Richtlijn 1996/98 - Uitrusting van zeeschepen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 17 februari 1997 tot 17 september 2016 en moest uiterlijk op 30 juni 1998 zijn omgezet in nationale regelgeving.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen

officiële Engelstalige titel

Council Directive 96/98/EC of 20 December 1996 on marine equipment
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1996/98
Origineel voorstel COM(1995)269 NLEN
Celex-nummer i 31996L0098

3.

Key dates

Document 20-12-1996
Bekendmaking in Publicatieblad 17-02-1997; Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 003,OJ L 46, 17.2.1997,Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007,Special edition in Slovenian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 003
Inwerkingtreding 17-02-1997; in werking datum publicatie zie art 21
Einde geldigheid 17-09-2016; opgeheven door 32014L0090
Omzetting 30-06-1998; aanneming ten laatste zie art. 20
01-01-1999; toepassing zie art. 20

4.

Wettekst

Avis juridique important

|

5.

31996L0098

Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen

Publicatieblad Nr. L 046 van 17/02/1997 blz. 0025 - 0056

RICHTLIJN 96/98/EG VAN DE RAAD van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 84, lid 2,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),

 • (1) 
  Overwegende dat in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid nadere maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van het zeevervoer te waarborgen;
 • (2) 
  Overwegende dat de Gemeenschap ernstig bezorgd is over de scheepsongevallen, met name die welke gepaard gaan met het verlies van mensenlevens en met verontreiniging van de zee en de kusten van de Lid-Staten;
 • (3) 
  Overwegende dat de kans op scheepsongevallen effectief kan worden verminderd door gemeenschappelijke normen die garanderen dat de prestaties van de uitrusting aan boord van schepen op het punt van de veiligheid van een hoog niveau zijn; dat beproevingsnormen en beproevingsmethoden van grote invloed kunnen zijn op de toekomstige prestaties van de uitrusting;
 • (4) 
  Overwegende dat de internationale verdragen de vlaggestaten ertoe verplichten te zorgen voor de naleving van bepaalde veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de aan boord aanwezige uitrusting en de betreffende certificaten uit te reiken; dat te dien einde beproevingsnormen voor bepaalde soorten uitrusting van zeeschepen ontwikkeld zijn door de internationale normalisatieorganisaties en door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO); dat de nationale beproevingsnormen ter uitvoering van de internationale normen de certificatie-instanties een zekere ruimte laten, terwijl ook de niveaus van opleiding en ervaring van deze instanties verschillen; dat dit leidt tot verschillende veiligheidsniveaus van produkten waarvan de bevoegde nationale instanties hebben verklaard dat ze voldoen aan de desbetreffende internationale veiligheidsnormen, alsmede tot een sterke tegenzin van Lid-Staten om de door een andere Lid-Staat goedgekeurde uitrusting zonder verdere verificatie aan boord van de onder hun vlag varende schepen te accepteren;
 • (5) 
  Overwegende dat er gemeenschappelijke regels moeten komen om verschillen in de tenuitvoerlegging van de internationale normen weg te nemen; dat deze gemeenschappelijke normen ertoe zullen leiden dat bepaalde onnodige kosten en administratieve procedures, die aan de goedkeuring van de uitrusting zijn verbonden, verdwijnen, waardoor de bedrijfsvoorwaarden en de concurrentiepositie van de communautaire scheepvaart worden verbeterd, en, door het op de uitrusting bevestigde merk van overeenstemming, de technische handelsbelemmeringen worden opgeheven;
 • (6) 
  Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van 8 juni 1993 over een gemeenschappelijk beleid inzake de veiligheid op zee (4) er bij de Commissie op heeft aangedrongen dat zij voorstellen indient om de implementatie van IMO-normen en de goedkeuringsprocedures voor uitrusting van zeeschepen te harmoniseren;
 • (7) 
  Overwegende dat maatregelen op communautair niveau de enige manier zijn om een dergelijke harmonisatie tot stand te brengen, aangezien de Lid-Staten, wanneer zij onafhankelijk of via internationale organisaties optreden, niet in staat zijn voor de uitrusting hetzelfde niveau van veiligheid tot stand te brengen;
 • (8) 
  Overwegende dat een richtlijn van de Raad het geschikte rechtsinstrument is, omdat daarmee voorzien wordt in een uniforme en verplichte toepassing van de internationale beproevingsnormen door de Lid-Staten;
 • (9) 
  Overwegende dat het dienstig is in de eerste plaats voorzieningen te treffen voor de uitrusting...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

6.

Origineel voorstel

 

7.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

8.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

9.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.