Richtlijn 1994/25 - Harmonisatie van nationale wetgeving met betrekking tot pleziervaartuigen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 30 juni 1994 tot 17 januari 2016 en moest uiterlijk op 16 december 1995 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid- Staten met betrekking tot pleziervaartuigen

officiële Engelstalige titel

Directive 94/25/EC of the European Parliament and of the Council of 16 June 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to recreational craft
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1994/25
Origineel voorstel COM(1992)141 NLEN
Celex-nummer i 31994L0025

3.

Key dates

Document 16-06-1994
Bekendmaking in Publicatieblad 30-06-1994; Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013,OJ L 164, 30.6.1994,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014
Inwerkingtreding 30-06-1994; in werking datum publicatie zie art 14
Einde geldigheid 17-01-2016; opgeheven door 32013L0053
Omzetting 16-12-1995; aanneming ten laatste zie art. 13
16-06-1996; toepassing zie art. 13

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31994L0025

Richtlijn 94/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 1994 inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid- Staten met betrekking tot pleziervaartuigen

Publicatieblad Nr. L 164 van 30/06/1994 blz. 0015 - 0038

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 26 blz. 0098

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 26 blz. 0098

RICHTLIJN 94/25/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 juni 1994

inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten met betrekking tot pleziervaartuigen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

Overwegende dat de interne markt een ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd;

Overwegende dat de in de verschillende Lid-Staten geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de veiligheidskenmerken van pleziervaartuigen qua inhoud en werkingssfeer verschillen; dat dergelijke verschillen handelsbelemmeringen en ongelijke concurrentievoorwaarden op de interne markt kunnen veroorzaken;

Overwegende dat de harmonisatie van de nationale wetgevingen de enige manier is om deze belemmeringen van de vrije handel weg te nemen; dat deze doelstelling niet naar behoren door de afzonderlijke Lid-Staten kan worden verwezenlijkt; dat in deze richtlijn uitsluitend de eisen worden vastgesteld die beslist noodzakelijk zijn voor het vrije verkeer van pleziervaartuigen;

Overwegende dat deze richtlijn uitsluitend op pleziervaartuigen met een minimumlengte van 2,5 m en een aan de ISO-normen ontleende maximumlengte van 24 m van toepassing is;

Overwegende dat, aangezien het wegnemen van de technische handelsbelemmeringen met betrekking tot pleziervaartuigen en de onderdelen daarvan niet kan worden verwezenlijkt door onderlinge erkenning tussen de Lid-Staten, de in de resolutie van de Raad van 7 mei 1985 (4) beschreven nieuwe aanpak moet worden gevolgd volgens welke essentiële veiligheidseisen en andere voor het algemeen welzijn van belang zijnde aspecten moeten worden vastgesteld; dat in artikel 100 A, lid 3, van het Verdrag is bepaald dat de Commissie bij haar voorstellen op het gebied van de volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming uitgaat van een hoog beschermingsniveau; dat de essentiële eisen de criteria vormen waaraan de pleziervaartuigen, gedeeltelijk afgebouwde boten en losse of gemonteerde onderdelen moeten voldoen;

Overwegende dat in deze richtlijn derhalve alleen essentiële eisen zijn vastgesteld; dat, om gemakkelijker het bewijs van de overeenstemming met de essentiële eisen te kunnen leveren, het noodzakelijk is dat er op Europees niveau geharmoniseerde normen zijn voor pleziervaartuigen en de onderdelen daarvan; dat deze op Europees niveau geharmoniseerde normen worden uitgewerkt door particuliere instellingen en dat zij hun karakter van niet-verbindende bepalingen dienen te behouden; dat de Europese Commissie voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) daarom erkend zijn als bevoegde instellingen voor de vaststelling van geharmoniseerde normen overeenkomstig de op 13 november 1984 ondertekende algemene richtsnoeren voor de samenwerking van de Commissie en deze beide instellingen; dat in deze richtlijn onder een geharmoniseerde norm wordt verstaan een technische specificatie (Europese norm of harmonisatiedocument) die door een van beide of beide instellingen is aangenomen in opdracht van de Commissie overeenkomstig Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.