Richtlijn 1989/336 - Harmonisatie van nationale wetgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 5 juni 2020
kalender

Richtlijn 1989/336 - Harmonisatie van nationale wetgeving inzake elektromagnetische compatibiliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 16 mei 1989 tot 19 juli 2007 en moest uiterlijk op 30 juni 1991 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit

officiële Engelstalige titel

Council Directive 89/336/EEC of 3 May 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1989/336
Origineel voorstel COM(1987)527
Celex-nummer i 31989L0336

3.

Key dates

Document 03-05-1989
Bekendmaking in Publicatieblad 23-05-1989; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 018,Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 018,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009,OJ L 139, 23.5.1989,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009
Inwerkingtreding 16-05-1989; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 19-07-2007; opgeheven door 32004L0108
Omzetting 30-06-1991; ten laatste zie art. 12
Kennisgeving 16-05-1989

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31989L0336

Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit

Publicatieblad Nr. L 139 van 23/05/1989 blz. 0019 - 0026

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 18 blz. 0241

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 18 blz. 0241

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 3 mei 1989

betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektromagnetische compatibiliteit

(89/336/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen vast te stellen die ertoe bestemd zijn de interne markt geleidelijk tot stand te brengen in de loop van een periode die eindigt op 31 december 1992; dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd;

Overwegende dat het de taak is van de Lid-Staten om radioverbindingen, alsmede inrichtingen, apparaten of systemen, waarvan de werking elektromagnetisch kan worden gestoord door elektrische en elektronische apparatuur, afdoende te beschermen tegen de problemen die door deze storingen worden veroorzaakt;

Overwegende dat de Lid-Staten eveneens dienen toe te zien op de bescherming van de distributienetten voor elektrische energie tegen elektromagnetische storingen welke die netten en bijgevolg ook door die netten gevoede apparatuur kunnen beïnvloeden;

Overwegende dat Richtlijn 86/361/EEG van de Raad van 24 juli 1986 betreffende de eerste fase van de wederzijdse erkenning van goedkeuringen van eindapparatuur voor telecommunicatie (4) in het bijzonder betrekking heeft op de signalen die deze apparatuur bij normaal bedrijf produceert, evenals op de bescherming tegen alle schade aan de openbare telecommunicatienetten; dat derhalve een toereikende bescherming van deze netten, met inbegrip van de apparaten die daarop zijn aangesloten, tegen tijdelijke ontregeling veroorzaakt door incidentele signalen die deze apparaten kunnen produceren, moet worden gewaarborgd;

Overwegende dat in bepaalde Lid-Staten dwingende voorschriften in het bijzonder de toelaatbare elektromagnetische storingsniveaus die deze apparaten kunnen veroorzaken en hun mate van ongevoeligheid voor deze signalen bepalen; dat deze dwingende voorschriften niet noodzakelijk leiden tot van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillende beschermingsniveaus, maar door hun ongelijkheid het handelsverkeer binnen de Gemeenschap belemmeren;

Overwegende dat de nationale voorschriften die deze bescherming verschaffen dienen te worden geharmoniseerd ten einde het vrije verkeer van elektrische en elektronische apparaten te waarborgen zonder dat de bestaande en gerechtvaardigde beschermingsniveaus in de Lid-Staten worden verlaagd;

Overwegende dat in het huidige communautaire recht wordt bepaald dat, in afwijking van een van de fundamentele regels van de Gemeenschap als het vrije verkeer van goederen, de belemmeringen van het intracommunautaire verkeer, voortvloeiend uit verschillen in de nationale bepalingen betreffende de handel in produkten, moeten worden aanvaard voor zover deze voorschriften kunnen

worden geacht noodzakelijk te zijn om aan gebiedende eisen te voldoen; dat de harmonisatie van de wetgeving zich in het onderhavige geval dient te beperken tot de voorschriften die noodzakelijk zijn om aan de beschermingsoogmerken ter zake van de elektromagnetische compatibiliteit te voldoen; dat deze doelstellingen de nationale voorschriften ter zake moeten vervangen;

Overwegende dat in deze richtlijn derhalve uitsluitend de beschermingseisen met betrekking tot de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.