Richtlijn 1990/365 - Verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Richtlijn 1990/365 - Verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 16 juli 1990 tot 29 april 2006 en moest uiterlijk op 30 juni 1992 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 90/365/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd

officiële Engelstalige titel

Council Directive 90/365/EEC of 28 June 1990 on the right of residence for employees and self-employed persons who have ceased their occupational activity
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1990/365
Origineel voorstel COM(1989)275
Celex-nummer i 31990L0365

3.

Key dates

Document 28-06-1990
Bekendmaking in Publicatieblad 13-07-1990; Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001,OJ L 180, 13.7.1990,Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001
Inwerkingtreding 16-07-1990; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 29-04-2006; opgeheven door 32004L0038
Omzetting 30-06-1992; ten laatste zie art. 5
Kennisgeving 16-07-1990

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31990L0365

Richtlijn 90/365/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd

Publicatieblad Nr. L 180 van 13/07/1990 blz. 0028 - 0029

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 6 Deel 3 blz. 0060

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 6 Deel 3 blz. 0060

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 28 juni 1990

betreffende het verblijfsrecht van werknemers en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd

(90/365/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat ingevolge artikel 3, onder c), van het EEG-Verdrag de activiteit van de Gemeenschap, onder de voorwaarden van het Verdrag, de verwijdering tussen de Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van personen omvat;

Overwegende dat ingevolge artikel 8 A van het EEG-Verdrag de interne markt uiterlijk op 31 december 1992 tot stand moet worden gebracht; dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van het Verdrag;

Overwegende dat de artikelen 48 en 52 van het EEG-Verdrag in het vrije verkeer van werknemers en zelfstandigen voorzien, hetgeen een verblijfsrecht inhoudt in de Lid-Staat waar zij hun beroepsleven doorbrengen; dat het wenselijk is dat dit recht eveneens wordt toegekend aan personen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd, zelfs indien zij tijdens hun beroepsleven geen gebruik hebben gemaakt van het recht van vrij verkeer;

Overwegende dat degenen die het verblijfsrecht genieten geen onredelijke belasting voor de staatskas van het gastland mogen vormen;

Overwegende dat rechthebbenden op uitkeringen bij invaliditeit of ouderdom en renten bij arbeidsongevallen of beroepsziekten krachtens artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1408/71 (4), als gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1390/81 (5), het recht op deze uitkeringen en renten behouden, ook wanneer zij op het grondgebied van een andere Lid-Staat wonen dan die op het grondgebied waarvan zich het orgaan bevindt dat de uitkering of rente verschuldigd is;

Overwegende dat het verblijfsrecht alleen reëel kan worden uitgeoefend indien het tevens aan de familieleden wordt toegekend;

Overwegende dat de begunstigden van deze richtlijn een soortgelijke administratieve regeling moet worden gewaarborgd als die waarin met name Richtlijn 68/360/EEG (6) en Richtlijn 64/221/EEG (7) voorzien;

Overwegende dat het Verdrag slechts in artikel 235 bevoegdheden voor de aanneming van deze richtlijn bevat,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

  • 1. 
    De Lid-Staten kennen het verblijfsrecht toe aan iedere onderdaan van een Lid-Staat die in de Gemeenschap als werknemer of als zelfstandige een beroepswerkzaamheid heeft uitgeoefend, alsmede aan zijn familieleden, als omschreven in lid 2, mits hij een invaliditeitsuitkering, vervroegd pensioen of een ouderdomsuitkering, dan wel een uitkering van de arbeidsongevallen- of beroepsziektenverzekering ontvangt waarvan het bedrag toereikend is om te voorkomen dat zij tijdens hun verblijf ten laste van de bijstandsregeling van het gastland komen en mits zij een ziektekostenverzekering hebben die alle risico's in het gastland dekt.

De bestaansmiddelen van de aanvrager zijn toereikend wanneer zij meer bedragen dan het niveau van de middelen waaronder door het gastland aan zijn onderdanen bijstand kan worden verleend, rekening houdend met de persoonlijke situatie van de aanvrager en in voorkomend geval met die van de krachtens lid 2 toegelaten personen.

Wanneer de tweede alinea in een Lid-Staat niet kan worden toegepast,...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.