overwegende dat onlangs door de Commissie overeenkomsten zijn gesloten in het kader van de met de Europese Conferentie van PTT-administraties (CEPT) ondertekende Gemeenschappelijke Intentieverklaring en in de context van de algemene richtsnoeren die zijn vervat in een akkoord met de gemeenschappelijke Europese normalisatie-organisatie Europese Commissie voor normalisatie/Europees Comitť voor elektrotechnische normalisatie (CEN/CENELEC);

Overwegende dat Richtlijn 86/361/EEG (4) de opstelling van programma's behelst voor werkzaamheden aan gemeenschappelijke technische specificaties (in overeenstemming met Europese Telecommunicatienormen (NET's)) voor dit terrein, te verrichten door de Europese Conferentie van PTT-administraties in overleg, waar zulks passend is, met de Europese Commissie voor normalisatie en het Europees Comitť voor elektrotechnische normalisatie;

Overwegende dat de overheidsopdrachten een geschikt gebied vormen om een ruimere aanvaarding te bevorderen van OSI-normen voor informatie- en gegevensuitwisseling, door bij aankopen naar deze normen te verwijzen;

Overwegende dat een Comitť moet worden belast met de taak de Commissie bij de uitvoering en het beheer van de in...


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.