Tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwprodukten - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 december 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De verordening was geldig van 29 juni 1996 tot 31 december 2011.

2.

Kerngegevens

Officiële titel Verordening (EG) nr. 1255/96 van de Raad van 27 juni 1996 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwprodukten
Origineel voorstel COM(1996)216 NLEN
EURlex-code i 31996R1255
Rechtsinstrument Verordening
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 27-06-1996
Datum inwerkingtreding i 29-06-1996; in werking datum publicatie zie art 4
01-07-1996; Toepassing zie art 4
Datum einde geldigheid 31-12-2011; opgeheven door 32011R1344

3.

Wettekst

VERORDENING (EG) Nr. 1255/96 VAN DE RAAD

van 27 juni 1996

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 28,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de produktie in de Gemeenschap van de in deze verordening bedoelde produkten momenteel onvoldoende of nihil is en dat de producenten derhalve niet kunnen voldoen aan de behoeften van de verwerkende industrie van de Gemeenschap;

Overwegende dat het in het belang van de Gemeenschap is dat de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op deze produkten gedeeltelijk of geheel worden geschorst;

Overwegende dat het de taak van de Gemeenschap is over schorsing van deze autonome rechten besluiten te nemen;

Overwegende dat de verordeningen houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten op bepaalde industrie- en landbouwprodukten grotendeels betrekking hebben op de verlenging van voorgaande maatregelen; dat het ter vereenvoudiging van de tenuitvoerlegging van de betrokken maatregelen dienstig is de geldigheidsduur van deze verordening niet te beperken, aangezien aanpassing ervan, met name toevoeging of schrapping van bepaalde produkten, indien zulks noodzakelijk is bij verordening van de Raad kan geschieden;

Overwegende dat wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of van de Taric-codes niet tot materiële wijzigingen leiden; dat ter vereenvoudiging dient te worden bepaald dat de Commissie, na raadpleging van het Comité Douanewetboek, de nodige technische aanpassingen in de bijlage bij deze verordening kan aanbrengen, waaronder ook de publikatie van een geconsolideerde versie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de in de bijlage vermelde produkten worden geschorst tot het niveau dat bij elk van deze produkten is aangegeven.

Artikel 2

Technische aanpassingen, waaronder begrepen de publikatie van een geconsolideerde versie, als gevolg van wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur of de Taric-codes, worden door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 3.

Artikel 3

  • 1. 
    De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Douanewetboek dat bij artikel 247 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (1) is ingesteld.
  • 2. 
    De vertegenwoordiger van de Commissie dient bij het Comité een ontwerp voor de te nemen maatregelen in. Het Comité brengt over dit ontwerp advies uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie. Het advies wordt uitgebracht met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is vastgesteld voor besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen. Bij de stemming in het Comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen zoals in genoemd artikel is vastgesteld. De voorzitter neemt niet deel aan de stemming.
  • 3. 
    De maatregelen die de Commissie vaststelt zijn onmiddellijk van toepassing.

Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

4.

Origineel voorstel

 

5.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.