Richtlijn 1993/12 - Zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 27 maart 1993 tot 24 juni 2009 en moest uiterlijk op 30 september 1994 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 93/12/EEG van de Raad van 23 maart 1993 betreffende het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen

officiële Engelstalige titel

Council Directive 93/12/EEC of 23 March 1993 relating to the sulphur content of certain liquid fuels
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1993/12
Origineel voorstel COM(1991)154
Celex-nummer i 31993L0012

3.

Key dates

Document 23-03-1993
Bekendmaking in Publicatieblad 27-03-1993; Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 012,OJ L 74, 27.3.1993,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011,Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 012,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 012
Inwerkingtreding 27-03-1993; van kracht datum kennisgeving
Einde geldigheid 24-06-2009; opgeheven door 32009L0030
Omzetting 30-09-1994; zie art. 6
Kennisgeving 27-03-1993; {titleAndReference.draft.disclaimer.new|http://publications.europa.eu/resource/authority/fd_365/titleAndReference.draft.disclaimer.new}

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31993L0012

Richtlijn 93/12/EEG van de Raad van 23 maart 1993 betreffende het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen

Publicatieblad Nr. L 074 van 27/03/1993 blz. 0081 - 0083

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0090

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 12 blz. 0090

RICHTLIJN 93/12/EEG VAN DE RAAD van 23 maart 1993 betreffende het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat de Gemeenschap, ten einde de luchtkwaliteit te verbeteren wat emissies van zwaveldioxide en andere verontreinigende stoffen betreft, maatregelen dient te nemen om het zwavelgehalte van gasolie voor de aandrijving van voertuigen, met inbegrip van luchtvaartuigen en schepen, verwarming en industrieel gebruik, alsmede van bunkergasolie geleidelijk te verlagen;

Overwegende dat op grond van artikel 2, lid 1, en artikel 5, lid 1, van Richtlijn 75/716/EEG (4) de in de Lid-Staten van kracht zijnde bepalingen voor het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen twee grenswaarden voorschrijven; dat deze bepalingen van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen;

Overwegende dat, gelet op deze verschillen, de aardoliemaatschappijen in de Gemeenschap het maximale zwavelgehalte van hun produkten moeten aanpassen naar gelang van de Lid-Staat van bestemming; dat de verschillen derhalve het handelsverkeer in de betrokken produkten belemmeren en dus een rechtstreekse invloed uitoefenen op de totstandkoming en de werking van de interne markt;

Overwegende dat voorts in artikel 6 van Richtlijn 75/716/EEG is bepaald dat de Commissie, in het licht van eventuele nieuwe beschikbare gegevens, aan de Raad een verslag moet voorleggen, alsmede een passend voorstel voor de vaststelling van één enkele waarde;

Overwegende dat in de opeenvolgende actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen inzake het milieu (5) wordt gewezen op het belang van het voorkomen en verminderen van luchtverontreiniging;

Overwegende dat de kwaliteit van de brandstof een belangrijke rol speelt bij de vermindering van de luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen;

Overwegende tevens dat de Gemeenschap bij Besluit 81/462/EEG (6) verdragsluitende partij is geworden bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, dat met name de ontwikkeling van strategieën en beleidsmaatregelen omvat die erop gericht zijn de luchtverontreiniging te beperken en, zoveel mogelijk, in toenemende mate te verminderen en te voorkomen;

Overwegende dat de vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen de verwezenlijking bevordert van een van de doelstellingen van de Gemeenschap, namelijk de instandhouding, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu, en een bijdrage levert tot de bescherming van de volksgezondheid door milieuschade bij de bron aan te pakken;

Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 75/716/EEG verscheidene Lid-Staten reeds een grenswaarde van 0,2 gewichtsprocent hebben vastgesteld;

Overwegende dat de Lid-Staten erop moeten toezien dat dieselbrandstoffen met een zwavelgehalte van 0,05 gewichtsprocent geleidelijk beschikbaar komen;

Overwegende dat, ten einde de in specifieke communautaire richtlijnen vastgestelde niveaus van deeltjesemissies te bereiken, het zwavelgehalte van dieselbrandstoffen die in de Gemeenschap op de markt worden gebracht, met ingang van 1 oktober 1994 niet hoger mag zijn dan 0,2 gewichtsprocent, en met ingang van 1 oktober 1996 niet hoger dan 0,05 gewichtsprocent; dat de Lid-Staten passende maatregelen moeten nemen om deze doelstelling te verwezenlijken;

Overwegende dat, gezien het toenemende...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.