Verordening 1987/2658 - Tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening is op 7 september 1987 gepubliceerd en is op 10 september 1987 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1987/2658
Origineel voorstel COM(1987)228
Celex-nummer i 31987R2658

3.

Key dates

Document 23-07-1987
Bekendmaking in Publicatieblad 07-09-1987; Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004,Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012,Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002,OJ L 256, 7.9.1987,Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013,Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004,Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013,Special edition in Slovenian: Chapter 02 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 02 Volume 002
Inwerkingtreding 10-09-1987; in werking datum publicatie + 3 zie art 17
01-01-1988; Gedeeltelijke toepassing zie art 17
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31987R2658

Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 256 van 07/09/1987 blz. 0001 - 0675

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 11 Deel 13 blz. 0022

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 11 Deel 13 blz. 0022

I (Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EEG) Nr. 2658/87 VAN DE RAAD van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief - en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 28, 43, 113 en 235, Gelet op de Akte betreffende de toetreding van Spanje en Portugal, Gezien het voorstel van de Commissie (1), Gezien het advies van het Europese Parlement (2), Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3), Overwegende dat de Europese Economische Gemeenschap gegrondvest is op een douane -unie welke het gebruik van een gemeenschappelijk douanetarief inhoudt; Overwegende dat het verzamelen en uitwisselen van gegevens betreffende de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap het best kan worden bereikt door gebruik te maken van een gecombineerde nomenclatuur, die in de plaats treedt van de huidige nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief en van die van de NIMEXE, ten einde tegelijkertijd aan de vereisten op tarief - en statistiekgebied te voldoen; Overwegende dat de Gemeenschap het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen, het zogenaamde geharmoniseerde systeem", heeft ondertekend, dat bestemd is om het Verdrag van 15 december 1950 inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven te ver - vangen; dat voornoemde gecombineerde nomenclatuur derhalve op basis van het geharmoniseerde systeem dient te worden opgesteld; Overwegende dat het dienstig is de Lid -Staten toe te staan nationale statistische onderverdelingen vast te stellen; Overwegende dat in het kader van de gecombineerde nomenclatuur met bepaalde specifieke communautaire voorschriften geen rekening kan worden gehouden; dat het derhalve noodzakelijk is aanvullende communautaire onderverdelingen te creëren en deze in een geïntegreerd tarief van de Europese Gemeenschappen (Taric) op te nemen; dat een efficiënt beheer van Taric een onmiddellijke bijwerking door middel van een geschikt systeem vereist; dat het derhalve noodzakelijk is dat de Commissie wordt gemachtigd zelf het Taric te beheren; Overwegende dat voor Spanje en Portugal het Taric -schema niet op dezelfde wijze kan worden gebruikt als voor de andere Lid -Staten wegens de in de Toetredingsakte vervatte overgangsmaatregelen op tariefgebied; dat het daarom dienstig is te bepalen dat deze beide Lid -Staten het Taric tijdens de toepassingsperiodes van die overgangsmaatregelen niet behoeven toe te passen; Overwegende dat dient te worden bepaald dat de Lid -Staten op basis van de Taric -onderverdelingen aanvullende onderverdelingen mogen invoegen om in nationale behoeften te voorzien; dat deze onderverdelingen dienen te worden geïdentificeerd door specifieke codenummers overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2793/86 van de Commissie van 22 juli 1986 tot vaststelling van de codes welke dienen te worden gebruikt voor de bij de Verordeningen (EEG) nr. 678/85, (EEG) nr. 1900/85 en (EEG) nr. 222/77 voorgeschreven formulieren (X); Overwegende dat het onontbeerlijk is dat de gecombineerde nomenclatuur en iedere andere nomenclatuur die de gecombineerde nomenclatuur geheel of gedeeltelijk, of met toevoeging van onderverdelingen overneemt, uniform door alle Lid -Staten worden toegepast; dat daartoe strekkende bepalingen op communautair vlak moeten kunnen worden vastgesteld; dat overigens overeenkomstig Besluit 86/98/EGKS...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.