Richtlijn 1995/16 - Harmonisatie van nationale wetgeving betreffende liften

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 27 september 1995 tot 20 april 2016 en moest uiterlijk op 1 januari 1997 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften

officiële Engelstalige titel

European Parliament and Council Directive 95/16/EC of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1995/16
Origineel voorstel COM(1992)35 NLEN
Celex-nummer i 31995L0016

3.

Key dates

Document 29-06-1995
Bekendmaking in Publicatieblad 07-09-1995; Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 016,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015,OJ L 213, 7.9.1995,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015,Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 016,Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 044
Inwerkingtreding 27-09-1995; in werking datum publicatie + 20 zie art 192E191-P1
01-07-1999; Toepassing van kracht zie art 13
Einde geldigheid 20-04-2016; opgeheven door 32014L0033
Omzetting 01-01-1997; aanneming zie art. 15
01-07-1997; toepassing zie art. 15

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31995L0016

Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften

Publicatieblad Nr. L 213 van 07/09/1995 blz. 0001 - 0031

RICHTLIJN 95/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 29 juni 1995

inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3) op basis van de gemeenschappelijke ontwerp-tekst die het bemiddelingscomité op 17 mei 1995 heeft goedgekeurd,

Overwegende dat het de taak van de Lid-Staten is op hun grondgebied zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van personen;

Overwegende dat de paragrafen 65 en 68 van het Witboek betreffende de voltooiing van de interne markt, dat in juni 1985 door de Europese Raad is goedgekeurd, voorzien in toepassing van de nieuwe aanpak op het gebied van de onderlinge aanpassing van de wetgevingen;

Overwegende dat Richtlijn 84/529/EEG van de Raad van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake liften met elektrische, hydraulische of oleo-elektrische aandrijving (4) niet voor alle typen liften vrij verkeer mogelijk maakt; dat de dwingende bepalingen van de nationale stelsels voor de niet onder Richtlijn 84/529/EEG begrepen typen door de ongelijkheid ervan handelsbelemmeringen binnen de Gemeenschap vormen; dat derhalve de nationale bepalingen met betrekking tot liften moeten worden geharmoniseerd;

Overwegende dat Richtlijn 84/528/EEG van de Raad van 17 september 1984 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake gemeenschappelijke bepalingen voor hef- en verladingsapparatuur (5) als kaderrichtlijn dient voor twee bijzondere richtlijnen, namelijk Richtlijn 84/529/EEG en Richtlijn 86/663/EEG van de Raad van 22 december 1986 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake gemotoriseerde transportwerktuigen (6), die is ingetrokken bij Richtlijn 91/368/EEG van de Raad van 20 juni 1991 tot wijziging van Richtlijn 89/392/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende machines (7);

Overwegende dat de Commissie op 8 juni 1995 Aanbeveling 95/216/EG (8) betreffende een betere beveiliging van bestaande liften heeft aangenomen;

Overwegende dat de essentiële eisen van de onderhavige richtlijn het beoogde veiligheidsniveau alleen waarborgen voor zover passende, uit Besluit 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming (9) gekozen overeenstemmingsbeoordelingsprocedures de naleving van die eisen waarborgen;

Overwegende dat liften, of bepaalde veiligheidscomponenten daarvan, die aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de onderhavige richtlijn voldoen alleen in de handel mogen worden gebracht, wanneer daarop duidelijk zichtbaar de CE-markering is aangebracht;

Overwegende dat de onderhavige richtlijn alleen algemene essentiële eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid geeft; dat het, teneinde het voor de fabrikanten gemakkelijker te maken om aan te tonen dat aan de essentiële eisen is voldaan, gewenst is dat er op het gebied van preventie van risico's die samenhangen met het ontwerp en de installatie van de liften geharmoniseerde Europese normen komen aan de hand waarvan tevens de overeenstemming met de essentiële eisen kan worden gecontroleerd; dat deze geharmoniseerde Europese normen worden opgesteld door particuliere instellingen en dat...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.