Richtlijn 1990/314 - Pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Richtlijn 1990/314 - Pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 18 juni 1990 tot 30 juni 2018 en moest uiterlijk op 31 december 1992 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

officiële Engelstalige titel

Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1990/314
Origineel voorstel COM(1988)41
Celex-nummer i 31990L0314

3.

Key dates

Document 13-06-1990
Bekendmaking in Publicatieblad 23-06-1990; Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009,OJ L 158, 23.6.1990,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010
Inwerkingtreding 18-06-1990; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 30-06-2018; afgeschaft en vervangen door 32015L2302
Omzetting 31-12-1992; ten laatste zie art. 9
Kennisgeving 18-06-1990

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31990L0314

Richtlijn 90/314/EEG van de Raad van 13 juni 1990 betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

Publicatieblad Nr. L 158 van 23/06/1990 blz. 0059 - 0064

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 3 blz. 0053

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 3 blz. 0053

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 13 juni 1990

betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten

(90/314/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat een van de belangrijkste doelstellingen van de Gemeenschap erin bestaat de interne markt, waarvan de toeristische sector een wezenlijk deel vormt, volledig te verwezenlijken;

Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten inzake pakketreizen, met inbegrip van vakantiepakketten en rondreispakketten, talrijke dispariteiten vertonen en dat de nationale praktijken op dit gebied aanzienlijk verschillen met als gevolg dat het vrij verrichten van diensten op het gebied van pakketreizen wordt belemmerd en er distorsies ontstaan in de mededinging tussen in verschillende Lid-Staten gevestigde exploitanten;

Overwegende dat de vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake pakketreizen zal bijdragen tot het opheffen van deze belemmeringen en aldus tot de verwezenlijking van een gemeenschappelijke markt op het gebied van de dienstverlening, hetgeen de in een Lid-Staat gevestigde exploitanten in staat zal stellen diensten te verlenen in andere Lid-Staten en het de consumenten van de Gemeenschap mogelijk zal maken in alle Lid-Staten pakketten te kopen tegen vergelijkbare voorwaarden;

Overwegende dat in punt 36, onder b), van de bijlage van de resolutie van de Raad van 19 mei 1981 betreffende een tweede programma van de Europese Economische Gemeenschap voor een beleid inzake bescherming en voorlichting van de consument (4) de Commissie wordt verzocht met name het toerisme te bestuderen en zo nodig passende voorstellen in te dienen, gezien het belang van dergelijke maatregelen voor de consumentenbescherming en de gevolgen van de uiteenlopende wetgevingen van de Lid-Staten voor de goede werking van de gemeenschappelijke markt;

Overwegende dat de Raad in de resolutie van 10 april 1984 betreffende een communautair beleid voor het toerisme (5) zijn waardering uitspreekt voor het initiatief van de Commissie om de aandacht op het belang van het toerisme te vestigen en nota neemt van de door de Commissie opgestelde eerste aanzet voor een communautair beleid voor het toerisme;

Overwegende dat de mededeling van de Commissie aan de Raad getiteld »Een nieuwe impuls voor het beleid inzake consumentenbescherming" die bij resolutie van de Raad van 6 mei 1986 (6) werd goedgekeurd, in punt 37 bij de door de Commissie voorgestelde maatregelen de harmonisatie van de wetgevingen inzake geheel verzorgde reizen vermeldt;

Overwegende dat het toerisme in de economieën van de Lid-Staten een steeds belangrijkere rol speelt; dat een aanzienlijk gedeelte van het toerisme wordt gevormd door pakketreizen; dat groei en produktiviteit van de pakketreizensector in de Lid-Staten zouden worden gestimuleerd, indien er althans een minimumaantal gemeenschappelijke regels wordt aangenomen zodat de sector een communautaire dimensie krijgt; dat een dergelijke ontwikkeling niet alleen van voordeel zou zijn voor de inwoners van de Gemeenschap die aldus geregelde pakketreizen kopen, maar ook aantrekkingskracht zou hebben voor toeristen uit derde landen die de voordelen willen genieten van gegarandeerde normen voor pakketreizen;

Overwegende dat de regels ter bescherming van de consument in de Lid-Staten dispariteiten vertonen die de consument van de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.