Richtlijn 1994/9 - Harmonisatie van nationale wetgeving betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - EU monitor

EU monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

Richtlijn 1994/9 - Harmonisatie van nationale wetgeving betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 9 mei 1994 tot 20 april 2016 en moest uiterlijk op 1 september 1995 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

officiële Engelstalige titel

Directive 94/9/EC of the European Parliament and the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1994/9
Origineel voorstel COM(1991)516 NLEN
Celex-nummer i 31994L0009

3.

Key dates

Document 23-03-1994
Bekendmaking in Publicatieblad 19-04-1994; Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013,OJ L 100, 19.4.1994,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 013
Inwerkingtreding 09-05-1994; in werking datum publicatie + 20 zie 192E191-P2
Einde geldigheid 20-04-2016; opgeheven door 32014L0034
Omzetting 01-09-1995; ten laatste aanneming zie art. 15
01-03-1996; toepassing zie art. 15

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31994L0009

Richtlijn 94/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Publicatieblad Nr. L 100 van 19/04/1994 blz. 0001 - 0029

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 26 blz. 0003

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 26 blz. 0003

RICHTLIJN 94/9/EG HET VAN EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 maart 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag,

Overwegende dat het aan de Lid-Staten staat op hun grondgebied zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van personen en, in voorkomend geval, huisdieren en goederen, alsmede in het bijzonder van de werknemers, met name waar het gaat om de gevaren die voortvloeien uit het gebruik van apparaten en beveiligingssystemen op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;

Overwegende dat in de Lid-Staten dwingende voorschriften het veiligheidsniveau bepalen waaraan moet worden voldaan door apparaten en beveiligingssystemen die bedoeld zijn voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen; dat het meestal om voorschriften van elektrische en niet-elektrische aard gaat die van invloed zijn op het ontwerp en de bouw van materieel dat kan worden gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen;

Overwegende dat de eisen waaraan het materieel moet voldoen zowel qua omvang als qua controleprocedures van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen; dat deze verschillen derhalve het handelsverkeer binnen de Gemeenschap kunnen belemmeren;

Overwegende dat deze handelsbelemmeringen alleen door een harmonisatie van de nationale wettelijke regelingen kunnen worden opgeheven; dat deze doelstelling niet naar behoren door de afzonderlijke Lid-Staten kan worden bereikt; dat in deze richtlijn uitsluitend de eisen worden vastgesteld die absoluut noodzakelijk zijn voor het vrije verkeer van het materieel waarop zij van toepassing is;

Overwegende dat de regelgeving tot opheffing van technische handelsbelemmeringen de nieuwe aanpak moet volgen zoals bedoeld in de resolutie van de Raad van 7 mei 1985 (3), krachtens welke essentiële eisen betreffende de veiligheid en andere eisen van gemeenschappelijk belang moeten worden vastgesteld, zonder de in de Lid-Staten bestaande en gerechtvaardigde beschermingsniveaus te verlagen; dat deze resolutie voorziet in de behandeling van een zeer groot aantal produkten in één enkele richtlijn, ten einde een wildgroei van richtlijnen te voorkomen die al te vaak moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat de bestaande richtlijnen betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake elektrisch materieel dat in explosieve omgeving kan worden gebruikt, een positieve ontwikkeling in de bescherming tegen explosies hebben teweeggebracht dankzij maatregelen in verband met de bouw van het materieel in kwestie en hebben bijgedragen tot de opheffing van de handelsbelemmeringen op dit gebied; dat het tegelijkertijd noodzakelijk is de bestaande richtlijnen te herzien en uit te breiden, daar het bijzonder belangrijk is in een globaal verband te voorzien in alle mogelijke gevaren die aan de apparaten zijn verbonden; dat dit met name inhoudt dat reeds vanaf het ontwerp en in de bouwfase aan maatregelen moet worden gedacht die een afdoende bescherming van de gebruikers en derden waarborgen;

Overwegende dat de aard van het gevaar, de...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.