Verordening 1994/40 - Gemeenschapsmerk

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 15 maart 1994 tot 12 april 2009.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

officiële Engelstalige titel

Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1994/40
Origineel voorstel COM(1980)635
Celex-nummer i 31994R0040

3.

Key dates

Document 20-12-1993
Bekendmaking in Publicatieblad 14-01-1994; Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 002,Special edition in Hungarian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001,OJ L 11, 14.1.1994,Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 002
Inwerkingtreding 15-03-1994; in werking datum publicatie + 60 zie art 143
Einde geldigheid 12-04-2009; opgeheven door 32009R0207

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31994R0040

Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

Publicatieblad Nr. L 011 van 14/01/1994 blz. 0001 - 0036

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 17 Deel 2 blz. 0003

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 17 Deel 2 blz. 0003

VERORDENING (EG) Nr. 40/94 VAN DE RAAD van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 235,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien de adviezen van het Europees Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (3),

Overwegende dat het dienstig is een harmonieuze ontwikkeling van de economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap en een gestadige en evenwichtige expansie te bevorderen door de instelling en goede werking van een gemeenschappelijke markt die soortgelijke voorwaarden biedt als op een nationale markt bestaan; dat de verwezenlijking van een dergelijke markt en de versterking van zijn eenheidskarakter niet alleen de opheffing vergen van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen en diensten alsmede de invoering van een regime waardoor wordt gewaarborgd dat de mededinging niet wordt vervalst, doch ook de instelling van een rechtskader waardoor de ondernemingen in staat worden gesteld onmiddellijk hun activiteiten, of het nu gaat om de produktie en de afzet van goederen of het verrichten van diensten, op communautaire leest te schoeien; dat op het punt van de rechtsinstrumenten waarover de ondernemingen te dien einde dienen te beschikken, merken die hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar maken, bijzonder passend zijn;

Overwegende dat een optreden van de Gemeenschap noodzakelijk blijkt om de bovengenoemde doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken; dat dit optreden de instelling behelst van een communautair merkensysteem dat de ondernemingen volgens één enkele procedure in staat stelt Gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap; dat dit beginsel, namelijk dat het Gemeenschapsmerk een eenheid vormt, van toepassing is tenzij deze verordening anders bepaalt;

Overwegende dat de aanpassing van de nationale wettelijke regelingen niet bij machte is de hindernis van de territorialiteit van de rechten die de wetgevingen der Lid-Staten aan de houders van merken verlenen, op te heffen; dat om aan de ondernemingen een ongehinderde ontplooiing van activiteiten in het gehele door de gemeenschappelijke markt bestreken grondgebied toe te laten, het noodzakelijk is merken in te voeren welke worden geregeerd door één enkele communautaire rechtsregeling die rechtstreeks in alle Lid-Staten toepasselijk is;

Overwegende dat, aangezien het Verdrag niet voorziet in de bevoegdheden die specifiek vereist zijn voor de invoering van een dergelijke rechtsregeling, een beroep moet worden gedaan op artikel 235 van het Verdrag;

Overwegende dat het Gemeenschapsmerkenrecht echter niet in de plaats treedt van het merkenrecht der Lid-Staten; dat het namelijk niet gerechtvaardigd lijkt de ondernemingen te verplichten hun merken als Gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op Gemeenschapsniveau verlangen;

Overwegende dat het recht op het Gemeenschapsmerk alleen kan worden verkregen door de inschrijving en deze met name geweigerd wordt indien het onderscheidend vermogen mist, indien het ongeoorloofd is of indien oudere rechten zich ertegen verzetten;

Overwegende dat de door het Gemeenschapsmerk verleende bescherming met name ten doel heeft de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen, en absoluut is wanneer het merk en het teken en de waren of diensten gelijk zijn; dat de bescherming ook...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.