Richtlijn 1991/271 - Behandeling van stedelijk afvalwater

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn is op 30 mei 1991 gepubliceerd, is op 29 mei 1991 in werking getreden en moest uiterlijk op 30 juni 1993 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

officiële Engelstalige titel

Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1991/271
Origineel voorstel COM(1989)518 EN
Celex-nummer i 31991L0271

3.

Key dates

Document 21-05-1991
Bekendmaking in Publicatieblad 30-05-1991; Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 002,OJ L 135, 30.5.1991,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002
Inwerkingtreding 29-05-1991; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 31-12-9999
Omzetting 30-06-1993; ten laatste zie art. 19
Kennisgeving 29-05-1991

4.

Wettekst

Belangrijke juridische mededeling

|

5.

31991L0271

Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

Publicatieblad Nr. L 135 van 30/05/1991 blz. 0040 - 0052

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0093

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0093

bijzondere uitgave in het Tsjechisch Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Ests Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Hongaars Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Litouws Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Lets Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Maltees Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Pools Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Slowaaks Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

bijzondere uitgave in het Sloveens Hoofdstuk 15 Deel 02 blz. 26 - 38

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 21 mei 1991

inzake de behandeling van stedelijk afvalwater

(91/271/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S,

Gezien het voorstel van de Commissie [1],

Gezien het advies van het Europese Parlement [2],

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité [3],

Overwegende dat de Raad de Commissie in zijn resolutie van 28 juni 1988 betreffende de bescherming van de Noordzee en van andere wateren in de Gemeenschap [4] heeft verzocht voorstellen in te dienen voor maatregelen die op Gemeenschapsniveau zijn vereist voor de behandeling van gemeentelijk afvalwater;

Overwegende dat verontreiniging ten gevolge van een ontoereikende zuivering van afvalwater in een Lid-Staat dikwijls van invloed is op de wateren van andere Lid-Staten dat daarom in overeenstemming met artikel 130 R optreden op het niveau van de Gemeenschap noodzakelijk is;

Overwegende dat stedelijk afvalwater in het algemeen een secundaire zuivering dient te ondergaan om te voorkomen dat het milieu nadelig wordt beïnvloed door de lozing van ontoereikend gezuiverd stedelijk afvalwater;

Overwegende dat het nodig is in kwetsbare gebieden een ingrijpender zuivering verplicht te stellen; dat in sommige minder kwetsbare gebieden evenwel een primaire zuivering toereikend kan worden geacht;

Overwegende dat industrieel afvalwater dat in opvangsystemen terechtkomt alsmede de lozing van afvalwater en de afvoer van slib van stedelijke waterzuiveringsinstallaties aan algemene regels, voorschriften en/of bijzondere vergunningen dienen te worden onderworpen;

Overwegende dat er passende eisen dienen te gelden voor lozingen van biologisch afbreekbaar industrieel afvalwater afkomstig van bepaalde bedrijfstakken, dat vóór de lozing in de ontvangende wateren niet in stedelijke waterzuiveringsinstallaties komt;

Overwegende dat recycling van slib afkomstig van afvalwaterzuivering dient te worden aangemoedigd; dat de afvoer van slib naar oppervlaktewateren geleidelijk moet worden beëindigd;

Overwegende dat het nodig is de zuiveringsinstallaties, de ontvangende wateren en de afvoer van slib te controleren om ervoor te zorgen dat het milieu wordt beschermd tegen de nadelige gevolgen van lozingen van afvalwater;

Overwegende dat het van belang is ervoor te zorgen dat er in de vorm van periodieke rapporten informatie ter beschikking van het publiek wordt gesteld over de afvoer van stedelijk afvalwater en slib;

Overwegende dat er door de Lid-Staten nationale programma's voor de uitvoering van deze richtlijn opgesteld en aan de Commissie voorgelegd moeten worden;

Overwegende dat er een comité moet worden ingesteld om de Commissie bij te staan bij aangelegenheden die verband houden met de uitvoering van deze richtlijn en de aanpassing ervan aan de vooruitgang van de techniek,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Deze richtlijn betreft het opvangen, de behandeling en de lozing...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie en tot slot een overzicht van relevante raadplegingen.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.