Richtlijn 1991/308 - Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 13 juni 1991 tot 14 december 2005 en moest uiterlijk op 1 januari 1993 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

officiële Engelstalige titel

Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1991/308
Origineel voorstel COM(1990)106
Celex-nummer i 31991L0308

3.

Key dates

Document 10-06-1991
Bekendmaking in Publicatieblad 28-06-1991; Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 10 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 10 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001,OJ L 166, 28.6.1991
Inwerkingtreding 13-06-1991; in werking datum kennisgeving
Einde geldigheid 14-12-2005; opgeheven door 32005L0060
Omzetting 01-01-1993; zie art. 16
Kennisgeving 13-06-1991

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31991L0308

Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld

Publicatieblad Nr. L 166 van 28/06/1991 blz. 0077 - 0083

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0068

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 10 Deel 1 blz. 0068

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (91/308/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, eerste en derde zin, en op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat, wanneer kredietinstellingen en financiële instellingen worden gebruikt voor het witwassen van de opbrengsten van criminele activiteiten, hierna genoemd "witwassen van geld", de soliditeit en stabiliteit van de betrokken instelling en het vertrouwen in het financiële stelsel als geheel ernstig in gevaar kunnen komen, zodat het vertrouwen van het publiek verloren gaat;

Overwegende dat het ontbreken van communautaire maatregelen tegen het witwassen van geld voor de Lid-Staten aanleiding kan zijn om, ter bescherming van hun financiële stelsel, maatregelen te treffen die met de voltooiing van de interne markt onverenigbaar kunnen zijn; dat, ter vergemakkelijking van hun criminele activiteiten, degenen die geld witwassen, van de liberalisering van het kapitaalverkeer en van het verrichten van financiële diensten, die inherent is aan de geïntegreerde financiële ruimte, kunnen trachten te profiteren, indien niet op communautair niveau bepaalde coördinerende maatregelen worden genomen;

Overwegende dat het witwassen van de opbrengsten van criminele activiteiten op de groei van de georganiseerde misdaad in het algemeen en van de handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen in het bijzonder onmiskenbaar van invloed is; dat het besef toeneemt dat bestrijding van het witwassen van geld één van de meest doeltreffende middelen is om deze categorie van criminele activiteiten, welke voor de samenleving in de Lid-Staten een bijzondere bedreiging vormt, tegen te gaan;

Overwegende dat het witwassen van geld voornamelijk moet worden bestreden met strafrechtelijke middelen en in het kader van internationale samenwerking tussen gerechtelijke en tussen politieautoriteiten, zoals deze op het gebied van verdovende middelen en psychotrope stoffen geregeld is bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, dat op 19 december 1988 in Wenen werd aangenomen, hierna "het Verdrag van Wenen" genoemd, en dat tot alle criminele activiteiten is uitgebreid bij het Verdrag van de Raad van Europa betreffende witwassen, opsporing, inbeslagneming en confiscatie van vruchten van criminele activiteiten, dat op 8 november 1990 te Straatsburg voor ondertekening is opengesteld;

Overwegende dat een strafrechtelijke benadering echter niet de enige wijze van bestrijding van het witwassen van geld moet zijn, aangezien het financiële stelsel een zeer doeltreffende functie kan vervullen; dat in dit verband naar de aanbeveling van de Raad van Europa van 27 juni 1980 en naar de in december 1988 door de met het toezicht op de banken belaste autoriteiten van de Groep van Tien te Bazel aangenomen Verklaring van Beginselen dient te worden verwezen, welke beide belangrijke instrumenten vormen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld;

Overwegende dat het witwassen van geld gewoonlijk in een internationale context geschiedt, zodat de misdadige herkomst van de middelen beter kan worden verhuld; dat maatregelen die uitsluitend op nationaal niveau worden getroffen zonder met internationale coördinatie en...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.